Vil tette kunnskapshull om kosthold og inflammatorisk tarmsykdom

Stipendiat Insaf Zerouga jobber tett med brukere for å forbedre behandling

Foto: Privat

Navn: Insaf Zerouga
Alder: 32 år
Stilling: Ph.d stipendiat
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus (OUS)
Bakgrunn: Klinisk ernæringsfysiolog, master i klinisk ernæring (UiO)

Det er stor interesse blant pasientene om hva de kan spise eller unngå, og som kan påvirke både symptomer og sykdomsforløpet

Insaf Zerouga, stipendiat

– Hovedformålet med prosjektet er å forbedre behandlingen for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) gjennom å øke kunnskapen om viktigheten av kosthold på symptomer, sykdomsaktivitet og livskvaliteten til pasientene.

– Vi ønsker å sammenligne blant annet kostholdet og ernæringsstaus hos ny-diagnostiserte pasienter med IBD fra IBSEN III-studien ((inflammatory bowel disease in South-Eastern Norway) opp mot en befolkning uten IBD fra Tromsø 7-studien. Dette vil gi oss en god mulighet til å faktisk undersøke om det er noe som kan være spesielt med en IBD-populasjon og som kan kreve videre oppfølging og etterforskning.

Hvorfor er dette viktig?

– Per i dag er det ingen spesifikke anbefalinger eller råd om kostbehandling ved IBD. De få studiene som allerede fins fokuserer på symptomene, og ikke på selve betennelsen. Det er flere kunnskapshull hva gjelder kosthold ved IBD, som vi ønsker å fylle med vårt prosjekt.

– Dessuten mangler vi studier fra Norge med stort antall deltagere med IBD. Det er stor interesse blant pasientene om hva de kan spise eller unngå, og som kan påvirke både symptomer og sykdomsforløpet. Prosjektet skal bidra til å generere nye hypoteser om norske pasienter med IBD som kan brukes til å designe kliniske studier i fremtiden.

Definisjoner

IBD – inflammatorisk tarmsykdom. En kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom to sykdommer: Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

IBS – irritabel tarmsyndrom. Gir plager som magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet og diaré. ymptomene forverres ofte av stress og enkelte matvarer, men mange opplever god bedring med livsstilsendringer. (Kilde: Helsenorge)

Hva ønsker dere å finne ut?

– Vi vil kartlegge kostholdet og ernæringsstatus hos nylig diagnostiserte pasienter, samt undersøke sammenhenger mellom kostholds komponenter og 1) selvrapporterte symptomer, fatigue (utmattelse) og helserelatert livskvalitet ved inklusjon og 1 år i ettertid, 2) forekomsten av remisjon (inaktiv betennelse) ved 1 år etter inklusjon.

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan?

– Prosjektet skal utforme en grunnmur for en ph.d.-grad, basert på publikasjon av tre artikler i denne perioden. Det startet i mars 2022 med sluttdato 28.02.2025.

Hypoteser

  1. Kostinntaket hos IBD-pasienter er utilfredsstillende, og kan føre til dårlig ernæringsstatus sammenlignet med en gruppe IBD-friske personer.
  2. Kostholdet påvirker helserelatert livskvalitet og utbredelse av symptomer i og utenom fordøyelsessystemet.
  3. Irritabel tarmsyndrom (IBS) er hyppigere hos pasienter med IBD sammenlignet med den generelle befolkningen, og kan forklare noen av sammenhengene mellom kosthold og symptomer.
  4. Kosthold og feilernæring påvirker forekomsten av remisjon 1 år etter diagnose.

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert?

– IBSEN III-studien er en oppfølger av IBSEN I, og lege og forsker Marte Lie Høivik ved Oslo universitetssykehus, er leder for studien. Anne-Marie Aas er hovedansvarlig for IBSEN III-kostgruppen, samt hovedveileder for meg, som har forskerrollen i prosjektet.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet?

– Sophy Higgins og Alf Skaug har blitt dedikert som brukerrepresentanter for IBSEN III-kostruppen siden oppstart av prosjektet (2016). I 2019, gjorde Anne Kristin Rødelv og Mai Østbø fra Magetarmforbundet en nettbasert undersøkelse blant medlemmene om kosthold og IBD.

–IBSEN III-diet-forskergruppen har bidratt i tolkning og presentasjon av resultatene. Både Rødelv og Østbø har siden da deltatt i IBSEN III kostforskningsgruppen som ytterligere brukerrepresentanter. Informasjon fra den nettbaserte undersøkelsen, samt den omfattende erfaringen fra brukerrepresentantene vil hjelpe oss i valget av matvarer, matvaregrupper eller kostmønstre som kan forbedre eller forverre symptomene ved IBD og som vi vil undersøke i dette prosjektet.

– I tillegg vil brukerrepresentantene delta på halvårige møter med meg for å planlegge undersøkelsene og tolke og diskutere funn og resultater. Første møte fant sted 27.09.2022, hvor Mari Lilltvedt Andersen deltok som en ekstra brukerrepresentant siden hun jobber i Magetarmforbundet som klinisk ernæringsfysiolog.

– Til slutt, kommer vi til å samarbeide med brukerrepresentantene ved resultatformidling via Magetarmforbundet sine sosiale nettverk (nettside, sosiale medier, medlemsblad, møter etc.) Dessuten, vil de hjelpe oss med å øke bevisstheten om studien via deres kanaler for å opprettholde høye responsrater på pasientrapporterte data.

Er det noe annet som er viktig for deg å formidle om ditt prosjekt?

– Vårt prosjekt vil presentere et forskningssamarbeid på tvers av studier (IBSEN III og Tromsø 7) hvor målet er å styrke tilliten til våre resultater gjennom å sammenligne de med en IBD-fri populasjon. Vi er i saksbehandlingsfasen, og venter svar fra Tromsø 7 studien snarest.


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en fellesbetegnelse for sykdommene Crohns sykdom (CD) og Ulcerøs kolitt (UC). Begge er alvorlige kroniske tarmsykdommer og sykdomsprognosen er varierende, men mange pasienter har hyppige, alvorlige og langvarige sykdomsepisoder som krever behandling med biologisk medisin og kirurgi. Det er få studier som har undersøkt kostholdet hos IBD-pasienter og det finnes ingen slike data fra Norge. IBD-pasienter opplever ofte selv at kosthold spiller en stor rolle for sykdommen og nyere studier tyder på at kosthold har stor betydning for symptomer og kan være viktig for sykdomsaktivitet. Samtidig finnes det ingen evidensbaserte kostholdsråd til denne gruppen, som skaper et kunnskapshull i møte mellom pasientenes forventninger og oppfatninger, og fagpersoners evne til å gi evidensbasert hjelp. Målsetning:Det endelige målet er å forbedre behandlingstilbudet til IBD-pasienter ved å øke kunnskapen om kostholds betydning for symptomer og sykdomsaktivitet samt livskvalitet. Vi vil kartlegge kosthold og ernæringsstatus hos personer med nyoppdaget CD og UC og undersøke om det er sammenheng mellom kostholdsfaktorer/ernæringsstatus og 1) selvrapporterte mål for symptomer, fatigue og helserelatert livskvalitet ved diagnose og etter ett år 2) forekomsten av remisjon innen ett år etter diagnose Studiedesign og metode: Studien er et delprosjekt i en stor prospektiv kohortstudie, IBSEN III, som inkluderer alle som har fått IBD i Helse SørØst over en 3-årsperiode (2017-2019), og deltagerne følges i fem år. Alle deltagere inviteres til å svare på et validert, sikret, nettbasert spørreskjema som kartlegger inntaket av matvarer og næringsstoffer ved inklusjon og etter 1 og 5 år. Etter endt inklusjon har 1904 personer med sikker IBD-diagnose samtykket, og vi har fått inn 907 spørreskjema om kost. Det er første gang kostholdsdata blir samlet inn på en så stor gruppe av IBD pasienter. Dette vil gi oss et unikt materiale for å undersøke sammenhengen mellom kosthold og en rekke andre data som samles inn i IBSEN3 i oppfølgingsperioden. Til dette PhD-prosjektet er det aktuelt å bruke følgende data samlet inn i IBSEN III: • selvopplevd sykdomsaktivitet, fysiske og psykiske plager og livskvalitet. Informasjonen innhentes via validerte spørreskjemaene som deltagerne besvarer ved inklusjon i studien og 3, 6 og 12 måneder deretter. • medisinske undersøkelser (inkludert undersøkelser av tarmen med små vevsprøver, vekt og høyde, og i noen tilfeller MR) og det tas blod og avføringsprøver for å se på objektive tegn til sykdomsaktivitet (bl.a. calportectin) både ved diagnose og ved 1 år etter diagnose. Forventet verdi: Prosjektet vil gi grunnlag for en doktorgrad basert på tre artikler. Det er sterkt ønske om kunnskapsbasert kostrådgivning blant pasientene og det er et stort behov for kunnskap blant helsepersonell slik at de kan gi kunnskapsbaserte kostholdsråd. Dette forskningsprosjektet vil være et viktig bidrag til denne kunnskapen.

Prosjektleder

Insaf Zerouga

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom
Organisasjon
Mage-tarmforbundet
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
28.02.2022
Sluttdato
28.02.2025
Status
Under gjennomføring