Kvinner og fysisk aktivitet – forprosjekt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Fysisk aktivitet er en beskyttende faktor for kreftutvikling. Økt fysisk aktivitet i befolkningen kan bidra til å fremme helse og forebygge sykdom, herunder flere kreftformer. Vi trenger mer kunnskap om hvem som er minst fysisk aktive, og hva som skal til for at denne gruppen skal drive mer og regelmessig fysisk aktivitet.

 

Målsettingen med forprosjektet var å fremskaffe svar på følgende problemstillinger:

·        Hvem er inaktive?

·        Hvem bør vi invitere til en erfaringskonferanse om kvinner og fysisk aktivitet?

 

På oppdrag fra Kreftforeningen gjennomførte TNS-Gallup en spørreundersøkelse våren 2007 (n = 500 kvinner). Tre ulike spørsmål ble benyttet som mål på fysisk aktivitetsnivå. Svarene viste høy korrelasjon. 30,8 % av kvinnene er totalt mindre fysisk aktive enn 3, 5 timer pr uke, altså mindre aktive enn anbefalingene på minimum 30 minutter moderat fysisk aktivitet pr dag. 12,6 % av de inaktive overveier eller forbereder seg på å begynne med regelmessig fysisk aktivitet. Det totale aktivitetsnivået synker med økende alder. Resultatene viser også en sosial gradient for fysisk aktivitet, der de med lavest utdanning og inntekt er minst aktive. Fysisk aktivitetsnivå henger også sammen med andre helsevaner. Det er flest røykere og flest med kroppsmasseindeks (KMI) over 30 blant de mest inaktive. Fysisk og mentalt overskudd samt forebygging av helseplager er de viktigste grunnene til ønsket om å bli mer fysisk aktiv. Medisinske/helsemessige grunner, lite tid og høy alder oppgis som viktigste barrierer for et mer aktivt liv.

 

For å sikre en sammensetning som dekker er bredt spekter av erfaringer, er bør vi invitere deltakere til en erfaringskonferanse om kvinner og fysisk aktivitet som representerer alle faser i atferdsendringsprosessen som beskrevet i Prochascha og DiClimentes transteoretiske teori om atferdsendring; føroverveielses-, overveielses-, forberedelses-, handlings- og opprettholdelsesfasen. Vi bør videre sikre bredde i aktivitetsnivå og inkludere alle sosiale lag av befolkningen. Deltakerne bør også representere ulike ståsteder med hensyn til tro på egen mestring. Vår erfaring er at arbeidsmåter og metoder som bygger på dialog og frembringer erfaringsbasert kunnskap, kan bidra til nye perspektiver og tiltak som treffer målgruppen bedre. Kreftforeningen ønsker å jobbe videre for å fremskaffe slik kunnskap når det gjelder kvinner og fysisk aktivitet. Kreftforeningen vil spre informasjon om resultatene av dette forprosjektet internt og eksternt.

Prosjektleder/forsker

Inger Merete Skarpaas

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Kvinner og fysisk aktivitet – forprosjekt
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2007: kr 100 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet