Kreft tegn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Kreftforeningen har mye god informasjon om kreft, de ulike krefttypene, behandling, rettigheter, å leve med kreft osv. Det er gjort mye godt arbeid i å oversette informasjon om kreft til ulike minoritetsspråk, men så vidt oss bekjent så finnes det ikke informasjon om kreft på tegnspråk. De aller fleste døve kan lese, men mange har norsk som sitt andrespråk og tilegner seg informasjon og kunnskap best på tegnspråk. Dette gjelder spesielt de eldre generasjonene som ikke har hatt et tospråklig opplæringstilbud. I Stortingsmelding nr. 35 «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» blir det slått fast at tilgjengelig informasjon på tegnspråk er en grunnleggende forutsetning for tegnspråklige sin deltakelse i samfunnet.For en døv kreftpasient kan det være vanskelig å lese all informasjon som finnes om kreft. Mange som har tegnspråk som sitt førstespråk trenger hjelp til å få oversatt skriftlig informasjon, de trenger tolk hos lege og på sykehus og de trenger at helsepersonell forstår deres språksituasjon. Ikke alle har denne hjelpen lett tilgjengelig,I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver lege Arne Berg (2004) om legens møte med døve pasienter og hvor lett de blir marginalisert i møte med helsevesenet. Mange opplever at helsepersonell trenger mer kunnskap om kommunikasjon med døve pasienter.


Målsetting
Vi vil tilrettelegge tegnspråklig informasjon om kreft og til hørselshemmede pasienter og pårørende og en liten ABC om kommunikasjon med tegnspråklige pasienter.

Informasjonstilfanget på kreftområdet er stort. For å kartlegge det primære informasjonsbehovet døve kreftpasienter og deres pårørende har vil vi arrangere et seminar for å innhente erfaringer fra døve som har opplevd kreftsykdom. Vi vil invitere aktuelle samarbeidspartnere/ fagpersoner fra kreftforeningen og andre instanser som har møtt døve kreftpasienter og pårørende. På bakgrunn av dette vil vi i samarbeid med Kreftforeningen velge ut hvilken informasjon som skal tilrettelegges på tegnspråk.

Tegnspråklig informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell skal publiseres både på nett og som en applikasjon som kan lastes ned på mobiltelefon og nettbrett. En applikasjon vil gjøre informasjonen ekstra lett tilgjengelig. Ved å laste ned en app på sin mobiltelefon kan pasient og pårørende ha denne i lomma neste gang de møter legen.

Målgruppe
Den primære målgruppen er tegnspråklige kreftpasienter og pårørende. I tillegg vil vi nå ut til helsepersonell med informasjon om denne gruppens språksituasjon.


Gjennomføring
Oppstart januar 2014. avsluttes desember 2015
Prosjektet gjennomføres ved Statped, Avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling. Vi vil sette ned en prosjektgruppe med både pedagogisk og helsefaglig kompetanse. Vi vil ha et aktivt samarbeid med Kreftforeningen som kan bistå med å plukke ut relevant informasjon fra sitt nettsted som vi kan oversette til tegnspråk
For å sikre kvaliteten på produktet og at vi når ut til brukerne med adekvat informasjon vil vi etablere en referansegruppe med representanter fra ulike instanser som møter døve kreftpasienter, Kreftforeningen og Norges døveforbund.Prosjektets betydning
Dette prosjektet vil bedre tilgang til informasjon for tegnspråklige kreftpasienter og deres pårørende. I en sårbar tid vil tegnspråklige få informasjon om kreft på sitt eget språk, og bedre mulighet til å forstå og stille spørsmål om sin egen helse. Prosjektet vil også bidra med verdifull informasjon til sykehus som møter døve kreftpasienter og pårørende.

Framdriftsplan
Arbeidsgruppe og referansegruppe etableres innen utgangen av januar 2014. Vår 2014 utarbeides en arbeidsplan, det forberedes og inviteres til seminar. Høst 2014 avholdes seminar og det velges hvilken informasjon som skal oversettes. Oversettelsesarbeidet starter høst 2014 og det utarbeides en visuell profil. Dette presenteres for referansegruppen før oversettelse og opptak fortsetter vår 2015 parallelt med redigering og programmeringsarbeid. Nettsted og applikasjon ferdigstilles og markedsføres innen 31.12.15

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Extra_KreftTegn_Sluttrapport_5.pdf

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Kreft tegn
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Statped
Beløp Bevilget
2014: kr 255 000, 2015: kr 580 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet