Kreft og personlig økonomi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Stadig flere overlever sin kreftsykdom. Nå er det 155.000 mennesker i Norge som har en personlig erfaring med det å ha eller hatt kreft. Erfaringskunnskap sannsynliggjør en sammenheng mellom kreft og reduserte levekår, men det finnes lite systematisk kunnskap om denne sammenhengen.

 

Metode: Med utgangspunkt i anonymiserte data fra en Kreftforeningens levekårsdatabase som inneholder informasjon fra 12. 000 søknader om økonomisk støtte fra Kreftforeningen er det foretatt eksplorative dataanalyser av sosiodemografiske variabler i perioden 1.1.2001-31.12.2004, totalt 2311 søkere (pasienter).

 

Resultater: Datasettet er systematisk skjevt. Analysen viser at den viktigste faktoren som oppgis for en endret økonomisk situasjon er økte utgifter, men ikke spesifikt hvilke ekstrautgifter det gjelder. De fleste søkere som får økonomisk støtte fra Kreftforeningen har underskudd i sin økonomi i forhold til SIFOs standardbudsjett. De av søkerne som har overskudd har svært store ekstrautgifter knyttet til sykdom og behandling. Videre er den største gruppen søkere om økonomisk støtte enslige. Hvilken tilknytning søkeren (husholdet) har til arbeidslivet er avgjørende i forhold til privatøkonomien. Likeledes har husstandssammensetning betydning. Husstand som mottar arbeidsinntekt har vesentlig mindre risiko for å få en vanskelig økonomisk situasjon. Det samme gjelder husstand ”par uten barn”.

 

Konklusjon: Vi har fått fram kunnskap som setter oss i stand til å formulere problemstillinger til et hovedprosjekt for å analysere sammenhengen mellom kreft og levekår for enkelte grupper i befolkningen.

 

Videre planer: Forprosjektet planlegges videreført i et to-årig prosjekt (2006-2007), som søkes finansiert gjennom Helse og Rehabilitering. Tittel: Kreft og personlig økonomi II.

Prosjektleder/forsker

Maj-Britt Thomsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Kreft og personlig økonomi
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO)
Beløp Bevilget
2005: kr 150 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.04.2005
Status
Avsluttet