Kultur for minner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

GERIA-Oslo kommunens ressursenter for demens/alderspsykiatri i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen søker støtte til prosjektet Kultur for minner – hvordan etablere tilrettelagte museumstilbud for personer med demens.

Tre museer i Oslo, Bymuseet, Norsk Telemuseum og Norsk Teknisk Museum, har i samarbeid med Demensforeningen i Oslo og Demensforeningen i Nordstrand /Østensjø fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, etablert tilrettelagt tilbud for personer med demens. På bakgrunn av etableringen av disse tilbudene søkes det nå om midler til å videreføre resultater og erfaringer i en opplæringsmodell som skal nå ut til resten av landet.

2. Prosjektets målsetning
Prosjektet har som mål å lage en museumspakke bestående av opplæringsmodell og informasjon knyttet til etablering av kulturtilbud for demensrammede som demensforeninger, kommunale ressurssentra og pårørendeskoler kan bruke i samarbeid med lokale museum. Pakken skal være et verktøy for partene i arbeidet med å legge til rette for liknende tilbud ellers i landet. Den vil bli distribuert gjennom Nasjonalforeningen sine demensforeninger. Den vil også bli lagt ut på nettsider, lett tilgjengelig for nedlasting for interesserte.

3. Prsjektets målgruppe:
Demensrammede som bor hjemme eller på institusjon.

4.Prosjektets betydning:
• Det vil gi et kvalitativt tilbud til demensrammede. Forskning og erfaring viser at det er viktig at kulturopplevelser i et tilrettelagt tilbud kan bringe fram minner og bidra til at demensrammede kan uttrykke seg både verbalt og følelsesmessig.
• Frivillige, gjennom Nasjonalforeningen sine demensforeninger, kommunale ressurssentra og pårørendeskoler kan samarbeide med lokale museum om kulturtiltak for demensrammede. Det vil gi de ulike lokale kreftene som tidligere er nevnt flere samarbeidsarenaer i nærmiljøet.
• Museene vil få kunnskap og informasjon om en ny brukergruppes behov for tilrettelegging, og dermed skape muligheter for flere besøkende.
• Prosjektet vil bidra til å videreutvikle nettverkene til både GERIA og Nasjonalforeningen for folkehelsen innen fagområder som det til nå har vært liten eller ingen kontakt med tidligere.

5. Framdriftsplan
Vår 2010: Utarbeide modellen
• Møter med erfaringsgruppa, prosjektdeltakere og styringsgruppa
• Utarbeide museumspakke basert på erfaringer fra pilotprosjektet med museer i Oslo
• Utprøve og evaluere pakken (i samarbeid med utvalgte lokale demensforeninger, ressurssentra utenfor Oslo)
• Utarbeide tilretteleggings- og informasjonsmateriale for nett og papir i samarbeid med grafisk formgiver

Høsten 2010: Formidle informasjon om modellen til resten av landet
• Lage strategi for distribusjon av informasjonsmaterialet til lokale demensforeninger, kommunale ressurssentre og pårørendeskoler
• Distribuere informasjonsmaterialet i samarbeid med sekretariatet i Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Informasjonsmøter og nettverksbygging ulike steder i landet for å fortelle om pakken, deltakelse på konferanser
• Skrive fagartikler og markedsføre tilbudet
•Evaluere og skrive rapport


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0401.pdf

Sluttrapportsammendrag

Personer med demens trenger tilrettelagte kulturtilbud. I prosjektet Kultur for minner samarbeidet GERIA-Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo Museum, Telemuseet, Norsk Teknisk Museum og Nasjonalforeningens to demensforeninger i Oslo: Nordstrand/Østensjø og Oslo om å utvikle museumstilbud for personer med demens.

Målet var å videreutvikle et helsefaglig opplæringsprogram og lage håndboken Møte Med Minner til bruk i etableringen av tilbudene. Håndboken var rettet mot ansatte i museer og demensomsorg samt pårørende og frivillige i hele landet.

Underveis ble det avdekket behov for et bredere erfaringsgrunnlag, og det ble derfor også søkt Helsedirektoratet og Norsk Kulturråd om økonomisk støtte. Tilbudet ble deretter spredd til Norsk Folkemuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Gamle Hvam i Nes i Akershus fylke, Norsk Skogmuseum på Elverum, Kvinnemuseet på Kongsvinger, Ringve museum i Trondheim, Ibsen-museet i Oslo og deres samarbeidspartnere inne demensomsorgen.
Håndboken er tilgjengelig på nett og papir. Resultatene fra prosjektet og informasjon om håndboken formidles fortløpende til relevante tidsskrifter, nettsider med mer.

Prosjektet har vært nyttig for ulike grupper: Flere demensrammede har fått tilgang til flere museumstilbud. Prosjektgruppen fikk videreutviklet opplæringsprogrammet og begrepet erindringsdialog, samt prøvd ut nye formidlingstemaer og museumstilbud. Nasjonalforeningen fikk vite hvordan de lokale demensforeningene kan bidra i museumstilbudene.

Som en konsekvens av ny kunnskap kan museene tilrettelegge for en marginalisert gruppe som til nå ikke har hatt tilfredsstillende tilbud. Demensfaglig miljø har fått kunnskap om hvordan man kan samarbeide med museumssektoren. Tiltaket glir også inn i det aktuelle kravet om universell utforming. Interessen for prosjektet og for resultatene er stor både i museumsfaglige og demensfaglige miljøer. Prosjektgruppen fortsetter å bidra til at flere museer etablerer tilbud til personer med demens.

Prosjektleder/forsker

Ellen Wasserfall

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Kultur for minner
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
GERIA-Oslo kommunens ressursenter for demens/alderspsykiatri
Beløp Bevilget
2010: kr 86 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet