Læring og mestring ved demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Antall personer med demens forventes å øke betydelig i årene som kommer. Det er et økt fokus på kompetanse hos personen som selv har fått demens og dette er et av seks viktige satsningsområder i den nye demensplanen. Demens utarter seg ulikt fra person til person. Felles for personer med demens er at sykdommen på sikt påvirker hvordan en mestrer og håndterer livet sitt. Mange opplever at den første tiden etter at de har fått stilt diagnosen som ekstra belastende og opplever frykt og usikkerhet. Informasjon og støtte etter en demensdiagnose kan bidra til at personer med demens og deres pårørende bedre tilpasser seg og håndterer sykdommen. Det overordnede målet med dette doktorgradsprosjektet er å undersøke hvordan hjemmeboende personer med demens i tidlig fase mestrer sin sykdom belyst gjennom deltakelse på Demensskolen. Demensskolen er en brukerskole for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase. Demensskolen foregår 1 dag i uken på dagtid, varer 2 timer hver gang og pågår over 12 uker. Det er omtrent 4-6 deltakere i hver gruppe og ledes av 2 kursledere med helsefaglig bakgrunn. Det er få studier som omhandler hvordan personer med demens selv opplever det å leve med demens og hans/hennes mulighet for mestring av egen situasjon. Tidligere studier har i større grad fokusert på pårørende og helsepersonell sitt perspektiv og muligheter for mestring av sykdommen. I denne studien vil hovedfokus være på personer med demens sin opplevelse og erfaring med å delta på Demensskolen, hvordan de opplever å møte andre i samme situasjon og hvordan Demensskolen legger til rette for læring og mestring av sykdommen. Videre vil studien undersøke om Demensskolen bidrar til nedgang i nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens i tidlig fase, og om Demensskolen bidrar til en nedgang i pårørendebelastning.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Educational Gerontology

Prosjektleder

Martine Marie Kajander

Hovedveileder

Ingelin Testad

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Læring og mestring ved demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Stavanger universitetssjukehus, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM)
Beløp Bevilget
2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000, 2020: kr 755 000
Startdato
14.06.2018
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring