Kreftrisiko blant norske offshorearbeidere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Det er nå over førti år siden Norge ble en oljenasjon, men på tross av at vi vet at arbeidstakere som arbeider på oljeinstallasjoner offshore har vært, og fortsatt er, eksponert for flere kreftfremkallende stoffer vet vi lite om hvilke konsekvenser den kjemiske eksponeringen har forårsaket for norske offshorearbeidere. Et av disse kreftfremkallende stoffene er benzen, som er en naturlig bestanddel av råolje og naturgass. Benzen kan forårsake utvikling av blodkreft (leukemi) og andre blodsykdommer. I dette prosjektet ønsket vi å undersøke om norske offshorearbeidere har vært eksponert for kreftfremkallende stoffer i en slik grad at risikoen for å utvikle kreft, og da særlig ulike typer av blod- og benmargskreft, er økt sammenlignet med den generelle yrkesaktive befolkning.

 

Metode: På grunnlag av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret etablerte vi en historisk kohort bestående av 70 600 arbeidstakere i offshorerelatert petroleumsindustri, samt 395 118

referansepersoner som ble tilfeldig valgt fra den generelle yrkesaktive befolkning. Referansepersonene ble valgt fra samme årsfil fra dette registeret, matchet på kjønn, alder og

kommune. Kohorten ble koblet mot Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk Multippel

Sklerose Register.

 

Resultater: Vi fant at det totale antall krefttilfeller ikke var signifikant forskjellig blant offshorearbeidere i forhold til resten av den norske yrkesaktive befolkning. Offshorearbeidere som hadde arbeidet med produksjon av råolje og naturgass hadde imidlertid en økt risiko for akutt myelogen leukemi (rate ratio (RR) 2,9), myelomatose (benmargskreft) (RR 2,5) og spiserørskreft av kjertelvev-typen (RR 2.7). Risikoen var ikke økt for andre kreftformer, multippel sklerose eller typiske livsstilsykdommer.

 

Diskusjon: Mens vi tror at økningen i blod- og benmargskreft er forårsaket av eksponering for benzen, så er det vanskeligere å peke på en årsak til den økte risikoen for spiserørskreft. Bransjen har nå satt i gang flere prosjekter for å øke kunnskapene om tidligere kjemikaliebruk, eksponering, og relaterte helseeffekter offshore. Det arbeides også med å forbedre dagens kjemikaliehåndtering, deriblant håndtering av mulige kreftfremkallende stoffer.

 

Publikasjoner:

Kirkeleit J, Riise T, Bråtveit M & Moen BE (2008) “Increased risk of acute myelogenous leukemia and multiple myeloma in a historical cohort of upstream petroleum workers exposed to crude oil.” Cancer Causes Control, årg. 19, nr 1, s. 13-23. doi: 10.1007/s10552-007-9065-x

 

Kirkeleit J, Riise T, Bjørge T, Moen BE, Bråtveit M & Christiani DC (2010) “Increased risk of esophageal adenocarcinoma in a historical cohort of upstream petroleum workers.” Occup

Environ Med, årg. 67, nr 5, s. 335-340. doi: 10.1136/oem.2009.046953

 

Kirkeleit J, Riise T, Gjertsen BT, Moen BE, Bråtveit M & Bruserud Ø (2008) ”Benzene’s effects on human hematopoiesis.” Open Hematology Journal, årg. 2, s. 87-102.

 

Riise T, Kirkeleit J, Aarseth J, Farbu E, Midgard R, Mygland Å, Mørland TJ, Eikeland R,

Telstad W, Førland PT & Myhr KM ”The risk of multiple sclerosis among petroleum workers

exposed to crude oil and other hydrocarbons.” Multiple Sclerosis, under trykking 2011.

Prosjektleder/forsker

Jorunn Kirkeleit

Hovedveileder

Bente E. Moen

Detaljer
Program
Forskning (2006)
Prosjektnavn
Kreftrisiko blant norske offshorearbeidere
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
UiB, Med.-odont. fak., Inst. for samf.med.fag
Beløp Bevilget
2007: kr 615 000, 2008: kr 645 000, 2009: kr 685 000
Startdato
01.02.2007
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet