Kreftforeningens rettshjelp

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Langvarig og alvorlig sykdom gir pasienter og deres nærmeste ekstra utfordringer i tillegg til sykdommen. Mange opplever økonomiske og praktiske problemer, vanskeligheter med å finne fram i det offentlige systemet og å få oversikt over sine rettigheter mv. Mange kreftrammede og deres pårørende har behov for juridisk veiledning som følge av sykdommen, bl.a. vedr. trygd, pasientrettigheter, pasientskadeerstatning, arv og testament, skatt og forsikring. Kreftforeningen har erfart at behovet for et lavterskeltilbud hvor man kan få gratis juridisk råd og veiledning er stort. I dag tilbyr Kreftforeningens advokater dette gjennom telefon-/mail tjeneste og en drop-in tjeneste på Vardesenteret ved Radiumhospitalet en gang i uken. Det er ønskelig å utvide tilbudet ved hjelp av frivillige jurister for å kunne nå ut til flere pasienter og pårørende.

2. Målsetting
Å etablere et rettshjelpstiltak med en gruppe frivillige jurister som rettshjelpere. Målet er at flere pasienter og pårørende skal få tilgang til et lavterskeltilbud om gratis juridisk veiledning. Rettshjelp kan gis både i personlig møte på Vardesenteret ved Radiumhospitalet og pr. telefon og e-post.

3. Målgruppe
Kreftrammede og deres pårørende/etterlatte over hele landet.

4. Gjennomføring
Kreftforeningen ønsker å gjennomføre et toårig pilotprosjekt med sikte på å videreutvikle og utvide ordningen etter endt pilot. Pilotprosjektperioden innebærer rekruttering og opplæring av frivillige rettshjelpere, markedsføring av tilbudet og administrasjon av tjenesten. Rettshjelperne skal registrere alle henvendelser og rapportere til Kreftforeningen. Ved å ha oversikt over den rettshjelpen som ytes, får Kreftforeningen et bilde over situasjonen for kreftpasienter og pårørende, noe som er nyttig for videre satsing, oppfølging av saker og politisk påvirkningsarbeid. Rettshjelpstilbudet vil i første omgang bli lokalisert på Vardesenteret ved Radiumhospitalet, hvor pasienter og pårørende fra hele landet kommer for behandling og kontroll. Juridisk veiledning kan også gis pr. telefon.

5. Betydning
Kreftforeningen erfarer at kreftrammede og pårørende

har mange spørsmål og utfordringer knyttet til tilværelsen under og etter sykdom. Det er vanskelig å kjenne sine rettigheter og finne ut hvor man kan søke hjelp. Et lavterskeltilbud med gratis juridisk veiledning er en viktig håndsrekning til pasienter og pårørende som har kommet i en vanskelig situasjon både økonomisk og praktisk som følge av alvorlig sykdom.

6. Framdriftsplan
To-årig pilotprosjekt. Mot slutten av prosjektet kan det vurderes om det skal lages et kartleggingsprosjekt som ser på behovet for juridisk rådgiving og hvilke problemstillinger som er mest gjennomgående. Kreftforeningen drifter rettshjelpstiltaket over ordinære driftsmidler når prosjektperioden er over.

7. Evaluering
Prosjektet evalueres årlig. Behovet for økt markedsføring av tjenesten og rekruttering av frivillige rettshjelpere vurderes kontinuerlig. Gjennomgående problemstillinger/tematikk danner kunnskapsbase for Kreftforeningens videre arbeid for kreftrammede og deres pårørende.

8. Videreføring
Etter planen skal Kreftforeningens rettshjelpstiltak med frivillige jurister videreføres og videreutvikles etter endt pilotperiode. Tilbudet kan utvides både i form av økte åpningstider og geografisk utbredelse. Bl.a. inngås det avtaler om å etablere flere Vardesentre i andre stor byer i Norge. Her vil nye rettshjelpstilbud kunne etableres. Frivillighet er noe av grunnstammen i ideelle organisasjoner, men det er nytt å bruke “profesjonelle frivillige” til å gjøre en innsats innen eget fagfelt. Viljen til å hjelpe andre med egne ressurser/kompetanse er stor, og Kreftforeningen ønsker å legge til rette for at denne verdifulle ressursen kan utnyttes til beste for kreftrammede og deres pårørende. Prosjektet kan også ha en overføringsverdi ved at andre ideelle organisasjoner bygger opp liknende tjenester.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp revidert.pdf

Prosjektleder/forsker

Ajsa Dzafic Bye

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Kreftforeningens rettshjelp
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2012: kr 272 000, 2013: kr 247 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet