– Målet er å forebygge isolasjon og ensomhet

Digitale verktøy skal sørge for en god likepersontjeneste i Diabetesforbundet. Målet er bedre livskvalitet – også på lang sikt.

Likepersonsarbeidet i Diabetesforbundet har tidligere handlet mest om de fysiske møtene. Nå ønsker dei å digitalisere likepersonsarbeidet for å ivareta smittevern for risikogruppen, men likevel få til de gode erfaringsdelingene. Foto: Erik Sundt/Diabetesforbundet

– Koronasituasjonen forårsaker både ensomhet og inaktivitet hos enkelte som befinner seg i risikogruppen. Et av tiltakene blir å nå de medlemmene som er ekstra isolerte. Dette er personer uten nettilgang og mail, og som av denne grunn mister informasjonsflyten som er digital. Oppsøkende samtaler per telefon gjennomført av aktivitetsvennene vil være et tiltak som når denne målgruppen, forteller Kristin Øygard, som er prosjektleder for prosjeketet Likeperson og frivillighet.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Risikogruppe i isolasjon

Personer med diabetes har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset. Økning i antall henvendelser til Diabetesforbundet bekrefter et stort behov for tilrettelagt aktivitet for å styrke den psykiske og fysiske helsa til medlemmene.

– Ideen til prosjektet kom som et resultat av at vi så behov for å gjennomføre de gode likepersonsamtalene på en ny måte for å opprettholde smittevernet for en sårbar gruppe, sier Øygard, og fortsetter:

– Målet er å forebygge mot isolasjon og ensomhet. Det blir viktig å gjennomføre prosjektet for å sikre økt livskvalitet hos personer med diabetes underveis og i etterkant av koronapandemien.

Digitalisering og smittevern

Prosjektet er todelt, der Diabetesforbundet skal kurse både eksisterende og nye likepersoner i digitale verktøy, i tillegg til å tilpasse organisering av møteplasser slik at smittevern ivaretas.

– Vi skal også utvikle verktøy som kan hjelpe likepersonene til å gjøre en god jobb digitalt, og samtidig holde i gang de gode samtalene. Det er blant annet planlagt å utvikle digitale samtalekort og trimbingo, sier Øygard.

De gode samtalene over en kopp kaffe skal fortsatt skje, men av smittevernhensyn ønsker Diabetesforbundet å flytte dem til digitale plattformer. Foto: Erik Sundt/Diabetesforbundet

Diabetesforbundet har – som mange andre frivillige organisasjoner – normalt mye lokal aktivitet, som er basert på fysiske møteplassser. Da Norge stengte ned forsvant disse over natten. Det ble en krevende situasjon for mange mennesker som opplevde å bli isolerte, i tillegg til den psykiske belastningen det er å leve med en sykdom som utgjør risiko for alvorlig sykdom.

– Som frivillig organisasjon har vi normalt mye lokal aktivitet i form av fysiske møteplasser. Dette er arenaer som er viktige for personer med diabetes både for erfaringsutvekslinger og for økt kunnskap til å kunne utføre en god egenbehandling. Tiltakene mot isolasjon, ensomhet og forverring av sykdom som en konsekvens av koronapandemien, vil gi økt mestringsfølelse og forbedret livskvalitet, sier Øygard, og legger til:

– Utvikling av tilpassede tilbud vil kreve mye, både av utvikling av systemer, metoder og opplæring i digitale verktøy, samt det å være en god samtalepartner. Til gjengjeld vil konseptene som utvikles være tidløs og kunne benyttes i mange år fremover.

Bygger beredskap for fremtiden

Ved å utvikle gode digitale møteplasser og møteplasser med stort fokus på smittevern bygger Diabetesforbundet også beredskap for fremtiden.

– Prosjektet vil gjøre Diabetesforbundet bedre rustet til å møte fremtidens krav til digitale løsninger. Det som utvikles av digitale verktøy, kurs og aktivitetskonsepter vil ha lang levetid da det oppleves meningsfullt for flere aldersgrupper. Dette gjør også at de geografiske avstandene blir mindre når vi jobber digitalt. Når prosjektperioden er over, er dette digitale konsepter som vi tar med oss videre i likepersonsarbeidet, sier Øygard, som er glad for muligheten til å søke om prosjektstøtte.

– Vi har vært avhengig av prosjektstøtte fra Dam for å kunne utvikle digitale løsninger for likepersonsarbeidet vårt. Dette har gitt oss handlingsfrihet til å utvikle tidløse verktøy som kan brukes i lang tid fremover.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!

Kanskje blir det en stund til likepersonsamtalene kan skje på en benk, som her, men målet er å bevare innholdet også i de digitale møtene. Foto: Erik Sundt/Diabetesforbundet

Søknadssammendrag

Personer med diabetes har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset. Økning i antall henvendelser til Diabetesforbundet bekrefter et stort behov for tilrettelagt aktivitet for å styrke den psykiske og fysiske helsa. Dette behovet er kartlagt gjennom henvendelser til Diabeteslinjen, og gjennom dialog i forbindelse med webinarer gjennomført i Diabetesforbundets regi i perioden april-juni 2020.

Det er videre påvist at sterke relasjoner, røykeslutt og fysisk aktivitet er de største årsakene til redusert dødelighet (Plos Medicine, 2010). Nyere forskning underbygger at isolasjon er helseskadelig (Hakulinen, Christian, 2018). Dette viser at problemstillinger knyttet til ensomhet og isolasjon bør tas like alvorlig som andre risikofaktorer som påvirker dødelighet.

Myndighetene startet en gradvis gjenåpning av samfunnet i juni. Samtidig antas det at risikogruppene, heriblant personer med diabetes i risikosonen, må fortsette strenge tiltak i lang tid framover. Når man ikke lenger er en del av det som hittil har vært en stor dugnad i samfunnet som helhet, men fortsatt må isoleres og følge begrensende tiltak, vil følelsen av ensomhet kunne øke betraktelig hos enkelte.

Forebygging av ensomhet i koronasituasjonen vil være et viktig mål i prosjektet. Det vil gjennomføres tiltak for å organisere likepersonsaktivitet og møteplasser på en alternativ måte. Etter en periode med store restriksjoner hva gjelder fysiske møteplasser, vil dette gi en fin mulighet å aktivisere frivillighetsapparatet i Diabetesforbundet.

Mål: sikre økt livskvalitet hos personer med diabetes underveis og i etterkant av koronapandemien, ved å forebygge mot isolasjon og ensomhet og aktivere de frivillige ressursene i forbundet.

Målgruppe: personer med diabetes som er i risikogruppen, og som føler seg isolert på grunn av koronapandemien.

Prosjektet vil starte i september 2020 og avsluttes i desember 2021.

Prosjektleder

Kristin Øygard

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Likeperson og frivillighet
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
Kr 339.000
Startdato
18.08.2020