Koordinerte brukerforløp og revmatisme

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Revmatiske sykdomsforløp svinger mye og varierer fra person til person og gjennom livsløpet. Samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten er viktig for at pasienten kan leve best mulig. Koordinerte brukerforløp er komplekse, mangetydige og uforutsigbare. Mange får ikke dekket sitt behov for sammensatte tiltak og langvarig tverrfaglig behandling, oppfølging og rehabilitering. Et helhetlig pasient- og brukerforløp må inkludere både spesialist- og kommunehelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Dette stiller krav til kommunikasjon og samhandling.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen for prosjektet er formulert i tre tema: 1. Utfordringer knyttet til overgang og kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for målgruppen. 2. Behovet for oppfølging lokalt. 3. Behovet for bistand til egenstyrt behandling og egenomsorg.

Målgruppe

Målgruppen i studien er personer over 18 år med inflammatoriske revmatiske sykdommer, degenerative revmatiske sykdommer og bløtdelsrevmatisme.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

For å oppnå gode løsninger er det avgjørende at både brukere og tjenesteytere deltar aktivt i utviklingsprosessen. Derfor vil prosjektet følge prinsipper fra praksisnær, behovsdrevet innovasjon der samskaping er et viktig prinsipp. Metodikken bygger på høy grad av involvering av alle interessenter i både utvikling og evaluering av løsninger gjennom hele prosjektet. Innledningsvis gjøres det et grundig innsiktsarbeid. Hensikten er å skaffe kunnskaper om behov og preferanser i målgruppen, og innsikt i krav og muligheter knyttet til de ulike tjenestene. Den metodiske framgangsmåten betegnes gjerne som praktisk arbeid som skjer i iterasjoner (gjentagelser) ved at praktiske løsninger prøves ut og modifiseres på grunnlag av en analyse av de praktiske erfaringene som gjøres underveis. Kunnskapsgrunnlaget vil innhentes gjennom temaverksteder, individuelle semi-strukturerte intervjuer og fokusgruppeintervjuer med pasienter/brukere og tjenesteytere. I tillegg til praktisk utprøving av løsninger i tjenesten skal det gjøres litteratursøk.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektinitiering, prosjektledelse og koordinering: Hele prosjektperioden Litteratur og dokumentstudier: Q3 2018 Brukerkartlegging (intervju): Q3-Q4 2018 Temaverksted og idegenerering: Q4 2018 / Q1 2019 Utvikling av ny tjeneste i samarbeid med brukerne. Q4 2018 / Q1 2019 Test av ny tjeneste i liten skala: Q4 2018 / Q1-Q2 2019 Rapportskriving og formidling av resultat: Q2 2019

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Overordnet mål er å bidra i utviklingen av konkrete løsninger for å bedre tjenestene for personer med revmatiske sykdommer og/eller andre muskel-/skjelettplager. Prosjektet utvikler helhetlige og koordinerte forløp for pasienter/brukere med behov for sammensatte tjenester. Bakgrunn for prosjektet er at Norsk revmatikerforbund (NRF) ønsker å bidra til utvikling av standardiserte pasient- og bruker-forløp for mennesker med revmatisme og andre muskel-/skjelettplager i Norge.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

rosjektet har ikke vært en effektstudie.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Intervjuer, gruppearbeid, dokumentstudier

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har resultert i en modell, som ble utviklet i tverrfaglige arbeidsmøter der forskere, brukere og tjenesteytere samarbeidet. Modellen beskriver og drøfter elementer knyttet til behov for tjenester og tiltak for personer med revmatisk sykdom.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet inngår i et videre arbeid som studerer hvordan et digitalt hjelpemiddel (Myworkout) kan være støtte i tilpasset fysisk aktivitet og trening for personer med blant annet revmatisk sykdom. Videreføring er er samarbeid mellom St. Olavs hospital, NTNU og SINTEF.

Prosjektleder

Hildegunn Andersen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Koordinerte brukerforløp og revmatisme
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse
Beløp Bevilget
2018: kr 690 000
Startdato
01.08.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring