Lærebok i habiliteringsarbeid

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Habiliteringsarbeid er i en bred forstand knyttet til utvikling og opplæring som skal bidra til en mest mulig selvstendig livs

Habiliteringsarbeid er i en bred forstand knyttet til utvikling og opplæring som skal bidra til en mest mulig selvstendig livssituasjon både her og nå og i fremtiden, og føre fram til likeverd og livskvalitet for samfunnets enkelte medlemmer. I de senere år har det nasjonalt og internasjonalt utviklet seg en forståelse og innsikt av at atferd og funksjonshemning også må ses i sammenheng med personlige livsbetingelser og de kulturelle mulighetene som gis av omgivelsene i individets nærmiljø. Dette omfatter alle livsområder i et livslangt perspektiv. En konsekvens av et slikt bredt perspektiv er at samfunnets forpliktelser overfor mennesker med funksjonshemning ikke bare omfatter tiltak som har til hensikt å behandle, tilpasse og forandre individet, men også sosiale tiltak med hensikt om integrering og inkludering. Det verktøy som en forsøker å utvikle for å møte disse utfordringene er habiliteringsplaner.

 

Innføringen av habiliteringsplaner er historisk, også innholdsmessig, en del av de senere års reformarbeid innen sosial, helse og opplæring. Habiliteringsplanen er en individuell plan på habiliteringsfeltet. Den er et verktøy for å sikre individuell tilpasning, helhet og kontinuitet i totaltilbudet for mennesker med behov for særskilte tiltak. Hensikten med å innføre habiliteringsplaner er å bygge opp og styre tjenestetilbudet fra det offentlige ut fra en individuelt begrunnet og langsiktig plan. Det innebærer et eksplisitt fokus på aktiviteter på formelle og uformelle arenaer som individet befinner seg på. Det krever fokus på samhandling og samarbeid for langt flere aktører en det vi tradisjonelt har vært vant til. Slikt samarbeid må være målorientert, helhetlig og langsiktig for å være tjenlig for brukerne.

 

Denne boka er en samling av artikler som setter fokus på ulike sider ved habilitering og habiliteringsarbeid. Boka omfatter både faglige, organisatoriske og administrative perspektiver. Den inneholder også beskrivelser av væremåter og dagliglivsutfordringer for brukere, og hvordan habiliteringsplanarbeidet har blitt opplevd.

 

 

Prosjektleder/forsker

Jon Magne Tellevik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Lærebok i habiliteringsarbeid
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Institutt for spes.ped. Uio og Tambartun kompetansesenter.
Beløp Bevilget
2001: kr 172 000
Startdato
01.11.2000
Sluttdato
01.06.2002
Status
Avsluttet