Lansering av Opp på ungdoms premisser

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Opp er en mobilapplikasjon som kan fremme god psykisk helse og trivsel blant ungdom og skal lanseres i 2023. Opp gir barn og unge kunnskap og ferdigheter for å mestre utfordringer og for å håndtere stress, tanker, følelser og sosiale relasjoner. Opp kan gjøre ungdom bedre rustet til å håndtere utfordringer de møter og kan derfor ha en forebyggende effekt for senere vansker. Opp har fått gode tilbakemeldinger i en brukerundersøkelse blant 27 ungdommer som har vært gjennomført i samarbeid med ungdom og Rådet for psykisk helse (RPH) med støtte fra Stiftelsen Dam. En stor andel av ungdommene mente at Opp var interessant å bruke (74%), at appen fungerte bra (96%), at designet var godt (93%) og at appen passet til målgruppen (89%). De fleste mente Opp sannsynligvis vil kunne øke kunnskap om psykisk helse (93%). UiT har noe midler til lansering, men en lansering på unges premisser er mer kostbart, med film og aktiviteter på TikTok og Snapchat som eksempler. Ved å inkludere ungdom i å utvikle innholdet i en lanseringsplan sikrer vi bedre treffsikkerhet for at budskapet om å bruke Opp når ungdom. Målet er at appen lanseres på ungdoms premisser og få flest mulige nedlastninger (ca. 50.000 i løpet av tre måneder) slik at den forventede effekten av Opp når flest mulig.

Aktivitet/tiltak/metode

Ungdom har til nå gitt tilbakemeldinger på at det bør produseres korte filmer om Opp som brukes i sosiale medier som TikTok og Snapchat for at ungdom skal vite om appen, laste den ned og ta den i bruk. Aktivitetene som skal gjennomføres er: 1. Invitere ungdom fra frivillige organisasjoner (f.eks. Mental helse ungdom), lokale ungdomsråd, ungdomsklubber og enkelte ungdom som ikke representerer en organisasjon til en workshop. 2. Gjennomføre workshop om lanseringsideer med ca. 15 ungdommer. • Presentere appen Opp og formålet med workshop til deltakerne. • Samle ideer til lansering av Opp (f.eks. filmer, lanseringsseminar, samarbeid med populære artister/influensere som oppleves troverdige, hvilke plattformer ungdom bruker). • Rekruttere ca. 5 av ungdommene til videre prosjektdeltakelse for å jobbe videre med ideene fra workshop. 3. Planlegge og gjennomføre aktiviteter som ble identifisert i workshop med ungdom som forberedelse til lansering. 4. Gjennomføre en brukerundersøkelse blant ungdom som deltok i prosjektet. 5. Lansering av Opp på ungdoms premisser. Målgruppen: Ca. 15 ungdommer i alderen 13 til 19 år (prosjektdeltakere) og ca. 420.000 unge i målgruppen til Opp (alle ungdommer i alderen 13 til 19 år, 60 000 pr årskull i Norge). Måloppnåelse: Vil måles gjennom antall nedlastinger i Google Play Store og App Store. I tillegg vil det evalueres hvordan ungdom opplevde selve prosjektdeltakelse gjennom en brukerundersøkelse. Etikk: Deltakelse i prosjektet er frivillig. Ungdom er med på egne premisser og skal ikke snakke om egne livserfaringer. Appen Opp samler ikke inn sensitiv informasjon eller personopplysninger. Utfordringer: Rekruttere nok ungdommer, men prosjektet har lang erfaring med å samarbeide med ungdom. Hovedutfordringen er at ungdom ikke får vite om appen og at implementeringen går saktere dersom man ikke gjør det på ungdoms premisser, det vil vi løse gjennom dette prosjektet.

Antall deltakere

15

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Deltagerne i prosjektet frem til lansering: Deltakelse i prosjektet på ungdoms premisser vil gjøre at ungdom opplever seg sett og hørt, samt får erfaring med prosjektarbeid som de kan dokumentere. Lansering på ungdoms premisser: Lanseringen av appen Opp blir mer treffsikker og flere ungdommer blir mer interessert i å laste ned appen. Unge vil oppleve lanseringen mer tiltalende dersom de selv er med å utforme ideene. RPH har vært pådriver til dette lanseringsprosjektet, de vet av erfaring hvor viktig kommunikasjon på mottakers premisser kan være for implementering. Bruken av appen Opp: Antatt å være forbunnet med flere fordeler for målgruppen som å øke trivsel og psykisk helse, øke kunnskap om psykisk helse, øke mestringskompetanse for å håndtere stress, øke hjelpesøkende atferd, selvfølelse og søvnkvalitet og redusere psykiske plager. Selv om vi regner med at Opp bare vil ha en liten effekt på individnivå, kan den utgjøre en stor folkehelseeffekt når den tilbys mange. En liten effekt blant mange ungdommer kan ha en større folkehelsegevinst enn en stor effekt blant noen få ungdommer. Dette kalles for det forebyggende paradoks (Thompson, 2016). Et eksempel på dette kan være at «en god skole for alle barn kan ha mye større innflytelse på antallet som dropper ut, enn tjenester rettet direkte mot ungdommer med høy risiko for frafall» (Stoltenberg, 2018). Det gjennomføres høsten 2022 en større randomisert effektstudien av Opp for å undersøke om appen oppnår sine målsetninger. Studien finansieres av RKBU Nord. For RPH er det viktig med kvalitetssikrede forebyggende tiltak som Opp rettet mot unge. Opp vil være et lavterskeltilbud som kan anbefales av helsesykepleiere og andre som møter unge. Dette er blant grunnene til at RPH har vært involvert i utviklingen av appen Opp.

