Kreftforeningens rådgivningstjeneste for minoritetsspråklige i korona-tider

Sluttrapportsammendrag

Den opprinnelige planen for prosjektet var at Kreftforeningen i samråd med Rådet for psykisk helse skulle utvide, samt tilpasse, sin rådgivningstjeneste til å favne flere språk utover det allerede eksisterende tilbudet på norsk og engelsk. Målet var å rekruttere og inkludere frivillige minoritetsspråklige helsefagarbeidere (eksempelvis sykepleiere/sosionomer) i rådgivningstjenesten.

I prosjektets oppstartsfase hadde Kreftforeningen, via et annet prosjekt, dialog med organisasjonen Bydelsmødre. Tanken om utvikle et videreutdanningskurs for Bydelsmødre, som så kunne forespørres om å bidra i Kreftforeningens rådgivningstjeneste på frivillig basis, ble til. Høsten 2020 planla Kreftforeningen kurset «Cancer og corona» basert på anbefalinger fra Bydelsmødre sentralt, og fra to representanter fra organisasjonen som var med i prosjektets referansegruppe.

Kurset ble gjennomført i november 2020, over fire kvelder med tre timers varighet hver kveld. Den første kvelden kunne gjennomføre fysisk i Kreftforeningens Vitensenter, men de tre neste måtte gjennomføres digitalt på grunn av strenge smitteverntiltak i Oslo kommune. Det var krevende for både kursdeltakere og Kreftforeningen som kursansvarlig, men takket være positiv innstilling fra både deltakere og forelesere ble kurset gjennomført som planlagt. Hver kveld ble evaluert.

På kurset deltok 13 kvinner som til sammen behersket sju språk – i tillegg til engelsk og norsk. Flertallet av deltakerne hadde helsefaglig bakgrunn. I løpet av de fire kurskveldene ble tema som kreft og korona, og barn som pårørende, belyst. Det var ansatte i rådgivningstjenesten og en ansatt hos Bydelsmødre som gjennomførte undervisningen. Av de 13 som deltok var 11 bydelsmødre – som ble rekruttert via Bydelsmødre sentralt, og to sykepleiere som ble rekruttert via annonsering i andre kanaler (som Sykepleien.no).

For å kunne gi råd og veiledning om kreft som del av Kreftforeningens rådgivningstjeneste, er det et ønske at de som gjennomfører samtaler én til én har helsefaglig bakgrunn, juridisk bakgrunn eller er sosionomer. I etterkant av kurset har deltakere med relevant fagbakgrunn blitt kontaktet og forespurt om de ønsker å bidra videre ved å knyttes opp mot rådgivningstjenesten som frivillige. Det er også opprettet en fadderordning i regi av Kreftforeningens rådgivningstjeneste som vil gi råd og veiledning før og etter samtaler.

Så langt har dette prosjektet resultert i utvidelse til to nye språk som del av rådgivningstjenesten: arabisk og somalisk.

Prosjektet har fått oppmerksomhet og har vært omtalt i artikler hos Klar tale og Utrop. En artikkel i tidsskriftet Kreftsykepleie kommer på trykk etter påske. Prosjektet omtales også i Bydelsmødrenes årsrapport for 2020. Annonsering av tilbudet har så langt vært gjort via Utrop, radiokanalen Voice of Oslo og i sosiale medier. De første samtalene på nytt språk er gjennomført. Det å gjøre tilbudet ytterligere kjent vil ta noe tid, og prosjektgruppen har stor tro på effekten av “jungeltelegrafen”. Et nytt videreutdanningskurs planlegges gjennomført i september 2021, som del av et videre samarbeid mellom Kreftforeningen og Bydelsmødre. Håpet er at kurset kan gi grunnlag for å utvide med ytterligere to språk (spansk og urdu).

Kreftforeningen søkte om et prosjekt i kategorien «metodeutvikling», noe det så absolutt har vært. Via dette prosjektet har Kreftforeningen og Bydelsmødre, i samråd med Rådet for psykisk helse, kommet frem til et konsept for videre samarbeid og en mulighet for å utvide antall språk i Kreftforeningens rådgivningstjeneste.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
De siste ukene har Kreftforeningen opplevd stor pågang fra kreftpasienter og pårørende som har vært ekstra bekymret i en hverdag preget av korona. Kreftforeningens rådgivningstjeneste gir råd og veiledning til de som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende. I tillegg kan rådgivningstjenesten svare på spørsmål om forebygging av kreft. Rådgiverne, som er spesialsykepleiere og sosionomer, hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis og den som tar kontakt kan være anonym. Men tjenesten er per i dag bare tilgjengelig for å de som behersker norsk eller engelsk.

Målsetning
Kreftforeningen ønsker i samråd med Rådet for psykisk helse å utvide, samt tilpasse, Kreftforeningens rådgivningstjeneste til å favne de som snakker andre språk enn norsk og engelsk.

Målgruppe
Målgruppen er innvandrere generelt og de største minoritetsspråklige gruppene spesielt.

Metode
Kreftforeningen ønsker å rekruttere og inkludere frivillige minoritetsspråklige helsefagarbeidere (eksempelvis sykepleiere/sosionomer) i rådgivningstjenesten. Sammen med Rådet for psykisk helse lages en plan for å rekruttere helsefagarbeidere som frivillige. Ulike kanaler vil brukes for å nå helsefagarbeidere med minoritetsspråklig kompetanse; annonser i fagblader, organisasjoner som er villig til å dele etc. Kreftforeningen vil gi opplæring til de frivillige. Når nok rådgivere innenfor en språkgruppe nærmer seg slutten på opplæringen (eksempelvis urdu), vil det annonseres ut mot den aktuelle innvandrergruppen (pakistanere) at Kreftforeningens rådgivningstjeneste er tilgjengelig for dem på gitte datoer.

Tidsplan
Rekrutteringsarbeidet starter i mai/juni, fra august til oktober gjennomføres opplæring parallelt med fortsatt rekruttering, og i november starter annonsering overfor målgruppen om to-fire kvelder – med pilotering i månedsskiftet november/desember.

Forventede resultat
Kreftforeningen ønsker at tilbudet kan bli kjent i målgruppen – og i et lengre perspektiv bidrar til at flere minoritetsspråklige bruker rådgivningstjenesten. Tiltaket kan bidra til lik tilgang til helseinformasjon for alle deler av befolkningen, og til å redusere sosial ulikhet i helse på sikt.

Prosjektleder

Mona Bjelland

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Kreftforeningens rådgivningstjeneste for minoritetsspråklige i korona-tider
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
30.04.2020