Livsstilsendring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
I Volda/Ørsta opplever ein til liks med resten av landet ei auke i pasientar med diabetes type 2 og at pasientgruppa stadig vert yngre. Sidan diabetes er ein sjukdom som må handterast i kvardagslivet, gir fleire og yngre pasientar nye utfordringar, både for brukarorganisasjonen og helsetenesta. For ein kronisk diagnose kan vere vanskeleg å takle og akseptere.

For mange diabetikarar vil kunnskap om sjukdommen og samanheng med livsstil kombinert med rom for å praktisere kunnskapane i trygge omgjevnader gi nødvendig styrke for å meistre situasjonen. Nokre treng ei praktisk retta oppfyljing i ei motivasjonsgruppe og andre treng å jobbe på det indre planet i ei sjølvhjelpsgruppe. Nokre treng fleire ulike tilbod for å greie å gjere dei endringane ein ynskjer. Diabetesforbundet har kompetanse i å kunne starte både sjølvhjelpsgruppe og motivasjonskurs i grupper.

Personar med nyoppdaga diabetes har rett på opplæring. Diabetespoliklinikken ved sjukehuset har hatt tilbod om slike kurs to gonger i året(vår/haust). Kursa inneheld tre kursdagar a 6 timar. Dei er tverrfagleg oppbygd og har vore arrangert i nært samarbeid med diabetesforbundet og Lærings- og Meistringssenteret Helse Sunnmøre. Nedslagsfeltet er sørlige del av Sunnmøre med kommunane: Volda, Ørsta, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid. Til saman om lag 40.000 innbyggjarar. Ein har nettopp opna Eiksundsambandet som har opna området opp som ein ?ferjefri? region.

I prosjektet ynskjer ein å utvikle tilbod retta mot trening, kosthald, sjølvhjelp og motivasjon. Medan trening og kosthald er sentrale livsstilsparameter er sjølvhjelp og motivasjon ein metode for å styrke eigen meistringsevne.

Prosjektet skal utvikle gruppebaserte tilbod som vidareføring av startkursa. Slik vil ein skape eit tilbod som tek på alvor viktige utfordringar i høve til det å leve med diabetes.

For å lykkast med eit slikt tilbod må det bygge på samhandling mellom spesialisthelsetenestene, helsetenestene i kommunane og brukarorganisasjonen.
Brukarkompetansen vil vere ein viktig kompetanse i gjennomføring av prosjektet.
Difor vert målet med prosjektet:
Stimulere deltakarane til å ta i bruk eigne ressursar og muligheiter og gi rom for innflytelse og medbestemmelse ved utvikling og gjennomføring av tilbod.
Målgruppe
Pasientar med diabetes type 2 og deira pårørande.

Betyding
Diabetikarar ynskjer- som dei fleste andre- å ha styring over eige liv. Ein ynskjer å frigjere seg i størst mogeleg grad frå sjukdommen og helsetenestene, og sjølve ta styringa i eige kvardag. Medan Startkursa gir grunnleggande kunnskapar, ynskjer vi å bygge vidareføringar som hjelp til sjølvhjelp. For å styrke diabetikaren i denne prosessen er det sentralt også å tilby tiltaka til pårørande.
Plan for gjennomføring
1.året: Utvikle innhald i dei ulike kursdelane. Ein har allereie oppretta kontakt med aktuelle fagpersonar som ynskjer å samarbeide om utvikling av dei ulike kursdelane.
Målet dette året er å opprette struktur, marknadsføring og kome i gong med seks grupper.
2.året: Utprøving og justering av dei ulike kursdelane.
Dette året handlar om å gjennomføre, justere tiltak og struktur som er initiert fyrste året. Oppretthalde dei seks gruppene og oppstart av fire nye grupper.
3.året: Drift og overgang til varige strukturar slik at dette kan vere eit etablert tilbod i samarbeid med Diabetespoliklinikken Volda Sjukehus, kommunane på Søre Sunnmøre og Diabetesforbundet lokalt, og oppretthalde dei ti gruppene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0260.pdf

Sluttrapportsammendrag

Livstilksprosjektet har vært eit samarbeid mellom Volda Sjukehus, Diabetesforbundet og Sjustjerna omsorg. Dette var et samarbeidsprosjekt som i høg grad hadde kommunane som den aktive part. Vi erfarer at der er mykje ressursar i kommunane, men dei er ikkje nødvendigvis lett tilgjengelege når initiativet kommer frå spesialisthelsetenesta og ein brukarorganisasjon. Prosjektet viser at folkehelsekoordinatorar spelar ei sentral rolle i samarbeidet mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta når ein skal utvikle tilbod der folk bur.

Det økte fokuset på fysisk aktivitet og arbeidet med å legge rette har ført til at deltakarane i større grad orienterer seg og søker til eksisterande tiltak i kommunen. Gruppetreningstilbod hos fysioterapeutar har vist seg vanskelig å få etablert som faste tilbod, men vi ser og at det hjå fleire fysioterapeutar kjem gruppetilbod som fleire kan dra nytte av på tvers av diagnosar. Vi har erfart at samansetning etter alder og grad av kondisjon i slike høve er viktigare enn at gruppene er organisert ut frå diagnose. Samarbeidet med Tren senteret i Volda har vært viktig fordi det har gitt tilgang til plass og utstyr for trening og har vore ein viktig introduksjon til ulike treningsmåtar og eit treningsmiljø.

Ved å satse på “Bra Mat” har ein hatt ein reiskap som kommunane er kjent med. Ved å utvikle dette i ein praktisk retning har ein fått til at kommunen har halde ein rekkje slike kurs. Gjennom Diabetsforbundet har ein nådd folk med type 2 diabetes direkte. Gjennom samarbeidet med kommunane har ein nådd breiare.

For helsepersonell i kommunane og på sjukehuset har ein sett at det har vore eit behov for betre kunnskap om kost, om diabetes og om behandling. Ein har difor hatt fleire fagdagar for desse gruppene med god besøk. Erfaringane frå prosjektet kan nyttast og overfor andre pasientgrupper. Arbeidet har også ført til ein mobilisering i Diabetesforbundet og samarbeidet med dei har vore godt og viktig. Dei nettverka som vart skapt gjennom samarbeid om konkrete tiltak opplever vi har gitt positivt utbytte som dei ulike aktørane no kan spele på og som har styrka kvar enkelt aktør.

Prosjektleder/forsker

Gerd Helen Masdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Livsstilsendring
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2009: kr 323 000, 2010: kr 263 000, 2011: kr 253 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.09.2012
Status
Avsluttet