– Trenger mer kunnskap om barrier og muligheter for å forebygge tvangsinnleggelser

Målet er redusert sykdomsbelastning for personer med alvolige psykiske helseutfordringer.

I samarbeid med

Navn: Irene Wormdahl
Alder: 50 år
Stilling: Forsker 2
Arbeidssted: NTNU Samfunnsforskning
Bakgrunn: PhD i medisin og helsevitenskap

– I dette forskningsprosjektet skal vi undersøke erfaringer med kommunale psykiske helsetjenester sin rolle i helseforløp som fører til tvangsinnleggelser i psykisk helsevern. Ved å analysere kvalitative intervjudata skal vi se på erfaringene til ulike aktører som kan være involvert i slike forløp. 

Hvorfor er dette viktig? 

– Å få kunnskap om barrierer og muligheter i de kommunale helsetjenestene kan bidra til informerte og målrettede forbedringstiltak for å forebygge og redusere tvangsinnleggelser, og dermed redusere sykdomsbelatning og livsomkostninger for personer med alvolige psykiske helseutfordringer og deres pårørende. 

Hva ønsker dere å finne ut?

– Formålet er å få kunnskap om kommunale helsetjenester sin rolle i helseforløp som fører til tvangsinnleggelser. Spesielt ønsker vi å finne ut om det kan være forhold ved dagens tjenester som gjør det vanskelig å forebygge at helseforløp ender i tvangsinnleggelser og hva de ulike aktørene tenker kan gjøres for å forbedre disse forholdene. 

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan? 

– I prosjektet skal det gjennomføres i perioden 2023-2026 og består av fire studier. De tre første studiene skal se på ulike aktørers erfaringer, mens den fjerde studien skal sammenligne erfaringene fra de ulike aktørene. 

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert? 

– Prosjektet er initiert av avdeling for psykisk helsearbeid ved NTNU Samfunnsforskning. I tillegg til NTNU Samfunnsforskning er OsloMet, Akershus universitetssykehus og NTNU involvert i prosjektet. Prosjektet er støttet av Rådet for psykisk helse. 

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet? 

– Vi har har brukermedvirkning i alle faser av prosjektet. En medforsker med egenerfaring har vært involvert i studiedesignet, og vil bidra i analyser og publisering. I tillegg er brukere og pårørende inkludert som informanter i prosjektet. Det bidrar til å knytte kunnskapen vi får tettere opp mot de utfordringer innbyggere med alvorlige psykiske helseutfordringer og deres påørrende møter i sitt dagligliv. 

Er det noe annet som er viktig for deg å formidle om ditt prosjekt?

– Prosjektet er en videreføring fra Reducing Coercion in Norway (ReCoN) prosjektet (2018-24), som var finansiert av Norges Forskningsråd. 


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

I 2020 ble det gjennomført 8682 tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne i Norge. Å bli tvangsinnlagt kan være traumatisk og belastende. Det er et helsepolitisk mål å redusere bruken av tvang i psykiske helsetjenester. At flere får frivillig behandling istedenfor tvang er i tråd med menneskerettighetene og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De seneste årene har en økning i tvangsinnleggelser i mange vestlige land, inkludert Norge, gitt økt bekymring og press på å iverksette tiltak for å redusere bruken av slike innleggelser. I Norge er det spesialisthelsetjenesten som har myndighet til å fatte vedtak og gjennomføre tvangsinnleggelser, men kommunale helsetjenester kan ha en sentral rolle i forebygging av slike innleggelser. Allikevel har det i liten grad har vært jobbet systematisk med tiltak rettet mot kommunehelsetjenenivået for å redusere tvangsinnleggelser. Det meste av forskningen på tvangsinnleggelser har utgangspunkt i tjenester på spesialisthelsetjenestenivå. Denne studien vil utforske erfaringene til de som har vært involvert i forløp mot tvangsinnleggelser med særlig fokus på forhold i kommunehelsetjenesten som vanskeliggjør forebygging av at slike forløp ender med tvangsinnleggelse. Ansatte i ulike helsetjenester, personer med egenerfaring fra alvorlige psykiske helseutfordringer og pårørende i fem norske kommuner er intervjuet. Totalt 101 personer deltar. I denne studien skal intervjuene analyseres for å undersøke deltakernes erfaringer. Denne studien kan bidra med kunnskap om forhold i kommunale helsetjenester, som brukere, pårørende og ansatte opplever hindrer forebygging av tvangsinnleggelser. Dette er kunnskap som er viktig for å kunne målrette tiltak, og i større grad inkludere det kommunale tjenestenivået i arbeidet med å redusere tvangsinnleggelser. Fokus på tidlig intervensjon og forebygging kan også bidra til å redusere sykdomsforverring, omkostninger og lidelser for personer med alvorlige psykiske helseutfordringer og deres pårørende. Ved å inkludere erfaringene til flere grupper som er involvert i forløp mot tvangsinnleggelser, knyttes kunnskapen tettere opp mot de utfordringer innbyggere med alvorlige psykiske helseutfordringer og deres pårørende møter i dagliglivet ute i kommunene. Med sitt fokus på kommunehelsetjenesten kan studien bidra til kontinuitet i tjenestetilbudet til personer med alvorlige psykiske helseutfordringer ved å fremme målrettet samarbeid på tvers av tjenestenivå i forhold til forebygging av tvangsinnleggelser. Studien vil også tilføre viktig kunnskap for Rådet for psykisk helse, som i mange år har jobbet med å forbedre tjenestene mot mer frivillighet og mindre tvang. Studien adresserer flere av FNs bærekraftsmål, som å fremme god helse og livskvalitet for alle, redusere ulikhet og diskriminerende praksiser innen helse, og fremme grunnleggende rettigheter til frihet og selvbestemmelse.

Prosjektleder

Irene Wormdahl

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Kommunal forebygging av tvangsinnleggelser (KOMFORT)
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
NTNU Samfunnsforskning AS
Beløp Bevilget
2023: kr 932 000, 2024: kr 932 000, 2025: kr 932 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring