Læringsmodell om selvbestemmelse

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Retten til selvbestemmelse står sentralt i lover og konvensjoner (CRPD). Dette er en rettighet som også gjelder for utviklingshemmede og som er viktig i forhold til valg og beslutninger med betydning for egen hverdag og eget liv, deltakelse i samfunnet og egen brukerorganisasjon. Dette pilotprosjektet bygger på Self Determined Learning Model of Instruction (SDLMI) som er utviklet i USA og er en metode for å styrke elevers/studenters innflytelse og planlegging av eget skolearbeid med utgangspunkt i undervisningsplanene. Effekten er vitenskapelig undersøkt og dokumentert, med effekter som økt selvbestemmelse når det gjelder f.eks. valg av boform og arbeid. Denne piloten innebærer en omlegging fra skole til hjemme- og lokalmiljø. Kursmaterialet omformes og tilpasses dette, samt utformes i tillegg til bruk i Norge. Målet er 1) å styrke utviklingshemmedes selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og inkludering på viktige arenaer i lokalmiljøet og organisasjonsarbeid, 2) trekke pårørende, familien, sentrale støttepersoner (blant annet fra brukerorganisasjonene), verger og andre inn i prosessen, og 3) prøve ut læringsmodellen i Norge og Nord-Dakota med sikte på å utvikle virkemidler som støtter opp om sentrale lover og føringer som retter seg mot både individ og systemnivå.

Aktivitet/tiltak/metode

Tiltaket består av et kurs, Læringsmodell om selvbestemmelse, med i alt fem samlinger og oppgaver mellom samlingene. Sentrale tema i samlingene omfatter; 1. samling – en introduksjon av læringsmodellen, hva selvbestemmelse er, ferdigheter som inngår, hvordan utvikles selvbestemmelse 2. samling – identifisere egne styrker 3. samling – sette mål 4. samling – treffe valg og beslutninger 5. samling – refleksjon, erfaringsutveksling og fokusgruppe. Siste samling vil danne grunnlaget for evaluering av piloten og modellen. Til samlingene er det utarbeidet eget materiell. Deltakerne arbeider parvis mellom samlingene. Målgruppen er personer med utviklingshemming i alderen fra 14 til 23 år, som deltar sammen med en av sine pårørende, særkontakt, verge eller annen støtteperson. Det blir tre grupper med fem par per gruppe (totalt 30 personer). Evalueringen er kvalitativ og bygger på fokusgruppeintervju. Piloten skjer som en samtidig pilotstudie i Nord-Dakota basert på samme modell, materiale og evalueringsmetode. Erfaringene fra de to pilotene (i Norge og Nord-Dakota) sammenstilles. Det gir både mulighet til å se om materialet og modellen slår ut likt uavhengig av kultur/nasjon. Piloten i Nord-Dakota gjør det mulig å sammenholde erfaringene med resultater fra bruk av modellen i skolen. Finansieringen av pilotstudien i Nord-Dakota skjer med egne midler derfra, og er allerede på plass og prosjektet ledes av en egen prosjektgruppe hvor prosjektleder av den norske piloten er medlem. Kurset legger ikke opp til aktiviteter eller øvelser som utsetter deltakerne for fare, og det blir lagt vekt på at deltakerne kan avbryte eller motsette seg å delta i aktiviteter. Under samlingene legges det ikke opp til deling av personlig eller privat informasjon, og fasilitator vil veilede deltakerne om det skjer utilsiktet. Det er heller ikke noe av materialet som spesifikt etterspør slike opplysninger.

