Kognitive aspekter av smerte hos personer med inflammatorisk leddsykdom

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Lite er kjent om hva som påvirker smerte utenom inflammasjon (leddbetennelse) hos pasienter med revmatoid artritt (RA) og psoriasisartritt (PsA), og det er vist at 40-50% av pasientene opplever smerte selv om sykdommen er under kontroll. Vi vil bruke data fra det store norske registeret Nor-DMARD, som inkluderer pasienter som starter eller bytter sykdomsmodifiserende behandling (DMARD). Så langt er over 6000 pasienter med RA og PsA inkludert. Pasientene følges longitudinelt hver 3-6. mnd etter inklusjon. Vi ønsker å benytte allerede eksisterende data i Nor-DMARD til å definere undergrupper av pasienter (fenotyper) basert på et bredt utvalg av psykososiale faktorer for å se hvordan disse i kombinasjon påvirker grad av smerte og behandlingsrespons (artikkel 1). I tillegg skal vi gjennomføre en ny datainnsamling på 350 pasienter, og inklusjonen av pasienter vil strekke seg utover en 2 årsperiode. Vi vil i denne studien inkludere nyepasienter som inkluderes i Nor-DMARD, og vil dermed ha mulighet til å koble disse dataene med det som ellers samles inn i Nor-DMARD. I denne studien vil vi be pasientene fylle ut ekstra spørreskjemaer om blant annet smerte, metakognisjon, angst og depresjon og de vil gjennomføre tester på eksekutiv fungering vha digitale tester (CANTAB). Dette vil besvare spørsmålet om metakognisjon og eksekutiv fungering påvirker smerte og behandlingsrespons (artikkel 2). I og med at det ikke fins tilgjengelige norske spørreskjemaer om metakognisjon relatert til smerte vil vi oversette skjemaet “Pain Metacognition Questionnaire” og studere dets psykometriske egenskaper og undersøke korrelasjoner til andre mål på metakognisjon, katastrofetenkning, angst og depresjon (artikkel 3). Våre resultater har umiddelbar klinisk relevans. Det er viktig at pasienter med kronisk smerte til tross for adekvat sykdomskontroll informeres om andre faktorer som kan bidra til og forsterke opplevelsen av smerte. Revmatologer som behandler pasienter med RA og PsA trenger økt kunnskap om hvilke faktorer som er viktig, og gjøres oppmerksomme på at smerte også kan behandles av helsepsykologer. For at psykologer skal kunne tilby gode intervensjoner er det også helt avgjørende at de vet hvilke kogntive faktorer som spiller en rolle når det gjelder smerte, slik at mer treffsikre og effektive intervensjoner kan utvikles. I dag behandles smerte først og fremst ved kognitiv atferdsterapi (CBT) som dessverre har kun kortvarig og liten effekt. Prosjektet skal gjennomføres av en sterk tverrfaglig gruppe bestående av blant annet revmatologer, psykologer og en fysioterapeut. PhD kandidaten vil ansettes på Diakonhjemmet sykehus, og være tilknyttet REMEDY – et senter for klinisk behandlingsforskning (FKB) som er etablert med finansiering fra forskningsrådet. Prosjektperioden går over 4 år (3 årsverk) slik at prosjektet lar seg gjennomføres innefor tiden. Vi vil også bruke eksisterende data slik at kandidaten kommer i gang med prosjektet før alle data er samlet inn.

Prosjektleder

Ida Kristin Haugen

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Kognitive aspekter av smerte hos personer med inflammatorisk leddsykdom
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 750 000, 2025: kr 750 000, 2026: kr 750 000, 2027: kr 750 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2027
Status
Under gjennomføring