Koordinerte brukerforløp og revmatisme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Revmatiske sykdomsforløp svinger mye og varierer fra person til person og gjennom livsløpet. Samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten er viktig for at pasienten kan leve best mulig. Koordinerte brukerforløp er komplekse, mangetydige og uforutsigbare. Mange får ikke dekket sitt behov for sammensatte tiltak og langvarig tverrfaglig behandling, oppfølging og rehabilitering. Et helhetlig pasient- og brukerforløp må inkludere både spesialist- og kommunehelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Dette stiller krav til kommunikasjon og samhandling.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er formulert i tre tema: 1. Utfordringer knyttet til overgang og kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for målgruppen. 2. Behovet for oppfølging lokalt. 3. Behovet for bistand til egenstyrt behandling og egenomsorg.

Målgruppe

Målgruppen i studien er personer over 18 år med inflammatoriske revmatiske sykdommer, degenerative revmatiske sykdommer og bløtdelsrevmatisme.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

For å oppnå gode løsninger er det avgjørende at både brukere og tjenesteytere deltar aktivt i utviklingsprosessen. Derfor vil prosjektet følge prinsipper fra praksisnær, behovsdrevet innovasjon der samskaping er et viktig prinsipp. Metodikken bygger på høy grad av involvering av alle interessenter i både utvikling og evaluering av løsninger gjennom hele prosjektet. Innledningsvis gjøres det et grundig innsiktsarbeid. Hensikten er å skaffe kunnskaper om behov og preferanser i målgruppen, og innsikt i krav og muligheter knyttet til de ulike tjenestene. Den metodiske framgangsmåten betegnes gjerne som praktisk arbeid som skjer i iterasjoner (gjentagelser) ved at praktiske løsninger prøves ut og modifiseres på grunnlag av en analyse av de praktiske erfaringene som gjøres underveis. Kunnskapsgrunnlaget vil innhentes gjennom temaverksteder, individuelle semi-strukturerte intervjuer og fokusgruppeintervjuer med pasienter/brukere og tjenesteytere. I tillegg til praktisk utprøving av løsninger i tjenesten skal det gjøres litteratursøk.

Fremdriftsplan

Prosjektinitiering, prosjektledelse og koordinering: Hele prosjektperioden Litteratur og dokumentstudier: Q3 2018 Brukerkartlegging (intervju): Q3-Q4 2018 Temaverksted og idegenerering: Q4 2018 / Q1 2019 Utvikling av ny tjeneste i samarbeid med brukerne. Q4 2018 / Q1 2019 Test av ny tjeneste i liten skala: Q4 2018 / Q1-Q2 2019 Rapportskriving og formidling av resultat: Q2 2019

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport koordinerte brukerforløp-signert.pdf

Prosjektleder/forsker

Hildegunn Andersen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Koordinerte brukerforløp og revmatisme
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse
Beløp Bevilget
2018: kr 690 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring