Læringsmodell for selvbestemmelse fase 2

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Prosjektet har som formål å prøve ut en intervensjon for å styrke selvbestemmelsesferdighetene til personer med utviklingshemming. Selvbestemmelse handler om å være “aktør i eget liv” og forutsetter ulike ferdigheter som å kunne uttrykke preferanser, ta valg, sette mål, og lage planer for måloppnåelse. Disse ferdighetene utvikles gjennom gjentatt øvelse og eksponering for situasjoner som krever selvbestemmelse. Forskning viser at personer med utviklingshemming sjeldnere får slik eksponering og øvingsmulighet, og de har generelt lavere grad av selvbestemmelse. Dette er igjen knyttet til lavere livskvalitet. I prosjektet vil vi gjennomføre en intervensjonsstudie med et kvasieksperimentelt design. Intervensjonen er LoS II, som er en bearbeiding av den amerikanske evidensbaserte undervisningsmodellen “The Self-Determined Learning Model of Instruction”, som ble utviklet for å hjelpe elever med funksjonsnedsettelse til å sette mål, lage planer og evaluere måloppnåelse og planen. LoS II er en videreutvikling av LoS I, som ble utprøvd i en pilotstudie med støtte fra Stiftelsen Dam i 2022-2023. Tilbakemeldingen på LoS I var at materialet trenger å bearbeides videre for å fungere godt i norsk kontekst. I tillegg behøves det tilpasninger slik at materialet egner seg bedre for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. I LoS II vil vi gjøre slike endringer i intervensjonsmaterialet og gjennomføre en større intervensjonsstudie som vil gi et bedre generaliseringsgrunnlag for våre funn. Intervensjonen vil bestå av 6-8 samlinger i fylkeslagene, der deltakerne veiledes til å jobbe med 4 delmål som leder til et hovedmål. Vi vil ha en systematisk tilnærming i evalueringen av resultatene av intervensjonen, både ved hjelp av validerte måleinstrumenter og ved at vi utvikler et nytt måleinstrument for målsettingsferdigheter. Måleinstrumentet AIR-S-NOR måler grad av selvbestemmelse og brukes som en pre-post-kartlegging. Goal Attainment Scaling måler hvorvidt deltakerne opplever at de har nådd sine mål og brukes for hvert mål som de jobber med. Videre vil vi forsøke å måle hvorvidt deltakerne blir bedre på å formulere mål av høy kvalitet. På denne måten vil vi kunne vurdere effekten av intervensjonen på flere nivåer. I tillegg vil vi gjennomføre intervjuer for å sondere deltakernes opplevelser med å bruke modellen. Deltakerne i prosjektet er 60 unge/unge voksne med utviklingshemming og 60 pårørende/støttepersoner (disse former sammen 60 “makkerpar”), fordelt over NFUs ulike fylkeslag. I tillegg vil vi lære opp en kursleder per fylkeslag, som vil stå for gjennomføringen av intervensjonen. Prosjektet er ambisiøst og nyskapende ved at det handler om en storskala intervensjonsstudie som er godt forankret i brukerorganisasjonen NFU. Dette vil sikre oss valide funn og mulighet for at intervensjonsmaterialet kan brukes av flere etter prosjektslutt. Videre er det innovativt at prosjektet retter seg mot deltakere med utviklingshemming og deres pårørende/støttepersoner.

Prosjektleder

Karl Elling Elingsen

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Læringsmodell for selvbestemmelse fase 2
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2024: kr 650 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 250 000
Startdato
01.09.2024
Sluttdato
30.06.2026
Status
Under gjennomføring