Livskvalitet og hyperbar behandling

Søknadssammendrag

Mange pasienter som får strålebehandling for kreft i bekkenområdet får stråleskader med plagsomme symptomer som økt vannlatnings/avføringstrang, diare, vevskader og smerter med betydelige psykososiale konsekvenser. Forskning og klinisk erfaring tyder på at hyperbar oksygenbehandling (HBOT) kan ha god effekt på disse problemene blant annet gjennom bedring av blodforsyningen i stråleskadet vev. Ved HBOT plasseres pasientene i et trykkammer hvor de puster 100% oksygen under trykk i litt over to timer, totalt ca. 30 ganger. Det er imidlertid lite kunnskap og forskning på utviklingen av pasientenes symptomtrykk, deres livskvalitet og psykososiale helse i relasjon til denne type behandling.

Målet med denne 3-årige studien er derfor å få mer kunnskap om hvordan stråleskadesymptomene påvirker pasientenes livskvalitet (LK) og psykososiale helse før, under og etter HBOT. I tillegg er det en målsetting å få mer kunnskap om hvilke kunnskaper og forventninger pasientene har til denne behandlingen, samt hvilke erfaringer de gjør seg gjennom behandlingsforløpet. Studiens mål skal nås gjennom en såkalt mixed-metode, der vi samler inn data via spørreskjema og personlige intervjuer. Gjennom spørreskjemaene vil måle rundt 150 pasienters livskvalitet, psykososiale helse og tilfredshet med pleie 8 ganger i løpet av ett år. Vi skal intervjue 20 pasienter ved oppstart

og avslutning av HBOT om deres kunnskaper om, forventninger til, og erfaringer fra HBOT. Studien er et samarbeid mellom Seksjon for Hyperbar Medisin ved Haukeland Universitetssjukehus og Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. Studien gjennomføres av en tverrfaglig prosjektgruppe ) med innspill og støtte fra en tverrfaglig og internasjonal referansegruppe. Vi vil publisere minst 7 vitenskapelige artikler ( Open access tidsskrifter) hvorav 3 artikler skal inkluderes i doktorgradsarbeidet tilknyttet denne søknaden. Kandidatens arbeid vilvære knyttet til pasientenes livskvalitet og psykososiale helse ved oppstart og gjennom HBOT, samt deres erfaringer fra behandlingen. Resultatene fra hele prosjektet skal også presenteres via forelesninger på universitet og høgskoler, nasjonale og internasjonale konferanser, populærvitenskapelige artikler, kronikker, medioppslag ol. i samarbeid med Gynkreftforeningen. Bedre livskvalitet og redusert symptomtrykk kan bety økt deltakelse i arbeids-og samfunnsliv for pasientene

og dermed samfunnsøkonomiske besparelser. Ny kunnskap om pasientenes stråleskader, livskvalitet og psykososiale helse tilknyttet HBOT kan gi helsepersonell et viktig grunnlag for god informasjon og oppfølging av pasienter nasjonalt og internasjonalt. I tråd med ny Nasjonal kreftstrategi (2018-2022) og Kreftforeningens strategi kan prosjektet gi viktig kunnskap ift behandling av senskader med fokus på kreftoverleveres livskvalitet og psykososiale situasjon og hva som hjelper, med vektlegging av pasienterfaringer som grunnlag for framtidige tiltak og prioriteringer.

Prosjektleder/forsker

Grete Velure

Hovedveileder

May Aasebø Hauken

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Livskvalitet og hyperbar behandling
Organisasjon
Gynkreftforeningen
Org.ledd
Haukeland universitetssjukehus
Beløp Bevilget
2019, 2020, 2021
Startdato
01.04.2019
Sluttdato
31.03.2022
Status
Under gjennomføring