Kreft og kommuneplanlegging

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Det lever over 180 000 mennesker i norske kommuner som har eller har hatt kreft. I 2006 ble det registrert 25 943 nye tilfeller av kreft. En av tre får en kreftdiagnose i løpet av livet . Det ventes en stor økning i antall nye krefttilfeller, – primært fordi befolkningen blir eldre. Flere lever lenger med sykdommen på grunn av nye og bedre behandlingsformer. Dette gjør at mange fagpersoner i primærhelsetjenesten vil komme i kontakt med kreftpasienter og pårørende som har individuelle behov for både medisinsk og ikke-medisinsk bistand. Dette gjelder alle faser av et pasientforløp. Kreftplanlegging er ingen lovpålagt oppgave, og et fåtall av landets kommuner har en slik eksplisitt plan som del av sin kommuneplanlegging.

2. Målsettinger og aktiviteter
Overordna mål
Bidra til en mer koordinert og helhetlig oppfølging av kreftpasienter og pårørende, for at pasientene skal ha en best mulig livskvalitet i pasientforløpet. I tillegg til kreft skal prosjektet ha overføringsverdi til andre alvorlige sykdomsforløp.

Delmål 1
Kartlegge og systematisere brukererfaringer fra langtidsoppfølging av et fire ukers (3 +1 uke) rehabiliteringsopphold.
Aktivitetsbeskrivelse
Telefonintervju av deltakere ved tilbudet i kreftrehabilitering ved Røros Rehabiliteringssenter 6 måneder etter opphold. Det utarbeides en intervjuguide som grunnlag for kartleggingen.

Telefonintervjuene utføres av fagteamet ved Røros Rehabiliteringssenter.

Delmål 2
Evaluere en kommunal- og en interkommunal planprosess.
Aktivitetsbeskrivelse:
•Kommunal planprosess – kreftplan for Midtre Gauldal kommune 2010-2013. Fokusintervju av kreftfaglig team i kommunen og brukerrepresentant. Intervju av politisk og administrativ ledelse.
•Interkommunal planprosess – felles kreftplan for Hitra og Frøya kommuner.
Fokusintervju av involverte fagfolk i kommunene (interkommunalt team). Intervju av politisk og administrativ ledelse.

Delmål 3


Utvikle og implementere en kommunal planveileder for alvorlige sykdomsforløp (her: kreft).
Aktivitetsbeskrivelse:
På bakgrunn av erfaringene i delmål 1 og 2 vil det utarbeides en planveileder. Dette er prosjektets sluttprodukt og er en oppskrift på en best mulig kommunal planprosess, og gir en mal for et hensiktsmessig plandokument.

Planveilederen vil bli tilbudt implementert i kommunene i Sør-Trøndelag gjennom fylkesmannens arbeid med Omsorgsplan 2015.

3. Framdriftsplan

for prosjektperioden 2010 og 2011
Innhenting

og analyse

av informasjon fra rehabiliteringsopphold:

fra 01/ 2010 – 02/11. Evaluering av planprosessene fra 01/2010- 04/2011.
Ferdigstille planveileder 07/2011. Implementere planveileder 09/2011 til 11/2011. Videreføring fra og med våren 2012.

4. Målgrupper og prosjektets betydning
Den primære målgruppen for prosjektet er fagfolk i pasientforløpet i kommunene. Hensikten med prosjektet er at en god planmessig samhandling vil komme sekundærmålgruppen kreftpasienter og pårørende til gode gjennom et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

5.Kompetanse og bruk av ressurser
Prosjektet er forankret i

fagmiljø ved St. Olavs Hospital HF/ NTNU som forsker på effekten av rehabilitering av kreftpasienter ved Røros Rehabiliteringssenter. Fagmiljøet innen samfunnsplanlegging ved Høgskulen i Volda vil bidra i evalueringen av planprosessene. Pasientperspektivet vil bli særlig i varetatt gjennom oppfølgingen av rehabiliteringen ved Røros. Det legges også opp til brukermedvirkning underveis i evalueringene via intervju av brukerrepresentanter i kommunene. I tillegg er en brukerrepresentant inkludert i styringsgruppa. Prosjektorganisering: Styringsgruppe, referansegruppe og intern arbeidsgruppe (i Kreftforeningen).

6. Videreføring
Planveilederen vil først bli tilbudt kommunene i Sør-Trøndelag via fylkesmannens kommuneretta arbeid med Omsorgsplan 2015. Etter prosjektperioden vil videre implementering og opplæring til kommunene i øvrige fylker skje som del av Kreftforeningens landsdekkende undervisningsportefølje.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0348.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Flere rammes av kreft, og det blir flere «kreftoverlevere» som har eller har hatt kreftsykdom. Seneffekter av kreftbehandling påvirker livskvaliteten i stor grad, samtidig som behovene for oppfølging er individuelle og dermed sammensatte. Planlegging og koordinering av kommunale tjenester for personer med kreft innebærer derfor å tenke bredt, helhetlig og tverrfaglig. I tillegg er det viktig med en administrativ og politisk forankring med tydelig kopling til den løpende kommuneplanleggingen. Problemstilling: Hvilken betydning har rehabilitering av kreftpasienter for kommunal planlegging? Overordna mål: Bidra til en mer koordinert og helhetlig oppfølging av kreftpasienter og pårørende, for at pasientene skal ha en best mulig livskvalitet i pasientforløpet. I tillegg til kreft skal prosjektet ha overføringsverdi til andre alvorlige sykdomsforløp.
Sentrale aktiviteter: 1. Kartlegge og systematisere brukererfaringer/ pasienthistorier fra langtidsoppfølging av rehabiliteringsopphold. 2. Kartlegge og systematisere erfaringer fra planarbeid innen kreftomsorgen fra kommunal sektor. 3. Utvikle og implementere kommunal planveileder for alvorlige sykdomsforløp som kreft. Gjennom kartlegging og analyse er det bl.a. funnet stor variasjon blant informantene i opplevd livskvalitet etter avsluttet kreftbehandling innen de fire dimensjonene fysisk, sosialt, psykisk og eksistensielt.
Resultater: Dette prosjektet anbefaler et interaktivt pasientforløp som disposisjon og verktøy for en kreftplan (temaplan innen kreftområdet), med mobilisering og involvering i alle faser: planlegging, gjennomføring og evaluering/ læring. Sluttrapporten og vedlegget utgjør samlet sett planveilederen/ verktøyet.
Veien videre: For å sikre implementering, og unngå at dette ikke kommer på «siden av» etablerte planverktøy, er det opprettet dialog med kommunesektorens organisasjon – KS. Dessuten er prosjektet allerede inkludert i Kreftforeningens satsing på kreftkoordinatorer i kommunene (www.kreftforeningen.no/kreftkoordinatorer). Satsingen har en tidshorisont på 3-4 år, med muligheter for å tilby planveiledning for kommuner som er interessert i dette. Planveilederen vil gjøres tilgjengelig i en elektronisk utgave, først for kommuner som er inkludert i kreftkoordinatorsatsingen, deretter for alle, etter nærmere dialog med KS. Dette er et dynamisk planverktøy som vil videreutvikles etter hvert som det gjøres erfaringer med implementering.

Prosjektleder/forsker

Petter Lindseth

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Kreft og kommuneplanlegging
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2010: kr 360 000, 2011: kr 360 000
Startdato
01.03.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet