Mål- og motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag

Prosjekt ?Mål og motivasjonsdagbok i lungerehabilitering?
Kan systematisk mål- og motivasjonsarbeid rettet mot pasienter i lungerehabilitering gi langtidseffekter av rehabiliteringen?

Bakgrunn:
Det er godt dokumentert at lungerehabilitering har positiv korttidseffekt på en rekke ulike indikatorer som gangdistanse, selvopplevd helsestatus og livskvalitet. Varigheten av slike effekter er imidlertid omdiskutert. Mye tyder på at effektene kan avta nokså raskt i tiden etter rehabilitering. Vi ønsker å prøve ut et nytt, enkelt

tiltak med tanke på forsterkning av positiv endring i tiden etter et 4 ukers rehabiliteringsopphold ved Glittreklinikken.

Mål/ målgruppe:
Prosjektets overordnede mål er innføring av en mål- og motivasjonsdagbok som kan bidra til en bedre langtidseffekt av rehabiliteringsopphold enn det vi finner i dag. Dagboken iverksettes mens pasientene er på klinikken og videreføres i seks måneder etter utskriving. Dagboken initieres av fagpersoner ved klinikken i løpet av de første dagene av pasientens opphold. Det vil rettes fokus mot pasientens mål under oppholdet og hjemme. Utarbeidelsen av mål- og motivasjonsdagboken bygger på tverrfaglig internasjonal litteratur angående mål og måloppnåelse med fokus på blant annet theory of planned behavior, self-efficacy, selvreguleringsteori, endringsfokusert rådgivning og erfaring fra klinisk praksis ved klinikken. Ved å innføre tiltaket på enkelte pasientteam ved klinikken, vil vi kunne måle effekt og dermed eventuelt justere tiltaket underveis.
Dagboken er videre tenkt som pasientens ?epikrise? og arbeidsdokument både under og etter oppholdet her, slik at pasienten kan fortsette egen prosess rundt eget målarbeid når de kommer hjem. Pasientene vil bli fulgt opp på eget arbeid og endringsprosess gjennom svar på de innførte målingene seks måneder etter endt opphold her.


Prosjektet retter seg i første rekke mot pasientgruppen ved Glittreklinikken; lungesyke fra 18 år og eldre, men tiltaket vil utarbeides slik at det kan videreføres innenfor rehabiliteringsfeltet.
Andre mål i prosjektperioden er a) en enkel og virksom mål- og motivasjonsdagbok, b) systematisk innføring av tiltaket som sikrer en målbar effekt av tiltaket, c) arbeid med og forsøk på utgivelse av artikkel angående funn i prosjektet.

Innhold og betydning:
Tiltak som øker langtidseffektene ved rehabilitering er svært samfunnsnyttige og samfunnsøkonomisk gunstig. Økt livskvalitet og opplevd helsestatus korrelerer med bedret fysisk og psykisk helse. Effektene vil dermed manifestere seg i aktivitet, deltakelse, kroppsfunksjoner, omgivelser og personlige faktorer for pasienten og pasientgruppen.
I løpet av 2008 vil det innføres systematiske målinger av alle pasientenes opplevde helsestatus, livskvalitet, mestringsevne, angst og depresjon. Disse målingene vil være en del av utgangspunktet for målinger av kort- og langtidseffekter av tiltaket. Videre vil det jobbes med praktiske detaljer rundt prosjektet som innføring og utarbeiding av pasientdata i kvalitetssikrede dataprogram, søknad til etisk komité, utarbeiding av mål- og motivasjonsdagboken, pilotforsøk, brukermedvirkning og opplæring av andre faggrupper.

Fremdriftsplan:
I mars 2009 vil mål- og motivasjonsdagboken innføres på utvalgte team. Det vil videre jobbes med datainnsamling av relevante data fra forsknings- (de utvalgte teamene) og kontrollgruppe (de resterende teamene). Videre vil det jobbes med gjennomgang av data, eventuell justering av opplegget, oppfølging av pasientene, arbeid med artikkel og samarbeid med andre relevante rehabiliteringsinstitusjoner.

Søknadsbeløp:
Det søkes om kr. 156 000 for 2009 og kr. 141 000 for 2010, totalt beløp kr. 297 000.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0141.pdf

Sluttrapportsammendrag

Lungerehabilitering er et aktuelt helsetilbud for mange pasienter med lungesykdom. Antall pasienter som rammes av lungesykdommer er økende og det må derfor antas at etterspørselen etter rehabiliteringstilbud også vil øke i tiden som kommer. Det er tidligere vist at hospitalbasert lungerehabilitering gir god korttidseffekt målt ved begynnelse og avslutning av rehabiliteringen, men at denne effekten forsvinner relativt raskt etter avsluttet rehabilitering. Ved å innføre et enkelt tiltak i rehabiliteringsperioden, nærmere bestemt en mål- og motivasjonsdagbok, ønsket vi å undersøke om dette kunne bidra til at langtidseffekten av rehabilitering ble opprettholdt. Til sammen 157 pasienter ble plassert i henholdsvis kontroll- og forsøksgruppe for å kunne sammenlikne effekten av tiltaket.

Hovedfunnet i studien var at tiltaket ikke hadde noen effekt av betydning; det var ingen signifikante forskjeller i resultater over tid mellom forsøks- og kontrollgruppen. Tilleggsfunn i studien var at rehabiliteringsprogrammet hadde god korttidseffekt men liten effekt over lengre tid. Videre indikerte våre resultater at rehabiliteringsprogrammet hadde noe større positiv effekt på livskvalitet og selvopplevd helsestatus enn det hadde på angst og depresjonsplager.
På bakgrunn av resultatene i studien konkluderer vi med at det for lungepasienter er ønskelig å se lungerehabilitering som en kontinuerlig prosess der en i fremtiden prioriterer økt samhandling mellom forskjellige nivåer av helsetjenesten. Dette vil sannsynligvis være det beste for pasienten og samfunnet.

Prosjektleder/forsker

Erik Elseth

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Mål- og motivasjonsdagbok i lungerehabilitering
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Glittreklinikken
Beløp Bevilget
2009: kr 156 000, 2010: kr 141 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet