Kommunal forebygging av tvangsinnleggelser (KOMFORT)


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

I 2020 ble det gjennomført 8682 tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne i Norge. Å bli tvangsinnlagt kan være traumatisk og belastende. Det er et helsepolitisk mål å redusere bruken av tvang i psykiske helsetjenester. At flere får frivillig behandling istedenfor tvang er i tråd med menneskerettighetene og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De seneste årene har en økning i tvangsinnleggelser i mange vestlige land, inkludert Norge, gitt økt bekymring og press på å iverksette tiltak for å redusere bruken av slike innleggelser. I Norge er det spesialisthelsetjenesten som har myndighet til å fatte vedtak og gjennomføre tvangsinnleggelser, men kommunale helsetjenester kan ha en sentral rolle i forebygging av slike innleggelser. Allikevel har det i liten grad har vært jobbet systematisk med tiltak rettet mot kommunehelsetjenenivået for å redusere tvangsinnleggelser. Det meste av forskningen på tvangsinnleggelser har utgangspunkt i tjenester på spesialisthelsetjenestenivå. Denne studien vil utforske erfaringene til de som har vært involvert i forløp mot tvangsinnleggelser med særlig fokus på forhold i kommunehelsetjenesten som vanskeliggjør forebygging av at slike forløp ender med tvangsinnleggelse. Ansatte i ulike helsetjenester, personer med egenerfaring fra alvorlige psykiske helseutfordringer og pårørende i fem norske kommuner er intervjuet. Totalt 101 personer deltar. I denne studien skal intervjuene analyseres for å undersøke deltakernes erfaringer. Denne studien kan bidra med kunnskap om forhold i kommunale helsetjenester, som brukere, pårørende og ansatte opplever hindrer forebygging av tvangsinnleggelser. Dette er kunnskap som er viktig for å kunne målrette tiltak, og i større grad inkludere det kommunale tjenestenivået i arbeidet med å redusere tvangsinnleggelser. Fokus på tidlig intervensjon og forebygging kan også bidra til å redusere sykdomsforverring, omkostninger og lidelser for personer med alvorlige psykiske helseutfordringer og deres pårørende. Ved å inkludere erfaringene til flere grupper som er involvert i forløp mot tvangsinnleggelser, knyttes kunnskapen tettere opp mot de utfordringer innbyggere med alvorlige psykiske helseutfordringer og deres pårørende møter i dagliglivet ute i kommunene. Med sitt fokus på kommunehelsetjenesten kan studien bidra til kontinuitet i tjenestetilbudet til personer med alvorlige psykiske helseutfordringer ved å fremme målrettet samarbeid på tvers av tjenestenivå i forhold til forebygging av tvangsinnleggelser. Studien vil også tilføre viktig kunnskap for Rådet for psykisk helse, som i mange år har jobbet med å forbedre tjenestene mot mer frivillighet og mindre tvang. Studien adresserer flere av FNs bærekraftsmål, som å fremme god helse og livskvalitet for alle, redusere ulikhet og diskriminerende praksiser innen helse, og fremme grunnleggende rettigheter til frihet og selvbestemmelse.

Prosjektleder

Irene Wormdahl

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Kommunal forebygging av tvangsinnleggelser (KOMFORT)
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
NTNU Samfunnsforskning AS
Beløp Bevilget
2023: kr 932 000, 2024: kr 932 000, 2025: kr 932 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
30.06.2026
Status
Under gjennomføring