Livskvalitet og språkvansker hos ungdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Unge voksne som har språk- og kommunikasjonsvansker har større risiko for en rekke negative utviklingsutfall, som frafall i videregående skole, risiko for psykiske helseplager, og er overrepresentert blant unge i kontakt med rettsvesenet. Det er nødvendig med grundig kartlegging av språklige ferdigheter for å hjelpe dem med målrettede tiltak som bedrer språk- og kommunikasjonsferdigheter og livskvalitet. Vi vil tilpasse et nytt språkkartleggingsverktøy til norsk, og undersøke hvordan språk og kommunikasjonsvansker påvirker ungdommer og unge voksnes psykiske helse og livskvalitet.

Målsetting for prosjektet

1) Oversette og tilpasse PPVT-5 til norsk, 2) prøve ut dette verktøyet med personer med og uten språk/kommunikasjonsvansker og lave ferdigheter i norsk. 3) undersøke verktøyets validitet opp mot andre ekspressive mål, 4) undersøke sammenhengen mellom språkvansker og livskvalitet hos unge voksne.

Målgruppe

Unge voksne (15-25 år) med typisk språkutvikling (både norsk som første- og andrespråk), med utviklingsmessige språkforstyrrelser og med hørselstap.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I dette prosjektet skal vi tilpasse PPVT-5 til norsk, og prøve ut tilpassingene på et utvalg personer med typisk språkutvikling og personer med utviklingsmessige språkforstyrrelser, hørselstap og flerspråklige personer. Prosjektet er delt inn i 3 faser. 1: Tilpasse stimuli i PPVT-5 til norsk. Dette innebærer å oversette ordene i testen, gjennomføre vurderinger av eksisterende visuelle stimuli (bildene som vises sammen med testordene) for å avdekke om stimuli i den originale versjonen er gjenkjennelige i norsk kontekst. Ordlista oversettes til bokmål og nynorsk. 2: Prøve ut verktøyet på deltakergruppene. Som del av valideringen undersøker vi hvordan resultatene på PPVT-5 stemmer overens med verbal IQ, ordflyt og ordassosiasjoner. Livskvalitet måles ved hjelp av spørreskjemaene Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) og Satisfaction with Life Scale (SWLS); språkbakgrunn med skjema om eksponering for flere språk (LEAP-Q). 3: Analysere resultatene og evaluere verktøyets validitet og funksjonalitet, samt skrive artikler og annen forskningslitteratur. I denne evalueringsfasen må vi vurdere om det er nødvendig å gjøre ytterligere justeringer i billedmateriell eller ordliste basert på resultater fra Fase 2.

Fremdriftsplan for prosjektet

Søknad til REK og/eller NSD: august 2022; Oversettelse og tilpassing: august 2022-desember 2022; utvikle spørreskjemaer: oktober 2022-mars 2023; Rekruttere vitenskapelig assistent og starte pilotering: januar 2023-juli 2023; Gjennomføre utprøving: mai 2023-juli2024; Analyse: mai 2024-oktober 2024: publisering og formidling: januar 2024-juli 2025.

Prosjektleder

Ingeborg Sophie Ribu

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Livskvalitet og språkvansker hos ungdom
Organisasjon
Dysleksi Norge
Org.ledd
OsloMet – Storbyuniversitetet
Beløp Bevilget
2022: kr 501 000, 2023: kr 451 000, 2024: kr 448 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
31.07.2026
Status
Under gjennomføring