Mat og følelser ved diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Spiseforstyrrelser og diabetes er hver for seg alvorlige sykdommer og krever omfattende tiltak og behandling. Disse to diagnosene i kombinasjon kan få dramatiske følger for den som rammes. Det overordnet målet for prosjektet er å forebygge, diagnostisere og behandle spiseforstyrrelser ved diabetes.

 

Hovedmål: styrke helsepersonells kompetanse om diabetes og spiseforstyrrelser

 

Delmål: implementere behandlingsretningslinjer for kombinasjonen diabetes og spiseforstyrrelser.

 

En viktig del av prosjektets skulle være å arrangere konferanser for helsepersonell i hver helseregion og gjennom det styrke kompetansen om temaet hos blant annet leger, sykepleiere, psykologer og ernæringsfysiologer. Utfra tilbakemeldingene vi fikk på et møte med representanter for alle helseforetakene, besluttet vi at vi i første omgang måtte arrangere en stor nasjonal konferanse.

 

Konferansen ble gjennomført 21.-22. november 2005 på Clarion hotell Gardermoen. 72 deltakere fra målgruppen deltok, fem til ti fagpersoner fra hver helseregion. Programmet besto av faglige innlegg fra leger, psykologer og leger. Som en rød tråd gjennom hele programmet la vi opp til sekvenser med dialoger mellom brukerne og psykolog Jon Haug. Det ble sterk og tydelig tale til helsepersonell. De to konferansedagene inneholdt også temaer som forekomst, forebygging og behandling av spiseforstyrrelser ved diabetes, samt ansvar og prioriteringer i behandlingen. Betydningen av dialog både mellom bruker og helsepersonell og mellom ulike faggrupper i behandlingsapparatet ble tatt opp.

 

Etter konferansen opprettet vi kontakt med alle de regionale koordinatorene for spiseforstyrrelser som finnes i hver helseregion og fant det naturlig å samarbeide med dem om det videre arbeidet. Vi besluttet blant annet at alle helseregionene skulle få tilbud om økonomisk støtte til å arrangere nettverksmøter eller konferanser om spiseforstyrrelser og diabetes. Støtten kunne bli på inntil 20 000 kr til hvert helseforetak. I løpet av høsten 2006 og tidlig i 2007 har det blitt arrangert tema- og nettverksmøter i nesten alle helseregionene bortsett fra Helse Midt. Selv om prosjektet tok litt tid å få i gang og at oppfølgingen og forankringen i regionene er vanskelig, ser det nå ut til at temaet spiseforstyrrelser ved diabetes har kommet litt høyere både på prioriteringslisten og at helsepersonell føler seg mer kompetent til å møte denne pasientgruppen.

Prosjektleder/forsker

Anne Katrine Wahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Mat og følelser ved diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2004: kr 609 000, 2005: kr 300 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
20.11.2006
Status
Avsluttet