Med Bom på vranga

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Læreplanverket for grunnskolen har et verdigrunnlag som skal fremme livsmestring hos elvene. Rådet for psykisk helse (RPH) var en pådriver for å få dette temaet inn i skolen. RPH er bekymret over rapportene fra helsetjenester over hele landet som varsler at det står dårlig til med den psykiske folkehelsa for barn og unge. Spesielt etter to år med pandemi, smittevern og nå krig i Europa. Mange barn sliter med engstelse, bekymring og andre utfordringer. Behovet for tiltak overfor barn og unge er stort, melder RPH. Det er helt avgjørende å starte tidlig med hjelp som kan bedre barnas psykiske helse. I dag finnes det lite alderstilpasset materiell for elevene i grunnskolen som kan forebygge psykisk uhelse. Det er behov for et oppdatert materiell som ikke er sykdomsfokusert, men som har det normale livet til elevene i fokus. Ikke alle barn har ord for å beskrive egne tanker og følelser, spesielt ikke om vanskelige tema som f.eks. sinne, sorg, misunnelse, redsel eller skam. Med film som verktøy, og dukken Bom som velkjent figur, kan man vise situasjoner og handlinger som barn kjenner seg igjen i. På den måten kan barna lære om åpenhet og mestring av egne følelser. Målet er at filmene blir et nyttig verktøy for barn til å snakke om hvordan de har det på innsiden , «på vranga».

Aktivitet/tiltak/metode

10 gratis tilgjengelige filmer på +/- 6 minutter hver. Tema er grunnleggende følelser; ensomhet, glede, sorg, redsel, m.flere. Bom er filmenes hovedkarakter. Han er en dukke som er etablert i læringsportalen SKOLEN fra Cappelen Damm. Bom er en kjent og kjær venn for tusenvis av elever over hele landet. Boms egne følelser vil speile målgruppen, og «ufarliggjøre» følelser som kan være vanskelige å snakke om. Cappelen Damm vil lage og finansiere en lærerveiledning og arbeidshefte til filmene. Produsentene oppsøker skoler og utarbeider hver enkelt film i tett dialog med elever og lærere. I filmene vil Bom målbære tema og følelsene. Gjennom dramatiserte handlinger opplever vi hvordan Bom erfarer disse følelsene. Bom vil møte ulike personer og oppleve aktiviteter som løser opp i problemet, eller som gir ham en større forståelse. Alle filmene vil være løsningsorienterte og gi håp til elevene. Målgruppene 1.til 4. klasse. via Cappelens læringsportal SKOLEN. Foreldre, barn, lærere og frivillige Evaluering I pilotfasen bruker vi et evalueringsskjema som er tilpasset lærere. Dette gir oss tilbakemelding på hvordan formspråket treffer målgruppen. Manus til alle filmer evalueres av prosjektgruppen. Vi besøker skoler i forkant av å lage hver enkelt film og får direkte tilbakemeldinger fra elevene. Etikk Bom vil selv bære følelsene vi tematiserer. Vanskelige tema blir dramatisert og ikke knyttet til personer i virkeligheten. Manus og film sikres i samarbeid mellom kvalifiserte instanser; fagredaktører, RPH og psykologer, elever og lærer. Utfordringer Utfordring faglig sett kan være å skape en filmfortelling som både er informativ og berører følelsene til elevene. For å få til gode samtaler i klassen rundt en film må filmen berøre og skape identifikasjon hos elevene. Bom er en karakteren som vil klare dette. Samtidig må lærerne ta vare på elevene under de viktige samtalene. Løsningen er å utvikle en god lærerveiledning/arbeidshefte, samt følge etisk handlingsplan.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Målsettingen er at prosjektet vil gi elevene en mulighet til å snakke om egne tanker og følelser, noe vi vet er en forutsetning for god psykisk helse. Prosjektets form med Bom karakteren som forteller og formidler er unik og nyskapende. Et læremiddel for skolebarn mellom 6 og 9 år om tanker og følelser (=psykisk helse) kan gi positive gevinster på kort og lang sikt, på individ- og samfunnsnivå: Individnivå: Gjennom Bom får barna en mulighet til å nærme seg tabubelagte temaer og vanskelig følelser i en pedagogisk form og i trygge rammer, på et nivå som er tilpasset dem. Målet er ikke å ta vekk alle vonde følelser, men at barna blir bedre kjent med følelsene sine. Det kan være lindrende å vite at mange følelser er normale, at andre har det akkurat som deg. Prosjekt vil virke forebyggende og fremme psykisk god helse i tidlig alder. Åpenhet omkring vanskelige tema, selv i tidlig alder vil bare være en fordel. Mange blir syke og lider av å leve i lukkede rom, taushet og tabu. Ved at også pårørende fritt kan se filmene blir de et verktøy også for dem. Ikke alle pårørende vet hvordan de skal snakke med barna om følelser. Dette prosjektet vil derfor kunne ha en stor positiv innvirkning på målgruppens psykiske helse i oppveksten. Rådet for psykisk helse vil gjennom dette prosjektet få utviklet et nytt og viktig verktøy som dekker målsettingen og behovet for at barn og unge skal lære om psykisk helse i skolen. Samfunnsnivå: Å snakke om psykisk helse er en viktig del av et overordnet arbeid for bedre folkehelse og livsmestring. Ved å starte tidlig med åpenhet rundt psykisk helse i grunnskolen vil man bygge viktige grunnsteiner for å fremme helse og trivsel i samfunnet og gi alle bedre forutsetninger for mestring og muligheter til å skape seg gode liv med god psykisk helse.

Plan for gjennomføring

StoriesToTell er produsent og ansvarlig for produksjonsprosessen fra manus til ferdig filmer. Tor Segelcke og Harald M. Stoltenberg står for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, og har kompetanse og ansvar på følgende fagfelt: • Produksjonsplan. • Manus • Regissører • Fotograf/lys/lyd • Skuespiller/dukkefører • Filmklipper Fra ide til ferdig film: Hvert manus utvikles i i direkte samarbeid med en ny skoleklasse enten ved fysisk besøk eller digitalt. Dette gir nyttige innspill i hvordan målgruppen tenker rundt de ulike temaene. Filmene spilles inn på forskjellige steder i landet for språklig og kulturell variasjon. • Vi starter med manusutvikling. Ideskisse og handling bearbeides med Cappelen og RPH involvert. • Ny manusutvikling. Vi bearbeider innspill fra brukere og fagfolk. • Rekruttering av deltaker • Produksjonsplanlegging • Opptak • Klipp/etterarbeid • Evaluering av film – elever, Cappelen Damm, RPH • Publisering etterhvert som filmene bli ferdige gjennom hele prosjektperioden • Evaluering av måloppnåelse med lærere/elever I 2022 vil det produseres 2 pilotfilmer som finansieres av Cappelen Damm og RPH. målet for dette er å sikre kvalitet og effektivitet i prosjektet det søkes om for 2023. Vi vil i pilotfasen prøve ut formen for brukermedvirkning med barna og lærere, og sikre at filmene treffer målgruppen tematisk. Vi jobber nå med å utvikle etisk forsvarlige måter å snakke om vanskelige tanker, opplevelser og følelser. Dette vil vi jobbe kontinuerlig med gjennom hele prosjektperioden i samarbeid med RPH og fagfolk. Rådet for psykisk helse bidrar med fagkompetanse og kvalitetssikring Cappelen Damm har redaksjonelt ansvar og publiseringsansvar.

Prosjektleder

Tor Segelcke

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Med Bom på vranga
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Storiestotell
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
16.01.2023
Sluttdato
01.04.2024
Status
Under gjennomføring