Mat og sånn: selektive spisevansker

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er lite hjelpetilbud for barn og unge med selektive spisevansker. Tilstanden påvirker sterkt barna og familiene. Det er behov for å utvikle et kurs for foresatte og en app for hele familien. Hensikten er økt håndteringsevne, reduksjon av stress, og helseeffekter som økt livskvalitet. Helseeffektene og brukervennligheten av appen måles vha spørreskjema i appen. Under kurset spørres foresatte om brukervennligheten av kurset. Målgruppen er 80 foresatte til barn og unge med selektive spisevansker. Endemålgruppen, barn og unge selv, nås gjennom at foresatte laster ned appen og går på kurs.

Målsetting for prosjektet

Utvikle et kurs for foresatte og en app for hele familien. Med god funksjonalitet og godt innhold, og helseeffekter(livskvalitet, mestringsevne og selvfølelse, og reduksjon av stress, angst og depresjonssymptomer) og nytte (økt kunnskap, innsikt og håndteringsevne). Fastleger informerer om kurset.

Målgruppe

Målgruppen er foresatte til barn og unge med selektive spisevansker. Endemålgruppen, barn og unge selv, nås gjennom at foresatte bruker appen, og går på kurs.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

80

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Kursdeltakelsen og nedlastningen av appen er gratis for målgruppen. Kurset: to kurshelger, tre uker i imellom. To personer holder kurset i sammen. Hvert kapittel varer i 45 minutter hver. Hver kursdag varer i 4 timer. Appen: er en praktisk måte å organisere det kursdeltakeren skal ha tilgjengelig. Det kurslederen sier på kurset lages som 4 kortfilmer på 10 minutter under hvert kapittel i appen. Appen har i tillegg lydfiler og to egne animasjonsfilmer for hjemmebruk for barn, for hvert kapittel. Under «Øvelser» er det blant annet steg for steg eksponering av matsituasjoner. Tittelen på kapitlene blir forkortet i appen (se vedlegg med bilde). Kap 1. Hva er selektive spisevansker: hvordan møter man utfordringene? Kap 2. Hjernens utvikling: sanser, følelser og tanker. Er sensitivitet motsatt av robusthet? Kap 3. Følelser som veivisere: Hvordan finne det følelsene forteller? Kap 4. Tanker: å påvirke følelser, å påvirke handlinger Kap 5. Mestring av belastning: hvordan redusere stress, hvordan tåle ubehag, avspenning Kap 6. Praktiske metoder i hverdagen: øvelser og hjemmeoppgaver Kap 7. Oppfølging: repetisjon kap. 1-6, med dybdetemaer. Gjennomgang av hjemmeoppgaver og utfordringer som eventuelt oppsto. Målsetninger for veien videre

Fremdriftsplan for prosjektet

Høsten 2020: lage kursledermanual og kursbok i sammen med testpersoner som er lokalisert i Oslo Våren 2021: produksjonen av de første animasjonsmodulene i appen med testpersoner i Oslo Høsten 2021/våren 2022: Informere på legekontorer og barnelegekontorer i Oslo, for å rekruttere kursdeltakere og brukere av appen. Mens for kun appen; informasjon over hele landet via nettverket til prosjektteamet. Teste brukervennlighet, helse- og nytteeffekter.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen er foresatte til barn og unge med sterk kresenhet og selektive spisevansker. Endemålgruppen, barn og unge selv, nåes gjennom at foresatte går på kurs og at barna bruker appen sammen med foreldrene. Målsettingen er å gi veiledning til foreldrene, for økt grad av mestring og økt sosial fungering for barna og stresshåndtering for familien. Bakgrunnen er at mange barn og unge er for dårlige til å fungere godt sosialt i sammenheng med mat, men såkalt for friske til å få innvilget søknad om behandling ved spiseteam på sykehus eller Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP). Det er derfor viktig å utvikle et tilbud til disse barna og foreldrene. Til tross for at diagnosen selektiv spiseforstyrrelse ble innført i Norge midt i prosjektet (1.1.2022), forble fokuset sterk kresenhet og selektive spisevansker. Vansker er noe annet enn diagnose. En pilotstudie er gjennomført med hensikt om at forskningsmiljøer kan søke videre midler på temaet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Facebook og Instagram ble benyttet for å rekruttere deltakere til pilotstudien, og ikke fastlegen, fordi Norge var stengt ned med korona. 43 familier ga grundige tilbakemeldinger og forslag på design, funksjonalitet og innhold. Det samme gjaldt appen som foreldrene testet sammen med barna. Effektmål ble også nådd iht. å måle helseeffekter og stresshåndteringsevne før og etter kurset, samt tilfredsheten med kurset. Foreldrene rapporterte høyest mulig skår på nytteverdi, det vil si mellom meget bra og svært bra nytte. Det ble vist bedring i håndteringen av spisevanskene og stress rundt matsituasjoner ble redusert. Men det var for stor variasjon i svarene fra foreldrene til å konkludere sikkert med bedring av spisevanskene hos barna. Det samme vedrørende økt selvfølelse og mestringsforventning, og redusert angst-og depresjonssymptomer hos foreldrene. Pilotstudien har kun et kvasieksperimentelt design, uten randomisering og uten stor nok kontrollgruppe.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

43

Prosjektgjennomføring/Metode

Koronaen medførte endringer i prosjektgjennomføringen. Kursdeltakerne kunne ikke møte opp på kurset, og vi kunne ikke leie lokale, reise eller ha dagpakker. All kommunikasjon måtte gå via Zoom. Det samme gjaldt apputviklingen. Men vi utviklet kurset og appen, og gjennomførte to kurs iht. prosjektsøknaden. Kursdeltakerne rapporterte svært ulikt på om de likte endringen til det digitale – noen ga maks skår på tilfredshet med digital gjennomføring, mens andre var kun nokså fornøyde med å bruke Zoom.

Resultater og resultatvurdering

Det har frem til nå vært lite hjelpetilbud for barn og unge med sterk kresenhet og selektive spisevansker. Til tross for at tilstanden påvirker barna og familiene sterkt, er det vanskelig å få innpass på behandlingsstedene. Det er viktig å ha et tilbud til de barna og familiene som faller mellom to stoler; såkalt for friske til behandling, men for dårlige til å fungere bra i situasjoner med mat. Pilotstudien vil forhåpentligvis gi grobunn for mer forskning. Særlig viktig er det å øke kompetansen blant fagfolk både på selektive spisevansker, som er en vanske – men også spiseforstyrrelsen. Effektmålene ble nådd iht rekruttering av kursdeltakere, utvikling av kurs og utvikling av app. Resultatvurderingen er derfor god. Vi rekrutterte 43 familier. Vi mottok kun 10 komplette spørreskjemaer om foreldrenes helse, men dobbelt så mange svarte på tilfredshet med kurset. Det er godt nok for å utføre prosjektet og måle effekter i en pilot.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet er vellykket gjennomført. Kurs og app er utviklet. Brukergruppen har vært godt involvert hele tiden. Effekten av kurset er evaluert. Appen er på både norsk og engelsk, og er nå på både GooglePlay og AppStore med navnet: “Mat og sånn”. Vi har laget et kurs for helsepersonell, for å øke kompetansen i et eget kurs. Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om implementering av kurs. For helsepersonell/pedagoger er det satt opp kurs den 6. januar 2023 og for foreldre 7.januar 2023. Magasinet psykisk helse har fått midler fra Stiftelsen Dam til podkast og folder der vi deltar.

Prosjektleder

Gry Anette Sælid

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Mat og sånn: selektive spisevansker
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Psykisk helsetrening AS
Beløp Bevilget
2020: kr 750 000, 2021: kr 750 000
Startdato
01.08.2020
Sluttdato
31.08.2022
Status
Avsluttet