Livsendring gjennom sosiale nettverk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Til enhver tid soner omkring 1300 mennesker mellom 18 og 24 år i norske fengsler. Denne gruppen har en langt høyere grad av tilbakefall til kriminalitet enn kriminelle i andre aldersgrupper. Innen det har gått fem år er omkring 50 prosent av disse dømt for ny kriminalitet, ifølge tall fra Kriminalomsorgen. Samtidig er det mange av dem som er psykisk syke, med et behov for psykiatrisk hjelp fra det offentlige. Vi vil være med å endre denne tilbakefalls- statistikken, samtidig som vi ønsker å lære mer om denne målgruppen med tanke på å jobbe forebyggende.

Målsetting

Den endelige målsettingen er at deltakere i prosjektet selv skal tørre å skape sine egne nettverk, få troen på seg selv og på sikt få mulighet til å bidra positivt til samfunnet og komme seg ut i jobb eller ta utdanning. På denne måten ønsker vi å være med å bidra til å redusere tilbakefall.

Målgruppe

Målgruppen i prosjektet er domfelte i alderen 18-24 år som har behov for nytt nettverk og aktiviteter. Alle de som løslates til Trøndelag er vår målgruppe.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Røde Kors i Trøndelag og Kriminalomsorgen i region nord ønsker med dette prosjektet å utvikle vårt nettverksarbeid med frivillige for å øke livsmestring og livskvalitet hos de yngste domfelte, være med å forhindre/forebygge isolasjonsskader, samt bidra til å redusere tilbakefall til ny og alvorlig kriminalitet hos målgruppen. Nettverk etter soning i Sør- Trøndelag vil i samarbeid med kriminalomsorgen etablere en gruppe med frivillige som skal jobbe systematisk med å bistå de yngste kriminelle som har behov for nytt nettverk. Kriminalomsorgen sin rolle vil være informasjonsarbeid mot ansatte og domfelte, og å hjelpe til med å rekruttere aktuelle deltakere til Nettverk etter soning for å gi målgruppen en best mulig helhetlig oppfølging. Det er forventet at frivillige stiller opp fire ganger i måneden for domfelte som har behov for nytt nettverk. Deltaker og frivillig blir sammen enige om hva de gjør når de møtes. I begynnelsen vil man mest sannsynlig møtes i fengselet. Etter løslatelse vil man for eksempel møtes på kafe, gå tur, gjøre andre aktiviteter sammen. Det vil bli holdt kurs for frivillige for å gi de god kompetanse på de yngste kriminelle. Dette vil bli gjort i samarbeid med kriminalomsorgen.

Fremdriftsplan

Vi vil først ansette en koordinator for aktiviteten, lage materiell (informasjon og spørreundersøkelse) til utdeling til målgruppen og legge planer for samarbeid sammen med samarbeidspartnere. Hvert halvår har vi som mål å rekruttere ti nye deltakere og frivillige. Vi vil sørge for å gi de frivillige opplæring slik at de blir trygge i sin rolle. Evaluering vil skje underveis og etter endt prosjekt.

Prosjektleder/forsker

Tone Smistad

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Livsendring gjennom sosiale nettverk
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2021: kr 675 000, 2022: kr 675 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring