Kjernesett i rehabilitering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Innføringen av Samhandlingsreformen 2012 stiller krav til bedret kommunikasjon og samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Personer med revmatiske sykdommer utgjør en stor gruppe hvor mange har behov for rehabilitering fra ulike aktører på flere nivåer, og gjennom ulike faser av livet. I rapport 02/2012 fra Helsedirektoratet; «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet» påpekes det at det er lite samarbeid og kontinuitet på tvers av nivåer innen rehabiliteringsfeltet, med uavklarte og brutte pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, manglende samhandling og helhetlig tilnærming, og stor variasjon i tilbudet. Det er derfor behov for å utvikle verktøy som bidrar til bedre samarbeid og kommunikasjon på tvers av nivåene i helsetjenesten. Et sett med måleinstrumenter som brukes til dokumentasjon av sentrale aspekter av helse og funksjon, og som følger pasienten gjennom hele rehabiliteringsforløpet. kan være et slikt verktøy.

2. Målsetting
Hovedmålet i prosjektet er å fremstille et konsensusbasert kjernesett med et begrenset utvalg enkle instrumenter som måler sentrale helse- og funksjonsvariabler i rehabilitering av personer med revmatiske sykdommer.

3. Målgruppe
Målgrupper er personer med revmatisk sykdom og alle som arbeider med rehabilitering av denne gruppen.

4. Gjennomføring
Som metode for å oppnå konsensus rundt måleinstrumenter som skal inngå i kjernesettet benyttes Delphi-metode. Dette er en interaktiv trinnvis metode for systematisk å samle informasjon fra og oppnå enighet blant et større antall eksperter. Ekspertgruppen vil bestå av pasientrepresentanter og helsepersonell fra alle helseregioner, og vil samlet representere alle relevante diagnosegrupper, faggrupper, helsetjenestenivå og settinger. Konsensusprosessen består av seks hovedtrinn, og drives frem gjennom 3 dagsseminarer, som vil være de viktigste samhandlingsarenaene i prosjektet. Mellom seminarene brukes e-postkorrespondanse for avstemning og oppnåelse av enighet om måleinstrumenter. Kjernesettet vil tilgjengeliggjøres for alle via web, samt en trykt pasientversjon som pasienten bringer med seg til aktuelle hjelpere, hvor resultater fra vurdering med settet oppsummeres på en forståelig måte. Implementering og promotering av settet vil ha spesiell fokus i siste halvår av prosjektet.

Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) vil ha ansvar for organisering, fremdrift og ferdigstilling av prosjektet. NRRK har gjennom et drøyt tiår gjennomført en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter, hvorav flere har inkludert tilsvarende konsensusprosesser.

5. Prosjektets betydning
Bruk av et felles kjernesett for å følge og evaluere rehabiliteringsforløp vil bidra til bedre kontinuitet og samarbeid mellom pasient og ulike aktører på tvers av nivåer og over tid. Når samme utfallsmål brukes gjennom individuelle forløp vil en løpende kunne vurdere endringer og justere mål og tiltak i henhold til dette.
Videre vil ulike aktører gjennom systematisk bruk av kjernesettet kunne bruke resultatene til å evaluere og forbedre egen praksis. En kan også bruke kjernesettet til å generere data som muliggjør sammenligning av nytte av ulike typer forløp, og/eller opphold ved ulike institusjoner. Fordi de fleste instrumentene i settet antagelig vil være diagnoseuavhengige vil kjernesettet, eller deler av dette, sannsynligvis også kunne brukes i forhold til andre pasientgrupper med kroniske sykdommer.

6. Framdriftsplan
År 1: Oppstartsseminar og konsensusprosess om aspekter av helse og funksjon som skal inngå i kjernesettet.
År 2: Seminar med gjennomgang av instrumenter, konsensusprosess om instrumenter og Implementeringsseminar.

Det søkes om totalt kr. 4122000,- fra ExtraStiftelsen Helse- og Rehabilitering, fordelt med kr. 130.000.- på år 1, og kr. 292.000.- på år 2. Disse midlene vil gå til gjennomføring av de tre seminarene og tilgjengeliggjøring av kjernesettet. Øvrige kostnader knyttet til prosjektet dekkes av NRRK.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Kjernesett i rehabilitering.docx.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingvild Kjeken

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Kjernesett i rehabilitering
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter, Diakonhjemmet Sykehus
Beløp Bevilget
2013: kr 130 000, 2014: kr 292 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet