– Ingen skal møte kreft alene

Frivillige veivisere skal bistå kreftsyke med å håndtere både sykdommen og hverdagen.

Kreftforeningens veivisere er frivillige som gir støtte og trygghet til kreftpasienter som trenger det mest, slik at de forstår og mestrer sin egen hverdag og sykdom bedre. Foto: Ole Martin Wold/Kreftforeningen

– Kreftforløpet kan bli ekstra tungt for de pasientene som har et manglende sosialt nettverk som kan støtte dem. Flere uttrykker at de savner den støtten Kreftforeningens veivisere kan tilby. For disse pasientene håper vi tilbudet kan bli en god støtte og gi trygghet, sier prosjektleder Hanne Hovde Bye.

Skal gjøre hverdagen lettere

For med pandemien som bakteppe ble det ekstra tydelig at mange kreftpasienters hverdag ble svært krevende. Mange ble mer isolert i frykt for smitte. Kreftforeningen fikk tilbakemeldinger fra kreftkoordinatorer, helsepersonell, frivillige i Kreftforeningens hverdagshjelp, pasienter og pårørende om at kreftforløpet kan bli ekstra tungt for de pasientene som har et manglende sosialt nettverk som kan støtte dem.

Da dukket ideen om egne veivisere opp.

En veiviser kan være noe for pasienter som ikke har nære pårørende som kan hjelpe seg, som ønsker noen å snakke med eller som synes det er vanskelig å få oversikt over avtaler, undersøkelser og behandlinger eller finne frem i det offentlige systemet.

– Kreftforeningens veivisere skal bidra til å gjøre hverdagen lettere for kreftpasienter, og at kreftpasienten får styrket sin mestringsfølelse med tanke på egen sykdom, sier Bye.

Se video om Kreftforeningens veivisere:

Individuelt tilpasset tilbud

Helt konkret rekrutteres det frivillige som får opplæring og oppfølging fra Kreftforeningen. Den frivillige skal være en samtalepartner, støttespiller og veiviser for kreftpasienten. De vil bli fast kontaktperson for en kreftpasient for en periode på seks måneder. I utgangspunktet skal de ha kontakt ukentlig i denne perioden.

De frivillige skal ikke gi generell informasjon, men tilpasse både kommunikasjon og formidling etter pasientens behov. De skal bruke tid på å bli kjent med pasienten og sammen skal de finne og utvikle de styrkene pasienten har. Målet er at kreftpasienten å stå bedre rustet til å mestre livet med kreft etterpå.

– Kreftforeningen har en visjon om at ingen skal møte kreft alene. Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Ideen om prosjektet fikk en ny, og ekstra viktig mening ved nedstengingen av Norge, sier Bye.

Tilbud i krevende hverdag

Pandemien gjorde at mange av Kreftforeningens ordinære tilbud ble stengt som følge av restriksjoner.

– Kreftpasienter med lite eller ingen nettverk har blitt spesielt hardt rammet som følge av dette. Mange kreftpasienter har blitt oppfordret til å holde seg hjemme og ha lite kontakt med andre for å ikke bli smittet. En hverdag i isolasjon kan føre til enda større ensomhet, sier Bye, og legger til:

– Vi mener at Kreftforeningens veivisere er et godt tilbud som kan gi støtte til de som trenger det i en utfordrende hverdag.


Søknadssammendrag

Kreftforeningen har fått mange tilbakemeldinger om at livskvaliteten hos kreftpasienter med lite nettverk forverres som følge av koronautbruddet. Som en viktig samfunnsaktør ønsker Kreftforeningen å ta et ansvar, og vil etablere et nytt tilbud til kreftpasienter, Kreftforeningens Følgetjeneste.

Følgetjenesten vil være et gratis tilbud til kreftpasienter som av ulike årsaker trenger en støttespiller og hjelp i hverdagen. Målgruppen er særlig sosialt sårbare og ressurssvake kreftpasienter, og da spesielt de som enslige og har lite eller ingen nettverk. For disse kan Følgetjenesten være en viktig støttefunksjon gjennom å bidra til økt livskvalitet for den enkelte bruker av tjenesten, være med på å utjevne sosiale ulikhet i kreft og bidra til å redusere den psykiske belastninger ved isolasjon.

Følgetjenesten vil tilby kreftpasientene en fast følgevenn som de har mulighet til å snakke med og møte, inntil to timer per uke i inntil 6 måneder. Følgevennene er frivillige i Kreftforeningen som signerer en taushetserklæring og samarbeidsavtale, og får tilpasset opplæring. De frivillige får oppfølging av frivillige gruppeledere, samt kontaktpersoner i Kreftforeningen. Følgetjenesten vil organiseres gjennom appen Nyby. Koblingen mellom kreftpasienter og følgevenner vil skje i appen, mens kommunikasjonen deretter vil foregå på telefon og fysiske møter.

Det kvantitative målet med prosjektet er å etablere Følgetjeneste som et selvstendig tilbud under paraplyen Hverdagshjelpen ved våre 8 distriktskontorer og få 160 brukere innen utgangen av 2021. De to kvalitative målene er; 1) Nå ut til sosialt sårbare kreftpasienter som følge av Covid-19. 2) Bidra til å utjevne sosial ulikhet i kreft og kreftforløpet ved å styrke kreftpasientens helsekompetanse og mestring av sitt eget sykdomsforløp.

Prosjektleder

Hanne Hovde Bye

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Kreftforeningens følgetjeneste: Ingen skal møte kreft alene
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
24.08.2020