Klart du kan!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Levekårene må bedres og balanseres for å bekjempe de økende sosiale ulikhetene i helse. Den Norske Turistforening (DNT) ønsker at alle -ikke bare medlemmene- skal ha jevnlige friluftlivsopplevelser. DNTs tiltak baseres på dugnadsarbeid. DNT har unik kompetanse og erfaring i å skape fellesskap, aktivitet, tilhørighet og relasjoner. Nylig har DNT, i samarbeid med NRK, laget Norges største turportal: UT.no. Her er alle DNTs tiltak tilgjengelig for veldig mange nordmenn. I tillegg har vi vært med å lage en ny nasjonal standard for gradering og merking av turer. Som et ledd i disse satsingene ønsker vi å skape et nyskapende prosjekt: «Klart du kan!» –et motiveringsprosjekt for å rekruttere nye, varige brukere av naturen. Prosjektet er basert på evalueringer av tidligere rekrutterings-prosjekter og nyskapende tur-teknologi. Vi skal skape-, tilrettelegge for, markedsføre, og arrangere 10 flotte turer av variabel vanskelighetsgrad i ulike lokalsamfunn.
Målsetting:
Å motivere flere nordmenn til jevnlige og varige naturopplevelser. Vi skal ha et turtilbud som passer den enkeltes behov- og inspirere de til å utfordre seg selv til jevnlige naturopplevelser. Vi ønsker å senke terskelen for friluftsopplevelser og synliggjøre at det ikke kreves mye for å få fantastiske naturopplevelser. Vi vil sette fokus på friluftsliv og DNTs eksisterende tilbud som en vei til økt livskvalitet, sunnhet og fellesskap.
Målgruppe:
Alle aldersgrupper i hele landet, men spesielt de som trenger gode naturopplevelser. Målgruppene vil bli tilpasset lokale behov.


Gjennomføring:


Det skal kartlegges, og graderes og skiltes (etter ny nasjonal standard) 10 turer der det er behov i nærmiljøet, feks. i et innvandringsbelastet område. Arbeidet skal skje i ca 10 medlemsforeninger som ønsker det. Arbeidet gjøres på dugnad. Turene skal variere fra lett og universelt utformet til utfordrende. Ved hvert turmål skal det plasseres en elektronisk registreringsløsning hvor deltakerne kan registrere at de har vært på tur. Den elektroniske registreringsløsningen må utarbeides, den skal være felles for hele Norge. Brukere skal bli inspirert til å fortsette registrering av turer de gjør over hele landet. Erfaring viser at slike markeringsposter skaper mye aktivitet. Det skal også lages en brosjyre med de 10 lokale turene, tur-tips, inspirasjon og kontaktinformasjon. Så skal prosjektet og brosjyren markedsføres. Alle turer skal registreres på Norges største turportal; UT.no, og markedsføres gjennom lokale medier, innvandereråd, skoler, frisklivssentraler, NAV osv. Det skal arrangeres fellesturer til alle 10 turmålene. Deltakerne skal få informasjon om DNTs eksisterende tilbud for å gjøre prosjektet enda mer bærekraftig. Det skal også arrangeres koordinerende møter med de aktuelle medlemsforeningene i prosjektperioden for å skape utfyllelses-muligheter.
Prosjektets betydning:
Prosjektet har stor betydning for Norges levekår og minking av sosiale ulikheter. Ved å skape lokale friluftsopplevelser, gjør vi friluftslivet tilgjengelig og åpent for tusener av nordmenn. Vi ønsker bevisst å bruke nærområder som har en sammensatt problematikk. Lokalbefolkningen vil få en ny livslang, helsefremmende hobby. De igjen, blir viktige ambassadører for naturopplevelser i sine sosiale kretser. Prosjektet vil bidra til bedre helse, integrering, sosialisering, lokalsamfunnsutvikling og økt fysisk aktivitet i befolkningen.
Framdriftsplan:
Danne prosjektgruppe med aktuelle medlemsforeninger (1. år); Planlegging og organisering av prosjektet (1. år); Lage en felles løsning for elektronisk registrering ved turmålene (1. år); Rekruttere frivillige (1. år); Merke- og gradere turene på dugnad (1. år); Registrere turene på UT.no (1. år); Lage brosjyre (1. år); Markedsføre prosjektet (1. og 2. år); Invitere deltagere etter lokale behov (1. og 2. år); Registrere/legge ut felles elektronisk registreringsløsning på hvert turmål (2. år); Rekruttere frivillige til fellesturer (2. år); Gjennomføre fellesturer (2. år); Evaluering/justering av prosjektet (1. og 2. år); Rapportering/sluttrapportering (1. og 2. år).

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport og revisorberetning Klart du kan.pdf

Prosjektleder/forsker

Lise Corwin

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Klart du kan!
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2012: kr 780 000, 2013: kr 320 000
Startdato
01.06.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet