Kvinnehelsepodden – på tegnspråk

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Den 8. mars 2023 kom Regjeringen med utredningen NOU 2023:5 om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Utvalget skriver blant annet dette: “Utvalget vil understreke at det på tvers av livs- fasene finnes vedvarende sosiale forskjeller i helse blant jenter og kvinner i Norge, med bakgrunn i faktorer som blant annet inntekt, utdanning og minoritetsbakgrunn. Kvinners helseutvikling må forstås i lys av slike ulikheter. Også andre forskjellsskapende dimensjoner, som seksuell orientering og funksjonsevne, vil i samspill med kjønn påvirke helse.” Flere døve og hørselshemmede kvinner har fortalt om sine opplevelser i møte med helsevesenet. Det er ikke bare positive opplevelser; flere opplever dessverre at de ikke blir tatt på alvor. For døve og hørselshemmede kvinner blir det en ekstra barriere de må overvinne i tillegg til utfordringene knyttet til hørselstap og kommunikasjon. På nettet er det flere podkast om kvinnehelse. Basert på våre nylige erfaringer med DAM-prosjektet “Koronapodden” ser vi et behov for å få et lignende tilbud på norsk tegnspråk. Vi trenger at det snakkes om kvinnehelse på tegnspråk, og målgruppen trenger å få en arena for å diskutere disse utfordringene på tegnspråk for å gjøre seg bedre rustet til å møte helsevesenet.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektgruppen går gjennom NOU 2023:5, og velger ut 8 aktuelle temaer knyttet til kvinnehelse. Dette settes i sammenheng med tilleggsutfordringene som døve/hørselshemmede kvinner opplever i møte med helsevesenet pga deres hørselstap. Tegnspråklige fagpersoner samles til samtaler om kvinnehelse sett fra døve/hørselshemmede kvinners perspektiv. Hvilke utfordringer møter disse kvinnene, og hvordan kan utredningen også bidra til å hjelpe døve/hørselshemmede kvinner? Dette filmes og produseres som en serie med 8 podkaster på tegnspråk, ett for hvert tema. Podkastene blir universelt utformet (med tegnspråk, tale og undertekst). Et eksempel på et mulig tema er endometriose, en kvinnesykdom helsevesenet ikke har mye erfaring med. I følge endometriose.no har de ikke helt kartlagt årsakene til sykdommen og dermed innebærer det en usikker behandlingsforløp for kvinnene som opplever sykdommen. Også døve kvinner har endometriose. Dette er informasjon som også døve – spesielt voksne/eldre døve – bør få tilgang til, siden eldre døve i større grad har manglende utdanning og utfordringer med å lese norsk. Målgruppen er kvinner i alle aldre (effektmålgruppe), mens menn er en sekundærmålgruppe siden kunnskapen styrker deres roller som pårørende og støttespillere. Podkastserien vil evalueres etter hver episode, og tilbakemeldingene registreres. Dette vil danne grunnlag for Norges Døveforbunds interessepolitiske arbeid på området, og eventuelt bidra til at døve/hørselshemmede kvinner bedre blir representert, for eksempel i brukerutvalg for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. (NOU 2023:5 1.3.5 Lytte til kvinners stemmer) Prosjektet vil ikke innebære personvernmessige utfordringer. Alle medvirkning skjer med kompetent samtykke og i henhold til personvernregler og god presseskikk. Innspill/spørsmål som sendes inn kan anonymiseres om det blir vist offentlig. Personlig informasjon blir slettet etter prosjektet.

Antall deltakere

25

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Kort og godt forventes det en økt bevissthet hos målgruppen rundt deres egne helse. Det gjør at målgruppen blir bedre rustet til å ivareta sine rettigheter i møte med helsevesenet. Om døve/hørselshemmede kvinner er klar over at f.eks helsenorge.no fortsatt ikke har god nok informasjon om endometriose, kan de stille større krav for å få riktig diagnose. Denne problemstillingen ble f.eks. tatt opp i Tønsbergs Blad 7.9.2021, og dette er temaer som typisk kan dukke opp på radio. De fleste døve/hørselshemmede går glipp av denne typen informasjon eller diskusjoner i det offentlige. Å gjøre kvinnehelse og debatten rundt dette tilgjengelig på norsk tegnspråk innebærer økt deltakelse i samfunnet for døve/hørselshemmede kvinner (og menn). Døve menn blir også mer bevisste de utfordringer deres koner og partnere har i møte med helsevesener, og blir bedre i stand til å gi støtte. Podkastene vil publiseres direkte gjennom NDFs mediekanaler for å holde debatten der og det vil styrke organisasjonens videre interessepolitiske arbeid. Prosjektet vil også styrke bevisstheten om utfordringene rundt kvinnehelse hos flere interesseorganisasjoner for døve/hørselshemmede. Det er viktig å jobbe for at døve/hørselshemmede kvinner blir tatt på alvor, og fjerne årsakene til at de er utsatte for å ikke bli tatt på alvor eller oppleve misforståelser i kommunikasjonen med helsevesenet. Prosjektet vil også bevisstgjøre NAV tolketjenesten om utfordringene døve/hørselshemmede kvinner har når de er avhengig av å bruke tegnspråktolk i møtet med helsevesenet. En tegnspråktolk som har bakgrunnskunnskap om kvinnehelse gir lavere risiko for misforståelser og feilbehandling. Bare det å se temaet bli diskutert på tegnspråk gir både døve/hørselshemmede kvinner og tegnspråktolker et felles begrepsgrunnlag.

Plan for gjennomføring

Prosjektoppstart med etablering av prosjektgruppa og programleder for podkastserien. Prosjektgruppa vil fungere som støtte for programlederen. Den 1. podkasten skal være innen 30 juni 2023. Den 2. podkasten skal legges ut så fort teamet har fått sett på og gått i gjennom utredningen som legges ut fra Kvinnehelseutvalget den 8. mars. Hele utredningen i sin helhet blir tema for podkast nr. 2. Basert på tilbakemelding fra publikum underveis når podkast nr. 1 og 2 produseres og publiseres, vil prosjektgruppa kunne styre inneholdet litt mer målrettet for de neste 6 podkastene. Vi legger særskilt vekt på å treffe og intervjue kvinner fra over hele landet og i forskjellige alder. Formålet er å kunne sette intervjuobjektenes egne opplevelser i møtet med helsevesenet i sammenheng med resultatene fra utredningen. De siste podkastene tar også for seg hvilke tiltak som har blitt satt i gang som følge av NOU-rapporten, hvor vi ser dette ut fra målgruppens perspektiv i forhold til deres behov og rettigheter. Etter siste podkast, skriver prosjektgruppa en utfyllende sluttrapport som identifiserer mulige tiltak og satsingsområder som gruppen mener bør prioriteres av Norges Døveforbund og andre tegnspråklige interesseorganisasjoner i deres videre interessepolitiske arbeid. Prosjektet vil også gi NDF og NTS Kompetanse nyttige erfaringer og kunnskap som gir grunnlag for videreføring i eventuelle nye prosjekter relatert til døve/hørselshemmede kvinners helsesituasjon i Norge.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Kvinnehelsepodden – på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 230 000, 2024: kr 170 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring