Kostholdsutvikling blant barn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Et godt kosthold i sped- og småbarnstiden er av vesentlig betydning for barnets vekst, utvikling og helse. I tillegg legger et godt kosthold i denne fasen av livet grunnlaget for gode kostholdsvaner senere i livet.

 

Utvalg og metode: Basis for arbeidet har vært de nasjonale kostholdsundersøkelsene ”Spedkost” (gjennomført i 2006-07) og ”Småbarnskost” (gjennomført i 1999 og i 2007). I tillegg ble et nytt utvalg på 300 personer invitert til å fylle ut begge ”Småbarnskost” spørreskjemaene. I ”Spedkost” og ”Småbarnskost” undersøkelsene har data blitt samlet inn med matvarefrekvensspørreskjema.

 

Resultater: Kostholdet i spedbarnstiden og kostholdsmønstre i tidlig barndom er knyttet til flere bakgrunnsfaktorer hos foreldrene og barnet, hvor de viktigste faktorene ser ut til å være mors alder, mors utdanningsnivå og mors røykevaner. Høy utdannelse og høy alder hos mor var assosiert med sunnere kostholdsvaner, mens det at mor røykte var assosiert med mindre sunne kostholdsvaner. I utvalget som besvarte begge ”Småbarnskost” spørreskjemaene fant man at sammenlignbarheten av de innhentede data generelt sett var god, og at forskjeller mellom de to spørreskjemaene kunne forklares ut i fra faktiske forskjeller i spørreskjemaene over tid, forskjeller i matvaredatabasene som ble brukt ved de to tidspunktene samt tilfeldig variasjon.

 

Vitenskapelig betydning: Da kostholdet i spedbarnstiden og kostholdsmønstre i tidlig barndom er knyttet til flere bakgrunnsfaktorer hos foreldrene og barnet er dette viktig kunnskap som bør tas i betrakting ved utvikling av fremtidige helsepolitiske tiltak. Det å jevnlig gjennomføre nasjonale kostholdsundersøkelser blant sped- og småbarn gir mulighet for å kunne si noe om trender, utfordringer og forbedringer i kostholdet til barn i denne aldergruppen over tid, men i et slikt arbeid er det viktig å ha kunnskap om sammenliknbarheten av data som er samlet inn over tid.

 

Doktorgradsavhandling:

Kristiansen AL (2012) Infant feeding practices and dietary patterns in early childhood in Norway. Universitetet i Oslo , Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-411-2 Nr. 1439.

 

Artikler:

Kristiansen AL, Lande B, Øverby NC & Andersen LF (2010) “Factors associated with exclusive breast-feeding and breastfeeding in Norway.” Public Health Nutr., årg. 13, nr. 12, s. 2087-2096.

doi: 10.1017/S1368980010002156

 

Kristiansen AL, Lillegaard ITL, Lande B & Andersen LF (2013) “Effect of changes in an FFQ: comparing data from two national dietary survey instruments among 2-year-olds.” Br J Nutr., årg. 109, nr. 2, s. 363-369.

doi: 10.1017/S0007114512001109

 

Kristiansen AL, Lande B, Sexton JA & Andersen LF “Dietary patterns among Norwegian 2-year-olds in 1999 and in 2007 and associations with child and parent characteristics.” Br J Nutr, november 2012, Epub før trykking.

 

 

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Anne Lene Kristiansen

Hovedveileder

Lene Frost Andersen

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Kostholdsutvikling blant barn
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for med. basalfag, Avd. for ernæringsvit.
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 0, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet