Livskvalitet for demente og pårørende

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet:
Målrettet aktivitet har hatt meget stor betydning for

pårørende og mennesker rammet av demens. Slik aktivitet kan gi målgruppene bedre livskvalitet og fører til bedre mestring av hverdagen. Det er behov for å spre kunnskap og tiltak til nye områder. Tiltak bør komme langt flere personer tilgode.2. Prosjektets målsetting:
Overføring av erfaringer og tiltak samt utprøving av nye metoder er hovedmålet i prosjektet.

Enkeltaktiviteter i nye geografiske områder skal få betydning for involverte pårørende og demensrammede. En spredning av kunnskap og konkrete tiltak vil komme flere personer tilgode. Vi vil formidle kunnskap, tiltak og erfaringer og konkret bistå for å realisere ny frivillig aktivitet og høynet livskvalitet for flere.
Konkret samhandling mellom institusjoner, pårørende, andre frivillige, demensforeninger og helselag vil bli initiert. Ny frivillighet er økonomisk lite ressurskrevende og et viktig supplement til offentlige tjenester. Slik aktivitet er ikke lovpålagt, og blir derfor ofte ikke ivaretatt til tross for betydningen. Vi vil utprøve strategier for å nå hjemmeboende demente og pårørende i større grad. Vi vil bidra til økt rekruttering av nye frivillige aktivitetsledere som igjen kan realisere nye tiltak.Vi ønsker å samle erfaringer, evaluere, rapportere, initiere og også overføre erfaringer til andre fylker. God administrativ støtte er ofte en forutsetning for økt frivillig innsats og for et økt helsepolitisk engasjement fra pårørende, frivillige og demensforeninger.Nasjonalforeningen har en målsetting å videreføre og forsøke å finansiere

arbeidet etter prosjektets slutt.

3. Prosjektets målgrupper:
Demensrammede i eget hjem eller i institusjon
Pårørende til hjemmeboende og til demensrammede i institusjon
Våre egne lokallag- demensforeninger og helselag- mobilisering av økt frivillighet
Samarbeidspartnere på fylkesplan og lokalplan- bl.a det offentlige hjelpeapparat
Politikere og beslutningstakere i kommunene

4. Prosjektets betydning
Spredning av kunnskap og tiltak vil komme langt flere personer til gode. Vi vil bistå for å realisere ny frivillig aktivitet. Nye møteplasser, aktiviteter og informasjonstiltak i nye områder vil gi målgruppene bedre livskvalitet, bidra til bedre omsorg og trivsel og føre til langt bedre mestring av hverdagen og sykdommens utfordringer. Vi vil møte demensrammede og pårørende i en tidlig fase, noe som erfaringhsmessig er en utfordring. Effekten av likemannsarbeid skal høynes i prosjektperioden. Vi vil mobilisere til mer frivillighet,
bidra til bedre samhandling og nå flere i målgruppene gjennom målbevisst markedsføring. Våre erfaringer vil senere kunne være et godt eksempel og kunne få innvirkning på tilsvarende samhandling i andre fylker. Konkrete tiltak drevet av frivillige er økonomisk lite ressurskrevende og et viktig supplement til offentlige tjenester. Mange av disse aktivitetene er ikke lovpålagt, og blir derfor ikke ivaretatt men er allikevel svært viktige for pårørende og demensrammede.


5. Prosjektets framdriftsplan
November/desember 2009 Stillingen utlyses, intervjuer foretas og prosjektleder engasjeres.
Desember 2009 Styringsgruppe og ressursgruppe for prosjekt oppnevnes
Januar/februar Prosjektleder begynner i stillingen
April – juni 2010: Prosjektet er tema på samlinger for demensforeninger/ andre lokallag i begge fylker, disse lokallagene involveres i planene.
Vår 2010: Prosjektleder gjør seg kjent med organisasjons ulike ledd og setter seg inn i utprøvde gode tiltak som kan spres.
Juni 2010 Prosjektdirektiv og milepælplan for første prosjektår

godkjennes av prosjekteiere og styringsgruppe
Høst 2010- vår 2012 Spredning og initiering av gode tiltak / nye aktiviteter igangsettes i lokallag/ rekruttering av nye frivillige/ ressurspersoner
Vår 2011 og 2012 Rapport for 1. og 2. prosjektår utarbeides, evaluering og justering av prosjektets kurs. Søknader for neste prosjektår utarbeides samt utarbeidelse av milepælplaner for 2. og 3. prosjektår.
Høst 2011- vår 2012 Mulighetene for videreføring etter prosjektets slutt utredes
Høst 2012 Sluttrapport utarbeides

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0415.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Rapporten redegjør for prosjektet «Livskvalitet for demente og pårørende». Nasjonalforeningen for folkehelsen Hedmark og Oppland har med sine frivillige i mange år arbeidet med å gjennomføre tiltak for personer med demens og deres pårørende. Mange ulike tiltak har vært prøvd ut i ulike demensforeningene gjennom mange år. Dette resulterte i en søknad til Extrastiftelsen fra fylkesstyrene om midler til å ansette en prosjektleder i 60 % stilling over en periode på tre år. Målet var at ved hjelp av prosjektleder på fylkesplan skulle gode tiltak videreføres og spres samtidig som dette skulle bidra til økt frivillighet.
Prosjektleder fikk fast tilholdssted ved fylkeskontoret på Hamar. Målene ble utformet av prosjektleder i samarbeid med prosjektgruppa i starten av prosjektet. For å skape kontakt med hele nettverket startet vi med en rundreise i Hedmark og Oppland hvor vi informerte om prosjektet, kartla nåværende og ønskede aktiviteter og fikk i gang en erfaringsutveksling mellom demensforeningene. Dette var startskuddet for prosjektets videre arbeid med å overføre erfaringer og tiltak mellom demensforeningene.
I prosjektsøknaden var det beskrevet utvalgte tiltak for prosjektet. Da milepælsplanen ble utformet fant prosjektgruppa det hensiktsmessig å lage milepæler opp mot hvert enkelt tiltak som var beskrevet i prosjektsøknaden.
For hvert tiltak som ble beskrevet valgte vi å sette kvantitative mål. I forhold til utvalgte tiltak i milepælsplanen er resultatene i prosjektet gode.
Noen demensforeninger har mange ressurspersoner og mange aktiviteter, andre har ikke dette og trenger mer oppfølging både for å sette seg mål og gjennomføre disse. Ser man Hedmark og Oppland samlet har regionen hatt høy demensaktivitet i prosjektperioden med mange gamle og nye aktiviteter i sving. Prosjektets siste år ble preget av at Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk tildelt TV-aksjonen 2013 med demens som tema. Dette bidro sterkt til at demenssaken i organisasjonen fikk et fokus vi ikke hadde forventet. Resultatet av dette var blant annet at arbeidet med å starte nye og revitalisere gamle demensforeninger fikk en veldig oppsving i hele 2013. Betydningen dette har for vår region er høyere aktivitet på demensområdet. For å ivareta dette vil det være stort behov for støtte og veiledning fra fylkesplan.

Prosjektleder/forsker

Torunn Elisabeth Aasbrein

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Livskvalitet for demente og pårørende
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2010: kr 196 000, 2011: kr 202 000, 2012: kr 212 000
Startdato
01.10.2010
Sluttdato
30.09.2013
Status
Avsluttet