Kvalitetssikring av likemannsarbeidet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1 Bakgrunnen for prosjektet
En kreftdiagnose har store helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser både for den som rammes av sykdommen, og for de pårørende. Kreftforeningen har som mål å være tilgjengelig for alle kreftpasienter og pårørende. For å bistå flest mulig av dem som har behov for direkte kontakt, har Kreftforeningen også et utstrakt samarbeid med pasientforeninger innen kreftområdet. En av de viktigste oppgavene til disse foreningene er likemannsarbeidet. Dette representerer imidlertid en stadig utfordring med hensyn til rekruttering, kvalitetssikring og systematisering. Kreftforeningen ønsker å bidra til å høyne kvaliteten på og bevisstheten rundt likemannsarbeidet, og som et ledd i dette er det ønskelig å arrangere et fellesseminar for alle foreningene.

2 Målsetting
Seminaret skal fremme samarbeid om likemannsarbeidet på tvers av foreningene. Det skal være en arena for bygging av relasjoner mellom foreningene og utveksling av erfaringer med likemannsarbeid. Dette skjer gjennom aktiv deltaking i arbeidsgrupper organisert etter hver forening og på tvers av foreningene. Mer konkret tar en sikte på å
• skape felles forståelse av begrepene likemann og likemannsarbeid
• øke innsikten i og forståelsen for hva som skal til for å utvikle og drive likemannsarbeid av god kvalitet
• styrke fellesskapet og samhandlingen mellom pasientforeningene og mellom pasientforeningene og Kreftforeningen
• identifisere problemstillinger en bør jobbe videre med i fellesskap

3 Målgruppe
Målgruppen er likemannsansvarlige i foreningene som er assosierte medlemmer i Kreftforeningen. Hver forening vil stille med 8 representanter, totalt 96 deltakere fra 12 foreninger. Sekundær målgruppe er koordinatorene for pasientforeningene ved Kreftforeningens regionkontorer, som skal bistå pasientforeningene med veiledning og råd bl.a. i likemannsarbeidet.

4 Prosjektets betydning
Siktemålet med seminaret er å fremme samarbeidet på tvers av foreningene. Det skal være en arena for bygging av relasjoner mellom foreningene og for utveksling av erfaringer med og metoder for likemannsarbeid. Gjennom erfaringsutveksling, innsikt, kunnskap, og relasjonsbygging vil seminaret bli en viktig premissleverandør for samarbeidet mellom Kreftforeningen og pasientforeningene om å utvikle likemannsarbeidet til beste for kreftpasienter og deres pårørende.

5 Framdriftsplan
Seminaret vil bli arrangert i august 2010. Planleggingen av seminaret vil foregå vinter og vår 2010. Budsjettet er på 530 000 kroner. Det søkes dekt med 438 800 kroner fra Helse og rehabilitering og kroner 91 200 i egenandel fra deltakerne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0522.pdf

Sluttrapportsammendrag

 • Kreftforeningen har som mål å bidra til mer og bedre likemannsarbeid i de 12 assosierte pasient- og likemannsorganisasjonene. Ved hjelp av bevilgningen ble det mulig å avholde et fellesseminar for alle foreningene. Siktemålet var å bidra til å høyne kvaliteten på og bevisstheten rundt likemannsarbeidet gjennom å fokusere på noen av rammene rundt. Seminaret ble gjennomført 27.-29. august 2010. Alle foreningene var representert med totalt 87 deltakere. Programmet var utarbeidet av en komité der alle foreningene var invitert med.

  Seminaret var i hovedsak bygd opp rundt disse punktene:
 • begrepsavklaring
 • avklaring av systemperspektivet
 • brukeren i fokus
 • likemannen i fokus
 • foreningen i fokus
  Seminaret skulle videre være en arena for bygging av relasjoner mellom foreningene og for utveksling av erfaringer med og metoder for likemannsarbeid. Arbeid i grupper på tvers av foreningene var derfor en viktig arbeidsmetode.

  Deltakerne fikk seg bl.a. forelagt en metode for evaluering av egen forenings likemannsarbeid (“viftemetoden”). Metoden er fleksibel og kan også tilpasses andre arbeidsoppgaver.
  Gjennom seminaret er det etablert et grunnlag for utvidet samarbeid om likemannsarbeid på tvers av foreningene til beste for pasienter og pårørende. I kjølvann av seminaret er det også etablert et likemannsutvalg for alle foreningene der en tar sikte på å arbeide videre med spørsmål av felles interesse.
Prosjektleder/forsker

Tina Schøien

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Kvalitetssikring av likemannsarbeidet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2010: kr 438 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
30.12.2010
Status
Avsluttet