Kost og mosjon for innvandrere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet har hatt som formål å forebygge type 2 diabetes hos innvandrere fra Pakistan ved livsstilsendring, med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og økt mestring, ved hjelp av en strukturert gruppebasert intervensjon. Hensikten har vært å finne fram til en metode som er kulturelt tilpasset målgruppen og på denne basis utvikle undervisningsmateriell og drive opplysning overfor helsearbeidere og til innvandrermiljøet generelt. På lengre sikt har intensjonen vært å utvikle et kompetansemiljø for metodeutvikling for livsstilsintervensjon.

 

I denne studien ble 200 pakistanske kvinner rekrutterte til livsstilsintervensjon som foregikk på Holmlia helsestasjon. Disse ble tilfeldig fordelt på en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Intervensjonen varte i 7 måneder og besto av 6 gruppesesjoner med 10-12 kvinner i hver som fikk undervisning i hvordan kost og fysisk aktivitet påvirker ulike aspekter av helsestatus. Fokus i intervensjonen har vært viktigheten av og kunnskap om blodsukkerregulering for å forebygge type 2 diabetes.  I tillegg var det stor fokus på mestring i forhold til daglige gjøremål og aktiviteter som er helsefremmende. Intervensjonsgruppen fikk tilbud om gågrupper en time to ganger i uken. Resultatet av intervensjonen var endringer i vekt, kosthold og fysisk aktivitet, samt endringer i kunnskap og motivasjon når det gjaldt fysisk aktivitet. Disse endringene var nært knyttet til antall gruppesesjoner kvinnene deltok i. Kvinnene er fortsatt fulgt opp og nye målinger av effekt er foretatt, men resultatene enda ikke analysert.  Det er utarbeidet audiovisuelt materiale til bruk i gruppesesjoner og et veiledningshefte om livsstilsintervensjon for forebygging av diabetes til utdanning av gruppeledere. Dette materialet blir tilgjengelig på nettet i mars. Prosjektet er fulgt opp gjennom InnvaDiab II, og fagmiljøet rundt slike intervensjoner er styrket både nasjonalt og internasjonalt.

 

Prosjektet har vært tverrfaglig og involvert samarbeid mellom mange fagfelt, som diabetologi, ernæring, idrettsfysiologi, biologisk psykologi, fysiologi, sosialpsykologi og allmennpraksis. Samarbeidende institusjoner har vært Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Idrettshøyskolen, Oslo kommune og Diabetesforbundet. Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin har vært ansvarlig institusjon.

 

Ressursgruppe: Anne Katrine Wahl/Anita Sandnes Andresen, Norges Diabetesforbund

Peter Martin, medisinsk fagsjef, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, Oslo kommune

Anne Karen Jenum, bydelsoverlege Romsås/postdok, Aker sykehus

 

Prosjektleder/forsker

Gerd Holmboe-Ottesen

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Kost og mosjon for innvandrere
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi
Beløp Bevilget
2007: kr 475 000, 2008: kr 214 000, 2009: kr 71 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet