Kreft hos barn og unge voksne

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Kreft hos barn og unge voksne i forhold til familiær aggregering, sosioøkonomisk status og perinatale risikofaktorer.

Sluttrapport

Bakgrunn

Kreftstudier blant barn og unge gir en mulighet til å studere genetiske og miljømessige interaksjoner siden tiden til tumorutvikling er relativt kort. Studier av familiær opphopning er ofte et første skritt i identifisering av genetiske faktorer som bestemmer sykdom.

Målsetting

Hovedformålet med studien var å studere familiær aggregering av testikkelkreft, kreft i sentralnervesystemet, leukemi og Hodgkin lymphom hos barn og unge voksne som har vokst opp i Norge og hos etterkommere av nordmenn som bor i Utah. I tillegg til å studere kreftrisiko i flere generasjoner og studere trender og innsidesrater.

Design, metode, materiale

Utahs befolkningsdatabase (UPDB) inneholder informasjon om Utahs mormonpionerer i 1850 og deres etterkommere frem til i dag. Denne databasen har også informasjon om kreft hos hvert individ. Det norske Familie- og generasjonsregisteret har opplysninger om forholdet mellom hver enkelt person og vedkommendes slektninger. Studien omfattet alle personer født i Norge mellom 1954 og 2012 og deres 1.-2. gradsslektninger. Fra UPDB inkluderte vi alle personer født i Utah mellom 1850 og 2012 og alle norske etterkommere inntil 3.gradsslektninger av innbyggerne registrert som født i Norge. Ved hjelp av Cox regresjon sammenlignet vi kreftrisiko hos nordmenn og norske innvandrere i Utah vektet etter andelen forfedre fra Norge. I tillegg beregnet vi insidens insidensrater.

Gjennomføring

Prosjektet startet noe forsinket i forhold til startdatoen i søknaden. Jeg ble ansatt som Postdoktorstipendiat 02.09.2016 i 90% stilling. Dette ble avklart på forhånd med Extrastiftelsen. Sammenligning av norske og amerikanske data ble noe forsinket på grunn av lang saksbehandlingstid for godkjenning av en endringsmelding fra den amerikanske etiske komitéen. Til tross for disse forsinkelser ble det publisert 3 artikler i anerkjente tidsskrifter på nivå 2 og en fjerde artikkel er under review. Jeg hadde opphold ved, Department of Internal Medicine, University of Utah School of Medicine høsten 2017. Jeg jobbet sammen med professor Cannon-Albright. Hennes team har i mange år jobbet tett sammen for å identifisere gener som forårsaker sykdom. Å ha deres kunnskap og kompetanse i vårt prosjekt styrket vårt arbeid. Jeg deltok på flere relevante Phd kurs og kurs i pedagogikk og karriereutvikling.

Resultater

Vår studie viser at til tross for geografisk avstand og antatt vesentlig livsstilsforskjeller mellom Utah og Norge, viste insidensen av kreft i sentralnervøssystemet og leukemi hos barn lignende mønster. I begge populasjoner var familiær aggregering av disse kreftformene en risikofaktor. Lignende analyser for testikkelkreft viser en klar forskjell i forekomsten blant unge menn født i Norge og unge menn født i Utah med slektninger født i Skandinavia.

Samarbeidspartnere

Lisa Cannon-Albright fra Universitet i Utah, bidro med data og kunnskap innen feltet. Hege Haugnes og Ellen Ruud bidro med sin kompetanse innen barnekreft og testikkel kreft. Magne Thoresen bidro med sin kompetanse innen statistikk. Bjørgulf Claussen var min hovedveileder.

Videre planer

Resultater av dette prosjektet har blitt presentert i tre internasjonale konferanser: PCS 6th Annual Global Cancer Conference-2019, November 15-16, 2019 Athens, Greece. Euro Cancer Research Confeence 2019. September 12-14 2019 Rome, Italy World Cancer Actions. May 8-9, 2019, Valencia, Spain Vi planlegger også å publisere en norsk versjon av våre resultater på nettsidene til Kreftforeningen og Forskning.no. Våre resultater er viktige i forhold til ny kunnskap om kreftetiologi.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjonen var veldig godt og gitt mye støtte når vi har trengt hjelp eller avklaring av spørsmål knyttet til prosjektet. Vi har også tatt kontakt med organisasjonen for å spre resultater fra studien på deres nettside.

Publikasjonsliste

Del Risco Kollerud, R., Cannon-Albright, L. A., Haugnes, H. S., Ruud, E., Thoresen, M., Nafstad, P., Blaasaas K. G., Næss, Ø. & Claussen, B. (2020). Childhood central nervous system tumours and leukaemia: incidence and familial risk. A comparative population-based study in Utah and Norway. Manuskript innsendt for publisering i Journal of Pediatric Blood and Cancer.

Kollerud, R. D. R., Haugnes, H. S., Claussen, B., Thoresen, M., Nafstad, P., Farnham, J. M., Blaasaas, K. G., Naess, Ø. & Cannon-Albright, L. A. (2020). A population-based study of testicular cancer risk among children and young adults from Norway and Utah, USA. Int J Cancer., Mar 6.
https://doi.org/10.1002/ijc.32949

Del Risco Kollerud, R., Ruud, E., Haugnes, H. S., Cannon-Albright, L. A., Thoresen, M., Nafstad, P., Vlatkovic, L., Blaasaas, K. G., Næss, Ø. & Claussen, B. (2019). Family history of cancer and risk of paediatric and young adult's testicular cancer: A Norwegian cohort study. Br J Cancer.,120, 1007-1014.
https://doi.org/10.1038/s41416-019-0445-2

Del Risco Kollerud, R., Blaasaas, K. G., Claussen, B., Nafstad, P., Cannon-Albright, L. A., Ruud, E., Wesenberg ,F. & Næss, Ø. (2018). Family history of cancer and the risk of childhood solid tumours: a Norwegian nationwide register-based cohort study. Br J Cancer., 20, 905-912. 
https://doi.org/10.1038/bjc.2017.493

A editorial article referring to our article:
Ravindranath, Y. & Spector, L. G. (2018) Germline mutations as potential causes of childhood solid tumours: comments on the Norwegian childhood cancer cohort study. Br J Cancer., 2018 Apr;118(8), 1033-1034.
doi: 10.1038/s41416-018-0059-0.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Atikkel 1.pdf

Sluttrapportsammendrag

Del Risco Kollerud, R., Cannon-Albright, L. A., Haugnes, H. S., Ruud, E., Thoresen, M., Nafstad, P., Blaasaas K. G., Næss, Ø. & Claussen, B. (2020). Childhood central nervous system tumours and leukaemia: incidence and familial risk. A comparative population-based study in Utah and Norway. Manuskript innsendt for publisering i Journal of Pediatric Blood and Cancer.

Kollerud, R. D. R., Haugnes, H. S., Claussen, B., Thoresen, M., Nafstad, P., Farnham, J. M., Blaasaas, K. G., Naess, Ø. & Cannon-Albright, L. A. (2020). A population-based study of testicular cancer risk among children and young adults from Norway and Utah, USA. Int J Cancer., Mar 6.
https://doi.org/10.1002/ijc.32949

Del Risco Kollerud, R., Ruud, E., Haugnes, H. S., Cannon-Albright, L. A., Thoresen, M., Nafstad, P., Vlatkovic, L., Blaasaas, K. G., Næss, Ø. & Claussen, B. (2019). Family history of cancer and risk of paediatric and young adult's testicular cancer: A Norwegian cohort study. Br J Cancer.,120, 1007-1014.
https://doi.org/10.1038/s41416-019-0445-2

Del Risco Kollerud, R., Blaasaas, K. G., Claussen, B., Nafstad, P., Cannon-Albright, L. A., Ruud, E., Wesenberg ,F. & Næss, Ø. (2018). Family history of cancer and the risk of childhood solid tumours: a Norwegian nationwide register-based cohort study. Br J Cancer., 20, 905-912. 
https://doi.org/10.1038/bjc.2017.493

A editorial article referring to our article:
Ravindranath, Y. & Spector, L. G. (2018) Germline mutations as potential causes of childhood solid tumours: comments on the Norwegian childhood cancer cohort study. Br J Cancer., 2018 Apr;118(8), 1033-1034.
doi: 10.1038/s41416-018-0059-0.

Prosjektleder/forsker

Ruby Del Risco Kollerud

Hovedveileder

Bjørgulf Claussen

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Kreft hos barn og unge voksne
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2016: kr 830 000, 2017: kr 336 000, 2018: kr 855 000, 2019: kr 588 200
Startdato
04.09.2016
Sluttdato
31.12.2019
Status
Avsluttet