Kurs ved irritabel tarm syndrom

Søknadssammendrag

BAKGRUNN: Pasienter med irritabel tarm sydrom ( på engelsk irritable bowel syndrome,

forkortet IBS) utgjør den største pasientgruppen norske gastroenterologer har å forholde seg til i hverdagen. Ca. 10 % av befolkningen har IBS som kjennetegnes ved smerte/ubehag i magen og endrede avføringsvaner, samt fravær av alarm symptomer slik som vekttap og blod i avføringen. Årsaken er ikke avklart. Det kan være forstyrrelser perifert i tarmen, mistolkninger av impulser til sentralnerve-systemet eller en kombinasjon.

Pasientene er som gruppe storforbrukere av helsevesenet, og kjennetegnes ved å ha dårlig livskvalitet, dårligere enn pasienter med for eks. astma, migrene. reflux plager og Crohn’s sykdom. Mange har tilleggsplager av forskjellig slag, slik som hodepine, muskel/ledd- plager, tendens til angst, panikkanfall/generell angstlidelse. Mange føler at de får lite hjelp av helsevesenet, til dels feilaktig behandling, unødvendige sykehusopphold, operasjoner etc. Pasientene føler seg frustrert, ofte sosialt isolert og mangelfullt informert. Unge mennesker med IBS

burde kunne mye mer om sin situasjon/helse og på den måten kanskje unngå feilbehandling og forebygge utvikling av dårlig helse.


Pasientene er tidkrevende hvis man forsøker å hjelpe dem enkeltvis. Mye blir gjentagelser. Prosjektleder, en erfaren gastroenterolog, har spesiell interesse for psykosomatikk og særlig IBS, har laget og holdt et heldag kurs (6 timer) for disse pasientene. Kurset har vært utprøvd ved 6 forskjellige sykehus (Skien, Kristiansand, Notodden, Tønsberg, Drammen og Levanger), og en prospektiv randomisert , kontrollert multisenter studie viser signifikant bedring i livskvalitet og plager (for spesielt interesserte se vedlagte abstract på engelsk av en artikkel som er under bearbeiding for publisering). Resultatene er så gode at det er samfunnsmessig forsvarlig å gå videre med kurset. Kostnader pr. kursdeltager overstiger neppe kr. 1000.
MÅLSETNING: Hjelpe til med å innføre lignede IBS-kurs ved syke-husenes lærings- og mestring-sentra (LMS). Noe skolering av kursholdere kan bli nødvendig.
MÅLGRUPPE: Personell ved det enkelte sykehus som kan overta og gjennomføre kurs av tilsvarende læringsverdi for pasienter med IBS.
GJENNOMFØRING:

Kunnskap om lidelsen og interessen for IBS-pasientene varierer blandt leger, psykologer, sykepleiere og

ernæringsfysiologer. Ved innføring av kurset må man satse på hva det enkelte sykehus har av personer med interesse for IBS. Etter reglene for LMS og nåværende takstsystem bør informasjon til pasientene fordeles på flere yrkeskategorier. Prosjektleder må derfor dra til det enkelte sykehus, være med i oppstarten

og helst gjennomføre kurset for 8-12 pasienter med tilstedeværelse av en eller to av ovenfornevnte yrkesgrupper. For å få med seg alle aktuelle, bør prosjektleder muligens gjennomføre 2-3 slike kurs før sykehuset/LMS

kan føle seg trygg

på at kurset holder mål, d.v.s føre til bedring slik som forskningsprosjektet viste.

Kurset som består av 81 powerpoint bilder som nå er 3 år gamle, bør revideres av prosjektleder. Det bør lages tilleggsnotater for foredragsholderne til mange av disse bildene, og heftet bør inneholde en bakgrunns- og introduksjons del forfattet av prosjektleder. Beregnet arbeidsinnsats settes til ca. 8 uker.
BUDSJETT: Det søkes om honorar for ovenfornevnte 8 uker og dekning av utgifter til reise, kost og overnatting.
BETYDNING: Kurset medfører bedring i den enkelte pasients helsetilstand. Viktig er trenden

i retning av mindre sykefravær. Mindre bruk av helsetjenester i framtida kan vi også håpe på, noe utenlandske studier indikerer. Stor samfunsmessig betydning siden det er så mange pasienter.
FRAMDRIFTSPLAN: Målet er å innføre IBS-kurset ved 6-10 LMS i 2009. Går alt som forutsatt, er det naturlig å søke om midler til å innføre kurset ved de fleste andre sykehus i 2010-11. I tillegg til de 6 sykehusene som deltok primært i evalueringsprosjektet, er det tatt kontakt med gastroenterologer ved Diakonhjemmet i Oslo (Dr.med. N. Stray), Stavanger (B. Døskeland), Haukeland, Bergen (Prof.dr. med. T. Hausken). Alle er interesert i å dra igang IBS-kurs ved sitt sykehus.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0172.pdf

Sluttrapportsammendrag

Kurs for pasienter med irritabel tarm syndrom (IBS-«skole»)
Hjelp til andre sykehus med nytt tillbud til en stor og viktig pasientgruppe.
Sammendrag: Omkring 10 % av befolkningen har irritabel tarm syndrom som kjennetegnes ved smerter/ubehag i magen og endrede avføringsvaner. Årsaken er ikke avklart, men nyere forskning taler mer i retning av at årsaken er å finne i magen, muligens i tarmfloraen, og at lidelsen ikke er bare av psykosomatisk karakter slik man inntil nå har trodd. IBS er og har vært en lavstatus lidelse. De er som gruppe storforbrukere av helsevesenet, og enkeltvis er de tidkrevende. Som for andre lidelser av kronisk karakter utarbeidet prosjektleder (JS) som er gastroenterolog, en heldags undervisning. Utprøving på 6 sykehus over 2 år viste nytte, som bedring i livskvalitet og mindre fravær fra jobb/skole. Effekten på mageplagene var ikke signifikante, men også vanskeligere å evaluere. Resultatene av studien, som har gått over 2 år, har vært omtalt på 2 årsmøter i Norsk gastroenterologisk forening. Publisering er i gang. Resultatene ble oppfattet som så gode at det var riktig og forsvarlig å overtale sykehusene til å kunne gi IBS pasientene dette tilbudet. Kostnader pr. kursdeltager for helsevesenet over-stiger neppe kr. 1000. JS søkte om midler gjennom Landsforeningen mot Fordøyelsessyk-dommer. Ekstrastiftelsen, Helse- og Rehabilitering sa ja til prosjektet. JS har reist rundt til nå 11 sykehus for å hjelpe til med å komme i gang med IBS-«skole». Levanger, Bergen, Tønsberg, Kristiansand og Skien har nå et slikt tilbud gående. De andre har ønske om å komme i gang.
Tilleggseffekt av prosjektet: NGF manglet typisk nok interessegruppe for IBS pasientene. På initiativ fra JS er nå en slik gruppe opprettet og disse 9 gastroenterologene valgte JS som leder. Som første resultat ble IBS temaet for symposiet til NGF`s årsmøte i 2012. LMF er blitt mer opptatt av IBS og har nylig fått laget et flott informasjonshefte for pasientene.
Planer videre må være å bruke virkemidler av forskjellig karakter som kan føre til en bedre situasjon for IBS pasientene, d.v.s. fortsette med å fjerne stempelet lavstatuslidelse. Her ligger det muligheter for nye prosjekter. Søk gjerne Ekstrasstiftelsen gjennom LMF.

Prosjektleder/forsker

Jostein Sauar

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Kurs ved irritabel tarm syndrom
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Beløp Bevilget
2009: kr 204 000, 2010: kr 40 000, 2011: kr 40 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet