Kommunal forebygging av tvangsinnleggelser (KOMFORT)

I samarbeid med


Søknadssammendrag

I 2020 ble det gjennomført 8682 tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne i Norge. Å bli tvangsinnlagt kan være traumatisk og belastende. Det er et helsepolitisk mål å redusere bruken av tvang i psykiske helsetjenester. At flere får frivillig behandling istedenfor tvang er i tråd med menneskerettighetene og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De seneste årene har en økning i tvangsinnleggelser i mange vestlige land, inkludert Norge, gitt økt bekymring og press på å iverksette tiltak for å redusere bruken av slike innleggelser. I Norge er det spesialisthelsetjenesten som har myndighet til å fatte vedtak og gjennomføre tvangsinnleggelser, men kommunale helsetjenester kan ha en sentral rolle i forebygging av slike innleggelser. Allikevel har det i liten grad har vært jobbet systematisk med tiltak rettet mot kommunehelsetjenenivået for å redusere tvangsinnleggelser. Det meste av forskningen på tvangsinnleggelser har utgangspunkt i tjenester på spesialisthelsetjenestenivå. Denne studien vil utforske erfaringene til de som har vært involvert i forløp mot tvangsinnleggelser med særlig fokus på forhold i kommunehelsetjenesten som vanskeliggjør forebygging av at slike forløp ender med tvangsinnleggelse. Ansatte i ulike helsetjenester, personer med egenerfaring fra alvorlige psykiske helseutfordringer og pårørende i fem norske kommuner er intervjuet. Totalt 101 personer deltar. I denne studien skal intervjuene analyseres for å undersøke deltakernes erfaringer. Denne studien kan bidra med kunnskap om forhold i kommunale helsetjenester, som brukere, pårørende og ansatte opplever hindrer forebygging av tvangsinnleggelser. Dette er kunnskap som er viktig for å kunne målrette tiltak, og i større grad inkludere det kommunale tjenestenivået i arbeidet med å redusere tvangsinnleggelser. Fokus på tidlig intervensjon og forebygging kan også bidra til å redusere sykdomsforverring, omkostninger og lidelser for personer med alvorlige psykiske helseutfordringer og deres pårørende. Ved å inkludere erfaringene til flere grupper som er involvert i forløp mot tvangsinnleggelser, knyttes kunnskapen tettere opp mot de utfordringer innbyggere med alvorlige psykiske helseutfordringer og deres pårørende møter i dagliglivet ute i kommunene. Med sitt fokus på kommunehelsetjenesten kan studien bidra til kontinuitet i tjenestetilbudet til personer med alvorlige psykiske helseutfordringer ved å fremme målrettet samarbeid på tvers av tjenestenivå i forhold til forebygging av tvangsinnleggelser. Studien vil også tilføre viktig kunnskap for Rådet for psykisk helse, som i mange år har jobbet med å forbedre tjenestene mot mer frivillighet og mindre tvang. Studien adresserer flere av FNs bærekraftsmål, som å fremme god helse og livskvalitet for alle, redusere ulikhet og diskriminerende praksiser innen helse, og fremme grunnleggende rettigheter til frihet og selvbestemmelse.

Prosjektleder/forsker

Irene Wormdahl

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Kommunal forebygging av tvangsinnleggelser (KOMFORT)
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
NTNU Samfunnsforskning AS
Beløp Bevilget
2023: kr 932 000, 2024: kr 932 000, 2025: kr 932 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
30.06.2026
Status
Under gjennomføring