Livsforhold etter kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kreft er på vei til å bli en folkesykdom, og i dag forventes hele en av tre personer å få en kreftdiagnose i løpet av livet

Bakgrunn: Kreft er på vei til å bli en folkesykdom, og i dag forventes hele en av tre personer å få en kreftdiagnose i løpet av livet. Samtidig er overlevelsen bedret for mange kreftformer, og om lag 60 % av de som har hatt kreft er i live mer enn fem år etter diagnose. Dermed blir livsforhold og levekår blant denne store gruppen mennesker viktigere enn tidligere. Å stifte familie og å delta i arbeidslivet er viktige livsmål for mange, og er også nært forbundet med god helse og god livskvalitet i voksen alder. Kunnskap om ulike livsforhold etter kreft er også viktig på et generelt samfunnsmessig nivå for de som er ansvarlige for å hjelpe kreftsyke.

 

Målsetting og gjennomføring: Vi ønsket å undersøke familieforhold og arbeidsdeltakelse blant tidligere kreftsyke personer sammenliknet med resten av den norske befolkningen.  Konkret har vi undersøkt hvordan kreft påvirker muligheten for å inngå ekteskap, foreldreskap, skilsmisse, arbeidslivsdeltakelse og -inntekt. Tidligere forskning innenfor dette feltet har i hovedsak basert seg på informasjon om sosiale og økonomiske forhold oppgitt av individene selv, enten ved hjelp av intervjuer eller spørreskjemaer. Disse studiene har gitt viktig og detaljert informasjon, men svarprosentene har vært lave, og en har vært usikker på i hvilken grad subjektive svar og seleksjon i rekruttering og deltakelse har påvirket forskningsresultatene. Det har også vært uklart i hvilken grad funn fra andre land har betydning for norske kreftoverlevende, siden både helse- og velferdssystemer varierer sterkt mellom land og regioner. Vi har benyttet registerdata som omfatter hele den norske befolkningen i dette prosjektet, og publisert fire artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering. Alle resultatene er også publisert på konferanser nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er finansiert i sin helhet av Helse og rehabilitering, via Kreftforeningen.

 

Resultater

Oppsummert har kreft svært liten innvirkning på ekteskaps- og skilsmissesannsynligheter. Imidlertid har kreft en negativ innvirkning på foreldreskap, og både kvinner og menn får sjeldnere barn etter kreftsykdom enn personer som ikke har hatt kreft. Totalt sett er reduksjonen på om lag 25 %. Når det gjelder arbeidslivsdeltakelse, er det slik at kreft reduserer sannsynligheten for å delta i arbeidslivet med om lag 30 % for menn og 40 % for kvinner. Arbeidsinntekten påvirkes også, men kanskje mindre enn man kunne forvente. I gjennomsnitt går inntekten ned med 12 % blant både menn og kvinner.

 

Konklusjon og videre planer

Kreft er en alvorlig sykdom. Like fullt synes mange norske kreftoverlevende å være i stand til å oppnå viktige livsmål, også etter sykdom og behandling. Slik sett gir våre studier et oppløftende syn på personers livsforhold etter kreftsykdom, kanskje i kontrast til situasjonen slik den fremstilles i enkelte mindre, mer detaljerte studier, både nasjonalt og internasjonalt.

 

I dette prosjektet er det særlig situasjonen blant yngre voksne som er undersøkt. Hvordan situasjonen er blant de aller eldste, det vil si de over 75 år, skal nå undersøkes videre. For denne gruppen er det også svært relevant å se på hvordan familiære og økonomiske forhold innvirker på overlevelse etter kreftsykdom.

 

Doktorgradsavhandling:

Syse A (2009) Life after cancer – A registry-based study of the social and economic consequences of cancer in Norway. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-919-4 Nr. 738.

 

Artikler:

Syse A, Kravdal O, Tretli S (2007) “Parenthood after cancer – a population-based study.” Psycho-Oncology, årg. 16, nr. 10, s. 920-927.

 

Syse A (2008) “Does cancer affect marriage rates?” J Cancer Surviv, årg. 2, nr. 3, s. 205-214.

 

Syse A, Kravdal O (2007) “Does cancer affect the divorce rate?” Demographic Research, årg.  16, nr. 15, s. 469-492.

 

Syse A, Tretli S, Kravdal O (2008) “Cancer’s impact on employment and earnings – a population-based study from Norway.” J Cancer Surviv, årg. 2, nr. 3, s. 149-158.

Prosjektleder/forsker

Astri Syse

Hovedveileder

Øystein Kravdal

Detaljer
Program
Forskning (2004)
Prosjektnavn
Livsforhold etter kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Radiumhospitalet, Kreftregisteret
Beløp Bevilget
2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
01.04.2009
Status
Avsluttet