Kjønnsdysfori blant ungdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Noen ungdommer identifiserer seg med et annet kjønn enn det de ble tildelt ved fødselen, og ønsker å endre kroppen eller ha et annet kjønnsuttrykk enn det som er forventet. Ubehaget mange opplever knyttet til dette kalles for kjønnsdysfori. Studier har vist at mange ungdommer med kjønnsdysfori har dårligere psykisk helse enn jevnaldrende. De siste tiåerene har det blitt utvikler hormonelle og kirurgiske behandlingsmetoder som kan endre kropp og utseende mer i samsvar med hvordan personen ønsker det. Målet med denne behandlingen er å redusere kjønnsdysforien. Behandlingsstudier har vist at mange ungdommer får det bedre etter hormonell og kirurgisk behandling og overgangen til et annet kjønn. Samtidig er det mange som rapportere psykiske symptomer og kjønnsdysfori etterpå. Det har vært gjort lite forskning på hvordan ungdommer opplever å ha kjønnsdysfori, hvordan dette arter seg hos ulike personer og de underliggende psykologiske prosessene hos den enkelte. Det er også uenighet mellom forskere og behandlere på den ene siden og brukere og aktivister på den andre siden knyttet til hvordan man skal forstå kjønnsdysfori. Noen mener at den beste behandlingen er at den enkelte endrer kjønnsidentitet ved hjelp av medisinke metoder, mens andre hevder at dette ikke er tilstrekkelig, eller at det er samfunnets kjønnsnormer det er noe galt med.

Målet med denne studien er å finne ut mer om hvordan kjønnsdysfori arter seg hos den enkelte, hvordan dette endrer seg over tid og hvordan det påvirker hverdagen til ungdommer som lever med det. I Norge er det Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) ved Oslo universitetssykehus som behandler kjønnsdysfori. Ca. 20 ungdommer i alderen 13 – 18 år som er henvist til NBTS blir intervjuet. En referansegruppe med to representanter fra de tre store brukerorganisasjonene for kjønnsminoriteter i Norge bidrar regelmessig gjennom prosjektet og gir tilbakemeldinger på fortolkningen av resultatene og hvordan kunnskapen kan anvendes best mulig. Et viktig mål med referansegruppen er at forskningen ikke skal bli for fjern fra de som selv har levd med kjønnsdysfori, slik at kunnskapen som blir produsert oppleves som meningsfull og nyttig. En viktig del av prosjektet vil derfor være å formidle kunnskapen til brukere og aktivister, i tillegg til helsearbeidere som møter ungdommer med kjønnsdysfori i spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten. Et viktig mål med prosjektet er i tillegg å skape hypoteser og utvide kunnskapen om hva kjønnsdysfori er, slik at forskningen på ulike behandlingsmetoder kan bli mer tilpasset brukernes egne behov. Prosjektet kan slik være med å å bygge bro mellom forskere og helsearbeidere som har en profesjonell og faglig tilnærming og brukernes egne opplevelser.

Prosjektleder/forsker

Reidar Schei Jessen

Hovedveileder

Erik Stänicke

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Kjønnsdysfori blant ungdom
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (voksne) på OUS
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
05.03.2018
Sluttdato
26.10.2021
Status
Under gjennomføring