Antall deltakere

30

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi forventer at personene som deltar vil oppleve økt selvbestemmelse, økt forståelse og økt trygghet for at de beslutningene personen tar, bygger på grunnleggende behov og interesser. Vi forventer at personene selv og sentrale andre, vil ha en konkret forståelse av hva selvbestemmelse er. Ikke kun rent juridisk, men konkret hvordan en går fram (prosessen) for å arbeide med og nå viktig mål som en selv bestemmer. Vi forventer at prosjektet vil bidra til en økt kunnskap og forståelse om at personer med utviklingshemming har behov for å dekke sine psykologiske behov for autonomi, kompetanse og tilhørighet som er grunnelementene i selvbestemmelse. Vi forventer at deltakerne vil oppleve større innflytelse på viktige valg og beslutninger i egen hverdag hjemme og i lokalmiljøet som resulterer i deltakelse og inkludering med utgangspunkt i personens egne preferanser. Vi forventer at dette også vil komme andre til gode som viktig kunnskap ved utforming, planlegging og gjennomføring og bidrar til at offentlige tjenester og oppfyllelse av forvaltningsloven. Vi forventer at mennesker med utviklingshemming vil bruke sine erfaringer fra kurset og bli mer aktive i utformingen av aktiviteter, både der de bor og i NFU. Vi forventer at kunnskap fra dette og tilsvarende prosjekt har verdi og betydning som modell også innen andre deler av samfunnet. Konkretisering og tydeliggjøring gjennom innføring av en modell for selvbestemmelse har potensiell nytte også i andre situasjoner hvor personer opplever undertrykking og ekskludering med medfølgende psykiske helseplager.

Plan for gjennomføring

1. Klargjøring av materialet og sikre at det utformes og gjennomføres likt med den amerikanske versjonen unntak av nødvendige kulturelle forskjeller. Ansvarlig er prosjektleder. Ferdigstilles 15.nov 2022. 2. Rekruttering av deltakere og fasilitatorer. Prosjektgruppemedlemmet fra henholdsvis NFU og SOR rekrutterer deltakerne og avklarer geografisk lokalisering av gruppen. Det er på forhånd avklart hvilke aldersgrupper de tre gruppene skal ha, og hva som er aktuelle partnere i de tre gruppene (pårørende/tilretteleggere). Ferdigstilles 15. nov. 2022. 3. Gjennomgang av materialet og opplæring av fasilitatorene gjøres av prosjektleder/prosjektgruppen. I denne fasen kobles fasilitatorene også opp mot fasilitatorene fra Nord-Dakota, som på dette tidspunktet allerede har gjennomført flere av samlingene og har hatt en gjennomgang av materialet. Ferdigstilles 20. nov. 2022. 4. Rammen for dato, tid og sted for de fem samlingene fastsettes av prosjektleder og prosjektgruppen. Eventuelle justeringer foretas innad i gruppene og fasilitator. Ferdigstilles 30. nov. 2022. 5. Gjennomføringen av de fem samlingene i de tre gruppene styres av fasilitatorene. Prosjektleder har oppfølgingssamtaler med fasilitatorene enkeltvis, og vurdere løpende om det også er behov for elektroniske fellesmøter. Temaer på disse møte vil kun være praktiske/ prinsipielle. Gjennomføres innen 28. feb. 2023.. 6. Analyse av fokusgruppeintervjuene (innsamlet 5. samling). Ferdigstilles innen 20. mai 2023. 7. Rapportering. Ferdigstilles innen 20. juni 2023. 8. Presentasjon av prosjektet i aktuelle forum. Løpende 2022/23. 9. Beslutning om videreføring av pilotprosjektet som et større forskningsprosjekt. Besluttes senest 2. kvartal 2023.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Bakgrunnen for prosjektet er å støtte personer med utviklingshemming i å utvikle selvbestemmelse. Studier dokumenterer at utviklingshemmede har lavere grad av selvbestemmelse i forhold til sine jevnaldrende, og at opplæring i selvbestemmelse med bruk av læringsmodellen SDLMI gir økt grad av selvbestemmelse, økt livskvalitet, økt arbeidsdeltakelse, en mer selvstendig bosituasjon og bedre helse (Wehmeyer et al., 2017). Til tross for effekten av bruken av modellen er den kun benyttet i enkeltstående prosjekter. Utvikling av selvbestemmelse foregår i mange av situasjoner mellom barn og pårørende. Sentrale ferdigheter i selvbestemmelse (kjenne seg selv, sette seg mål, ta valg og beslutninger) utvikles i samhandling med pårørende, som kjenner og kan støtte sine barn i utviklingen av disse. Målet var å gjennomføre en pilot for å teste om læringsmodellen lar seg benytte i hjemmemiljøet med pårørende som makkere i prosessen. Vi gjennomførte piloten som en sammenliknende undersøkelse med våre amerikanske partnere. De fungerer også som referansepunkt til den opprinnelige modellen. Vi har kalt modellen som er brukt i piloten for «Læringsmodell om selvbestemmelse, LoS». Metode Effekten av læringsmodellen i skolen er godt vitenskapelig dokumenter. Vi la opp til dialog med deltakerne om hvordan de opplevde kurset, nytten av det, hvor godt egnet materialet og innholdet på kurskveldene var. Piloten ble evaluert ved å gjennomføre totalt seks fokusgruppeintervju.

Gjennomføring

Kursmaterialet i SDLMI er omfattende (66 s.). Vår amerikanske partner reduserte og omarbeidet materiell til et språk tilpasset hjemmet. Oppstart i USA ble forsinket som påvirket oppstart i Norge. I Norge deltok to grupper, en i Ålesund og med kursleder fra fylkesavdelingen, og en i Oslo med to kursledere fra stiftelsen Helt Med. Gruppen i Ålesund besto av fem deltakere og fem pårørende/støttepersoner. Gruppen i Oslo besto også av fem deltakere med to jobbspesialister fra stiftelsen Helt Med. Kurslederne hadde det engelske kursmaterialet som løpende ble oversatt til norsk. Noen ganger tett på kursgjennomføring. Prosjektleder hadde regelmessige samtaler med kurslederne. Kurset gikk over fem kvelder. Hovedvekten var på de tre fasene i modellen; mål, plan og evaluering/ justering. Kurset ble avsluttet med evaluering av kurset (fokusgruppeintervjue) og utdeling av kursbevis. Kursene i Norge startet 28.01.23 og avsluttet 17. 04.23 med evaluering og fokusgruppeintervju. Prosjektgruppen gjennomført et evalueringsmøte den 18. 04.23 med kurslederne fra Oslo og Ålesund, prosjektlederne (to fra USA og en fra Norge) og ansvarlig for prosjektet i NFU.

Resultater og virkninger

Målet var å undersøke om Læringsmodell i selvbestemmelse egner seg som kurs for personer med utviklingshemming og deres pårørende, og om det oppleves meningsfullt innholdsmessig, kunnskapsmessig og sosialt. Læringsmodellen beskriver selvbestemmelse som ferdigheter og kompetanse (sette seg mål, legge en plan for å nå dem og å evaluere resultatet). Fra fokusgruppeintervjuene fant vi: • læringsmodellen og kurs i bruk av modellen bidrar til å utvikle selvbestemmelse. • modellen gir deltakerne begreper og kunnskap å kommunisere om selvbestemmelse med, og som gjør det mulig å konkretisere mål som er i samsvar med personens selvbestemmelse. • materialet til LoS ble kritisert for å være for amerikansk/ ikke godt nok tilpasset norske forhold som kan ha gjort materialet for abstrakt • det må legges mer vekt på å kurse kurslederne • deltakerne ønsker at NFU bør bruke kurset til flere formål, bla til styrket brukermedvirkning For NFU er virkningen av prosjektet et klart mål om å bruke erfaringen til videreutvikle kurset i tråd med tilbakemeldingene, og å etablere Læringsmodellen om selvbestemmelse som et kurstilbud..

Prosjektleder

Karl Elling Elingsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Læringsmodell om selvbestemmelse
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2022: kr 180 000, 2023: kr 220 000
Startdato
09.11.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet