Mann nok?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Gutter og menn står for kun 6 % av henvendelsene til ROS. Vi har de senere år opplevd en liten økning i henvendelser som gjelder trenings- og sunnhetsmaniske lidelser, ofte betegnet som ortoreksi, megareksi og treningsforstyrrelser, hovedsakelig fra menn. Den totale prosentfordelingen mellom kjønnene har likevel holdt seg helt stabil. At så få gutter og menn tar kontakt, kan ha flere årsaker, deriblant skam og stigma. Å forstå at man ikke er alene om vanskelige tanker og følelser knyttet til kropp, mat og trening, kan bidra til at flere gutter og menn søker og får hjelp for sine problemer.

Målsetting

Mål for prosjektet er å øke bevisstheten om spiseproblematikk blant gutter og menn. I samarbeid med stiftelsen The Human Aspect vil ROS filme og produsere seks dybdeintervjuer med gutter og menn som har erfaring med spise- og treningsforstyrrelser. Ved å dele kan de skape mer åpenhet og forståelse.

Målgruppe

Primærmålgruppen er gutter og menn som er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med vanskelige tanker og følelser knyttet til mat, kropp og trening.

Antall personer i målgruppen

55000

Beskrivelse av gjennomføring

Rekruttering av intervjuobjekter vil hovedsakelig gjøres av ROS, med bistand fra THA. Det vil være viktig å sikre mangfold både i alder og sykdomsuttrykk, og finne intervjuobjekter som ønsker og er klare for å dele sin historie på video. Intervjuobjektene vil fortelle om hva som var til hjelp i tilfriskningen, og slik skape håp for personer som står midt i det. Vi ønsker å rekruttere personer som har egenerfaring med anoreksi, bulimi, overspisningslidelse, treningsforstyrrelse, megareksi og ortoreksi. Prosjektleder i ROS vil forberede og følge opp intervjuobjektene både før og etter filming. THA vil organisere, filme og produsere intervjuene etter en mal med tre standard spørsmål. Intervjuserien vil promoteres med en seks ukers kampanje i sosiale medier. Emneknaggen #MannNok vil være en viktig del av promoteringen. Hver uke vil vi dele et videointervju og ha fokus på den aktuelle problematikken ved å dele faglig innhold, gode råd og informasjon om tilgjengelige hjelpetilbud. Videointervjuene vil være tilgjengelige via ROS og THA sine nettsider. I andre halvdel av prosjektet ønsker vi å arrangere et heldagsseminar om spiseforstyrrelser blant gutter og menn. Avslutningsvis vil prosjektet og kampanjen evalueres i sin helhet.

Fremdriftsplan

Januar-mars 2020: Rekruttering, forberedelse og oppfølging av seks intervjuobjekter April-juni 2020: Filming og redigering av videointervjuer hos THA i Oslo Juli-oktober 2020: Promotering av intervjuserien: seks ukers kampanjeperiode #MannNok. Seminar om spiseforstyrrelser blant gutter og menn Nov-des 2020: Kampanjen evalueres gjennom brukerundersøkelse. Prosjektet evalueres i sin helhet

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Etter prosjektmidlene var innvilget gikk vi i gang med å rekruttere menn til prosjektet. Alle vi kontaktet sa ja umiddelbart, så vi opplevde rekrutteringsprosessen som langt mindre krevende enn først antatt. Stiftelsen The Human Aspect gjorde alt av filming og redigering, og vi startet publisering kort tid etter at de fire første filmene var mer eller mindre ferdige. I perioden mai–juli 2020 ble filmene publisert. Vi publiserte da intervjuene i sin helhet, kortversjoner av filmene, samt bilder og tekster knyttet til det aktuelle intervjuet. Vi fikk på denne måten vist ulike historier, men også satt fokus på ulike problematikker, fra treningsforstyrrelser og anoreksi til overspisningslidelse. Livesendinger ifm. prosjektet ble gjennomført i mai og juni, og digitalt seminar om menn og spiseforstyrrelser i februar 2021. Vi la ut et evalueringsskjema i august, og i november/desember ble prosjektet evaluert i sin helhet. Ved å summere opp tilbakemeldinger, tall og erfaringer fra evalueringsskjema, rådgivningshenvendelser i ROS samt antall visninger av filmer og livesendinger, fikk vi dannet oss et bilde av hvor vellykket dette prosjektet har vært.

Antall personer i målgruppen

618100

Oppsummering

Alle produkter utviklet i prosjektet vil være en viktig del av undervisnings- og informasjonsmateriell i ROS i årene som kommer, samt ligge tilgjengelig for våre brukere på ROS sin Facebook-side, Instagram-profil samt nettside. I tillegg kommer vi med jevne mellomrom til å publisere videointervjuene på nytt. Ved å reposte innlegg og fortsette å snakke om menn og spiseforstyrrelser, håper vi at flere menn kontakter oss i årene som kommer – eller iallfall blir bevisst hva de strever med og tør å oppsøke hjelp.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjektrapport MannNok.pdf

Prosjektleder/forsker

Marianne Clementine Håheim

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Mann nok?
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2020: kr 410 000
Startdato
02.01.2020
Sluttdato
31.03.2021
Status
Avsluttet