Plan for gjennomføring

Alle tre i prosjektgruppen vil bidra til å rekruttere ungdom til å delta i workshop (Milepæl 1). Når ungdom rekrutteres vil de informeres kort om prosjektet og hensikten med workshopen, samt at de vil motta en kompensasjon for sin deltakelse (ca. kr 500,-). De som ønsker å delta inviteres til en fysisk samling hvor selve workshopen vil holdes. Innledningsvis i workshopen vil ungdommene presenteres for appen Opp. Det vil serveres mat og drikke. Ungdommene organiseres i mindre grupper hvor de diskuterer mulige lanseringsideer for Opp for deretter å presentere ideene i plenum (Milepæl 2). De lanseringsideene som ungdommene mest enes om, vil så planlegges for å gjennomføres (Milepæl 3). Dette kan være alt fra å produsere reklamefilm til å ta kontakt med en ønsket influenser og er sannsynligvis den mest omfattende og tidkrevende prosessen i prosjektet. Den videre prosessen gjennomføres av prosjektgruppen sammen med fem av ungdommene som deltok i workshopen som vil gjennomgå alt fra utforming, språk og design. Det beregnes derfor mest tid til dette. Alle 15 ungdommene vil i etterkant av workshop motta et kort spørreskjema om hvordan de opplevde å delta i prosjektet (Milepæl 4). Dette vil være et viktig bidrag i sluttrapporten og i evalueringsprosessen av prosjektet. Hovedmålet med prosjektet er å lansere Opp på ungdoms premisser slik at flest mulig kjenner appen og bruker den (Milepæl 5). For å måle om lanseringen lykkes vil også antall nedlastinger være en indikator.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Prosjektet “Lansering av Opp på ungdoms premisser” ble initiert for å styrke psykisk helse blant norske ungdommer (13-25 år) gjennom mobilappen Opp. Med 400.000 kroner i støtte fra Stiftelsen DAM. Hovedmålet var å lansere Opp på en måte som føles autentisk for ungdom, for å maksimere rekkevidden og oppfordre til nedlasting og bruk. Metodene inkluderte workshops hvor ungdom ga tilbakemeldinger på lanseringsideer via et digitalt responssystem. De foretrukne ideene ble deretter implementert, med promotering i sosiale medier og bruk av fire ungdomsambassadører som har driftet kontoen @oppappen på TikTok. Evalueringen av prosjektet omfattet nedlastingstall fra appbutikker og en brukerundersøkelse. Resultatene viste 245 nedlastinger i Google Play Store, 228 i App Store, og 90% av ungdommene vurderte prosjektet positivt. Anbud ble utlyst for å skape en markedsføringsplan og innhold til sosiale medier, med ungdomsambassadører og profesjonell veiledning. Prosjektets suksess ble bekreftet gjennom økt appbruk og positiv evaluering fra deltakerne.

Gjennomføring

Prosjektet “Lansering av Opp på ungdoms premisser” fulgte stort sett den opprinnelige planen, men en forsinkelse i appens lansering førte til en tre måneders forlengelse. Dette skyldtes utfordringer med rekruttering til en effektstudie av appen. Bortsett fra dette, ble ingen andre endringer gjort. Ungdommene bidro aktivt med anonyme tilbakemeldinger , som sikret at deres stemmer formet prosjektet. De foretrukne ideene ungdommene kom med, spesielt bruk av sosiale medier og ungdomsambassadører, ble implementert. Etter workshopen ble det sendt ut spørreskjemaer for å evaluere ungdommenes opplevelse av å delta i workshopen, deretter ble det utlyst et anbud for å utarbeide en markedsføringsplan. Prosjektet oppnådde sitt hovedmål om å lansere appen på ungdoms premisser, ble bekreftet av positive tilbakemeldinger og økte nedlastningstall. Promoteringen på TikTok ble godt mottatt, hvor de fleste av ungdommene som deltok rapporterte at lanseringen reflekterte deres ønsker og innspill. Samarbeidet med søkerorganisasjonen var sentralt for å utforme prosjektplanen. Søkerorganisasjonen ble jevnlig oppdatert, samt bidro til å dele informasjon om prosjektet i sine kanaler i sosiale medier.

Resultater og virkninger

Resultatene fra evalueringen viste at ungdommene følte seg trygge, hørt og respektert under workshopen. Med 86 % av ungdommene ønsket å fortsette å promotere appen, er det tydelig at prosjektet har engasjert dem og skapt en følelse av eierskap. Markedsføringsfirmaet Spoon AS vant anbudet og utviklet en markedsførings- og innholdsstrategi for TikTok. Fire ungdomsambassadører ble rekruttert og opplært for å produsere innhold og kunnskap om appen og nå sluttbrukerne på en autentisk og engasjerende måte. Evalueringen viser at ungdommene mener lanseringen reflekterer deres innspill, noe som indikerer at prosjektet har lykkes med å lansere appen på ungdoms premisser. Kunnskapen fra prosjektet vil bli brukt til å videreutvikle og forbedre Opp, og for å informere fremtidige tiltak for å fremme psykisk helse blant ungdom. Appen vil være et nyttig verktøy for undervisning om psykisk helse og kan bidra til arbeidet til Rådet for psykisk helse og andre relevante aktører. Å fremme psykisk helse gjennom en app som Opp har potensial til å skape stor samfunnsverdi ved å støtte ungdommers trivsel og velvære. Opp har blitt lastet ned 245 ganger i Google Play Store og 228 ganger i App Store.

Prosjektleder

Henriette Kyrrestad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Lansering av Opp på ungdoms premisser
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Nord
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet