La oss reise kjerringa!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn:
Det søkes om et 2-årig prosjekt for å etablere et lavterskeltilbud på Frogner-Skillebekk seniorsenter for kvinner mellom 60 og 67 år med kronisk sykdom/funksjonshemming. Diakonhjemmets sykehus v/ Lærings- og mestringssenteret tilbyr i dag diagnosespesifikke kurs til personer med hjerte-karlidelser, diabetes, slagrammede etc. Mange knytter verdifulle kontakter på disse kursene, men mangler en arena for å opprettholde kontakten når kurset er avsluttet. Som funksjonshemmede/syke er de utsatt for å bli isolert og passive. Målgruppen etterlyser derfor nye møtesteder.
2. Målsetting:
Frogner-Skillebekk seniorsenter ønsker med dette prosjektet å utvikle et oppfølgingstiltak til lærings- og mestringskursene:
* kafé-tilbud
* treningstilbud
* samtalegrupper
for å øke livskvalitet og forebygge videreutvikling eller tilbakefall av sykdom / funksjonshemming. Senteret vil også tilby muligheter til å utføre frivillig innsats knyttet til kontor- eller kjøkkentjeneste.
3. Målgruppe:
Kvinner mellom 60-67 år som er langttidssykemeldte eller uføretrygdet på grunn av fysisk funksjonshemming eller sykdom. Sykdomsgrupper prosjektet vil sette fokus på er: Diabetes mellitus – type 2, hjertesvikt, hypertensjon, koronarsykdom og depresjon. Antall deltakere: 30-40.
4. Prosjektets betydning:
Prosjektet vil tilby kvinner i målgruppen et uformelt møtested der de kan knytte kontakter og vennskap med andre i samme situasjon. Prosjektet vil føre til økt mestring, helse og livskvalitet for kvinner som ikke lenger kan være yrkesaktive. Det vil også ha stor betydning for å videreutvikle dette og andre seniorsentre i tråd med nye behov i befolkningen.
5. Fremdriftsplan:
1. halvår 2010: Etablere kontakt med målgruppene gjennom Lærings- mestringssenteret og pasientorganisasjonene og integrere dem i planleggingen, opprette “kvinnfolkbrunch” en gang i uken.
2. halvår 2010: Rekruttering, oppstart av tilrettelagte treningstilbud og samtalegrupper.
1. halvår 2011: Evaluere tiltakene, rekruttere og viderutvikle tilbudet.
2. halvår 2011: Starte videreføring, evaluering og overføre erfaringene til andre sentre.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0383.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag -La oss reise kjerringa!
Frogner seniorsenter fullførte i 2012 et to-årig forebyggingsprosjekt rettet mot over 40 langtidssykemeldte eller uføretrygdede kvinner mellom 60-67 år. Tilbudet var felles brunsj med diskusjon/samtale om livsfaseaktuelle tema og/eller psykomotorisk trening i gruppe. Målet var å forebygge videreutvikling eller tilbakefall av sykdom, tilby deltakelse i et fellesskap og tilby mulighet til selv å bidra med frivillig innsats i et hyggelig og stimulerende miljø.

Rekrutteringen skulle hovedsakelig skje i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmets sykehus, i forbindelse med diagnosespesifikke kurs. Det var også opprettet samarbeid med LHL og Diabetesforbundet som forsøkte å rekruttere via sine kanaler. Det viste seg imidlertid at de fleste deltakerne hadde hørt om tilbudet via daglig leder ved seniorsenteret eller via kjente i senterets nærmiljø. Målgruppen ble etter hvert utvidet til også å gjelde tidligpensjonister.

Til sammen 12 deltakere deltok i psykomotorisk trening i gruppe med fysioterapeut. Her ble det lagt vekt på å arbeide med kroniske plager som stivhet i kroppen, ledd- og muskelsmerter, svimmelhet, konsentrasjonsproblemer og nedsatt balanse. Treningen fikk mer preg av behandling enn forebygging og det ble vurdert at seniorsenteret ikke er den rette arena for dette tilbudet. I prosjektets andre år fikk deltakerne isteden tilbud om å delta på Senior-yoga eller Senior-qi-gong.

Prosjektet har nådd mange kvinner med ensomhet- og depresjonsproblematikk i nærmiljøet og blir videreført som en naturlig og viktig del av senterets drift. Flere har funnet nye roller som frivillige ved senteret og har engasjert seg i andre tilbud. Prosjektet har på en fin måte integrert yngre eldre i senteret og ført til varige vennskap.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Engh

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
La oss reise kjerringa!
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2010: kr 185 000, 2011: kr 165 000
Startdato
02.01.2010
Sluttdato
31.03.2012
Status
Avsluttet