Livskvalitet i heroinassistert behandling


Søknadssammendrag

Regjeringen har besluttet å innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) for å nå ut til opioidavhengige personer hvor eksisterende behandlingen (legemiddelassistert rehabilitering (LAR)) ikke er tilstrekkelig. Målet med HAB er å forbedre målgruppens helse og livskvalitet. I prosjektet undersøker vi om HAB virker etter intensjonen i å tiltrekke seg og beholde målgruppen i behandling. Prosjektet inngår som et delprosjekt i en større tverrfaglig forskningsinnsats. Prosjektet har et spesielt fokus på pasientenes livskvalitet i HAB. Vi vet at gode resultater for personer med opioid avhengighet i stor grad henger sammen med det å bli langvarig i behandling. Et kjennetegn ved pasienter som søker seg til HAB er at de tidligere har droppet ut. Et sentralt mål i dette prosjektet er derfor å undersøke nærmere hva som skal til for at denne pasientgruppen skal bli i HAB over tid. Igjennom dette prosjektet undersøkes om pasienter livskvalitet og endring i livskvalitet er en faktor som forklarer retensjon. PhD prosjektet består av 3 deler som undersøker ulike sider ved livskvalitet som prediktor for retensjon og suksess. I del 1 analysere vi 10 år med livskvalitetsdata (kohortdata) fra vår danske partners HAB program. HAB-data fra Danmark sammenlignes med de norske. I del 2 samles det kohortdata fra ca 300 pasienter i norske HAB. Vi undersøker hvordan livskvalitet påvirker HAB og retensjon. Del 3 av prosjektet er innovativt og vil benytte mobiltelefon eller IPad app som vi utvikler for hyppige livskvalitetsmålinger på en enkel visuell skala. Vi vil måle livskvalitet i 30 påfølgende dager for å undersøke korttidsvariasjon i livskvalitet og andre erfaringer blant 50 pasienter. Vi vil undersøke om det lar seg gjøre å oppdage tidlige tegn i behandlingen som kan bidra til bedre tilrettelegging med mål om bedre retensjon. Med denne «ecological momentary assessments» teknologien vil dette prosjektet styrke kunnskapen med et spesifikt fokus på hva som fremmer bedre livskvalitet og bedre behandlingsgjennomføring i HAB. Det langsiktige målet er å matche pasientens behov med intensiteten av behandlingen og dermed oppnå bedre persontilpasset behandling. Vi forventer at resultatene kan få implikasjoner også for andre rusbehandlingstilnærminger, utenfor HAB, med håp om et økt fokus på pasienters egen erfaring under behandling, inklusive deres livskvalitet. Brukerorganisasjoner for personer med rusmiddelbruk og personer i LAR behandling vil være involvert i rekrutering og datainnsamling på de to behandlingsklinikkene i Oslo og Bergen. Metoden med hyppige innsamlede daglige data egner seg godt til HAB ettersom pasientene må komme til klinikkene to ganger om dagen for medisinutdeling. Gjennom dette prosjektet skal vi styrke kunnskapsgrunnlaget om HAB og kunnskapen om livskvalitet som indikator for behandlingsretensjon forventes å ha overføringsverdi til annen rusbehandling. Resultatene vil potensielt ha ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt.

Søknadssammendrag

Regjeringen har besluttet å innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) for å nå ut til opioidavhengige personer hvor eksisterende behandlingen (legemiddelassistert rehabilitering (LAR)) ikke er tilstrekkelig. Målet med HAB er å forbedre målgruppens helse og livskvalitet. I prosjektet undersøker vi om HAB virker etter intensjonen i å tiltrekke seg og beholde målgruppen i behandling. Prosjektet inngår som et delprosjekt i en større tverrfaglig forskningsinnsats. Prosjektet har et spesielt fokus på pasientenes livskvalitet i HAB. Vi vet at gode resultater for personer med opioid avhengighet i stor grad henger sammen med det å bli langvarig i behandling. Et kjennetegn ved pasienter som søker seg til HAB er at de tidligere har droppet ut. Et sentralt mål i dette prosjektet er derfor å undersøke nærmere hva som skal til for at denne pasientgruppen skal bli i HAB over tid. Igjennom dette prosjektet undersøkes om pasienter livskvalitet og endring i livskvalitet er en faktor som forklarer retensjon. PhD prosjektet består av 3 deler som undersøker ulike sider ved livskvalitet som prediktor for retensjon og suksess. I del 1 analysere vi 10 år med livskvalitetsdata (kohortdata) fra vår danske partners HAB program. HAB-data fra Danmark sammenlignes med de norske. I del 2 samles det kohortdata fra ca 300 pasienter i norske HAB. Vi undersøker hvordan livskvalitet påvirker HAB og retensjon. Del 3 av prosjektet er innovativt og vil benytte mobiltelefon eller IPad app som vi utvikler for hyppige livskvalitetsmålinger på en enkel visuell skala. Vi vil måle livskvalitet i 30 påfølgende dager for å undersøke korttidsvariasjon i livskvalitet og andre erfaringer blant 50 pasienter. Vi vil undersøke om det lar seg gjøre å oppdage tidlige tegn i behandlingen som kan bidra til bedre tilrettelegging med mål om bedre retensjon. Med denne «ecological momentary assessments» teknologien vil dette prosjektet styrke kunnskapen med et spesifikt fokus på hva som fremmer bedre livskvalitet og bedre behandlingsgjennomføring i HAB. Det langsiktige målet er å matche pasientens behov med intensiteten av behandlingen og dermed oppnå bedre persontilpasset behandling. Vi forventer at resultatene kan få implikasjoner også for andre rusbehandlingstilnærminger, utenfor HAB, med håp om et økt fokus på pasienters egen erfaring under behandling, inklusive deres livskvalitet. Brukerorganisasjoner for personer med rusmiddelbruk og personer i LAR behandling vil være involvert i rekrutering og datainnsamling på de to behandlingsklinikkene i Oslo og Bergen. Metoden med hyppige innsamlede daglige data egner seg godt til HAB ettersom pasientene må komme til klinikkene to ganger om dagen for medisinutdeling. Gjennom dette prosjektet skal vi styrke kunnskapsgrunnlaget om HAB og kunnskapen om livskvalitet som indikator for behandlingsretensjon forventes å ha overføringsverdi til annen rusbehandling. Resultatene vil potensielt ha ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektleder/forsker

Francesca Melis

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Livskvalitet i heroinassistert behandling
Organisasjon
Foreningen for human narkotikapolitikk
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
13.06.2022
Sluttdato
13.06.2025
Status
Under gjennomføring