Likemannsarbeid ved demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
70 000 familier med demens i Norge har svært ulike behov og svært ulike måter å reagere på. Demensarbeidet er dominert av en sterk fagtradisjon hvor helsevesenet og forskningsmiljøet sees som en kunnskapsførende autoritet for familier som rammes av demens. Det er behov for et mangfold av arenaer for kunnskaps- og støtteformidling innen demensfeltet.Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å utvikle et likemannstilbud innen demensområdet som supplement til helsetjenesten. Pårørende og personer med demens besitter mye egenartet kunnskap og erfaring. Et likemannsarbeid rommer muligheter både til å tilføre tiltrengt kunnskap, dele opplevelser, og gi felleskap og en følelse av normalitet rundt en livssituasjon.

Likemannens fokus skal være å støtte opp om ny-orientering og bruk av egne ressurser og motivere til bruk av eget støtteapparat.

Målsetting for prosjektet
①Utvikle et likemannstilbud til familier som rammes av demens


②Samle erfaringer som skal sikre fortsatt drift og videreføring av et likemannstilbud for familier med demenssykdom
③Få ny kunnskap om pårørendes livssituasjon som kan bedre livskvalitet gjennom komplementære tiltak i demensarbeidet

Målgruppe for prosjektet
Primærmålgruppen er personer med demens og deres nærmeste.

Gjennomføring av prosjektet
Det søkes om midler til frikjøp i 1 år av en 50 % prosjektlederstilling som arbeider sentralt i organisasjonen. I løpet av dette året skal likemannsordningen utvikles. Videre utbygging, drift og implementering vil skje med andre midler, bl a midler fra Tv-aksjonen.

Prosjektleder vil, i samarbeid med en referansegruppe fra alle organisasjonens nivå, utvikle opplegg for 1) Rekruttering, skolering og oppfølging av likemenn til familier som rammes av demens, 2) etablering av likemannsordningen som et veiledningstilbud til familier som rammes av demens; rekruttering av brukerfamilier og 3) egen ordning av likemenn bestående av personer som selv har demens.
Arbeidet med likemannstilbudet søkes videreført gjennom utvikling av organisasjonsstrategier samtidig med oppbyggingen av likemannstilbudet. Erfaringene fra oppbyggingen og gjennomføringen av likemannsarbeidet vil samles i en rapport som formidles ut til hele organisasjonen og i fagmiljøene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

May-Hilde Garden

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Likemannsarbeid ved demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2013: kr 496 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet