Med rett til å sørge?

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Flere kvinner kontakter LUB etter svangerskapsavbrudd mellom uke 15 og 22. De opplever å ha mistet et barn de kjente sterk tilknytning til, men kjenner på begrenset legitimitet til å sørge og lurer på om de hører hjemme i LUB. Erfaring tilsier at flere i denne situasjonen ikke tør ta kontakt eller ikke vet om tilbud som LUB og Amathea. Amathea har lang erfaring med og kompetanse med samtaler ved svangerskapsavbrudd, og LUB har erfaring og kompetanse på likepersonstøtte ved dødfødsler fra uke 22 og spedbarnsdød. Hvordan kan vi sammen bidra til at disse kvinnene blir bedre ivaretatt?

Målsetting for prosjektet

Få økt innsikt i hvilke psykososiale behov kvinner med erfaring fra svangerskapsavbrudd i uke 15-22 har slik at helsepersonell og aktører som Amathea og LUB kan ivareta denne gruppen bedre.

Målgruppe

Kvinner som opplever svangerskapsavbrudd mellom svangerskapsuke 15 og 22 og helsepersonell som møter denne gruppen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi skal gjøre 10 kvalitative intervjuer; fem intervjuer med helsepersonell fra tre ulike sykehus; St Olavs i Trondheim, OUS Ullevål og Rikshospitalet og fem intervjuer med kvinner som har opplevd svangerskapsavbrudd mellom uke 15 og 22, og som har kontaktet LUB eller Amathea. Helsepersonell kan være både sykepleier/jordmor, lege og sosionom da dette varierer med type tap og fra sykehus til sykehus. Prosjektleder i Amathea og fagsjef i LUB vil rekruttere informantene gjennom telefonisk henvendelse etter tilsendt mail med utfyllende informasjon. All deltakelse er på frivillig basis. Informasjonen vil bli anonymisert. Intervjuene gjøres der informanten ønsker, og vil vil søke informasjon og refleksjoner om hva oppleves som viktig hjelp og støtte og hvordan kan dette best imøtekommes? Hvilke erfaringer gjør helsepersonell seg? Prosjektgruppa består av prosjektleder og direktør i Amathea, fagsjef i LUB og tre brukere med tapserfaring som har hatt kontakt med LUB og/eller Amathea. Vi vil ha to møter, ett der rekruttering og intervjuer planlegges i detalj og ett møte der vi analyserer og oppsummere intervjuene slik at vi kan drøfte hvordan resultatene skal presenteres, formidles og gi retning for videre arbeid internt i LUB og Amathea.

Fremdriftsplan for prosjektet

September 2020-desember 2020: Prosjektgruppemøte med planlegging, søke godkjenninger ol, rekruttere, utforme intervjuguide og informasjonsskriv. Januar 21- juni 21: Gjennomføre intervjuene, transkribering. Juli 21-desembere 2021: Oppsummering, prosjektgruppemøte, rapportering, formidling av resultater, drøfting og implementering av resultatene i LUB og Amathea.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Flere kvinner kontakter Landsforeningen uventet barnedød (LUB) etter svangerskapsavbrudd mellom uke 16 og 22. De opplever å ha mistet et barn de kjente sterk tilknytning til, men kjenner på begrenset legitimitet til å sørge. LUBs erfaring og kompetanse på sorg og støtte er imdlertid på dødfødsler fra svangerskapsuke 22 (WHOs definisjon) og spedbarnsdød. Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som tilbyr veiledning ved svangerskapsavbrudd inntil uke 22. I motsetning til LUB, har Amathea lang erfaring og bred kompetanse omkring de komplekse følelsene som kan oppstå etter et svangerskapsavbrudd. Amathea har imidlertid liten pågang fra gruppen som opplever avbrudd i uke 16-22. Formålet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvordan kvinner opplever et svangerskapsavbrudd mellom uke 16 og uke 22, og hvilke behov de har for støtte i en slik situasjon. Målgruppen er kvinner som opplever et svangerskapsavbrudd mellom svangerskapsuke 16 og 22 og helsepersonell som møter denne gruppen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er som planlagt intervjuet fem kvinner med egenerfaring og fem ansatte ved føde- og gynekologisk avdeling ved tre ulike sykehus. Gjennom transkribering av intervjuene har vi fått bekreftet at intervjuguiden er etterfulgt og de planlagte spørsmålene er stilt og besvart. Formålet med studien har vært å utforske den subjektive opplevelsen både kvinnene og helsepersonell har i tiden før, under og etter sykehusoppholdet ved svangerskapsavbrudd. Informantene har gitt tilbakemelding på at de opplevde det fint og meningsfylt å delta, det opplevdes godt å få dele sin erfaring og bidra til å løfte frem et tema de opplever ikke får nok oppmerksomhet. Alle samtykket til at prosjektet ble omgjort til forskningsprosjekt. Studien har bidratt til økt kompetanse for drøfting om veien videre i Amathea og LUB. Resultater er gitt tyngde gjennom en vitenskapelig artikkel: «License to grieve – A journey through the healthcare system when unexpectedly losing a baby between weeks 18 and 21 of pregnancy».

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgruppen: Psykiatrisk sykepleier i Amathea Hege Follestad (prosjektleder), fagsjef i LUB Trine G. Kalstad, direktør Amathea Andrea S.Kreutz og tre kvinner med egenerfaring med svangerskapsavbrudd. Prrosjektgruppen ga innspill på informasjonsskriv, problemstillinger og intervjuguide. Underveis har gruppen hatt mail og telefonkontakt. Forlenget tidsperiode grunnet omgjøring til forskningsprosjekt, med vitenskapelig artikkel som sluttprodukt. Metode: Kartlegging kritiske hendelser knyttet til uventet og uønkset utfall av normale svangerskap i slutten av andre trimester gjennom kritisk hendelsesteknikk (CIT). Rekruttering. Kvinner med uventet tap mellom svangerskapsuke 16 og 22 som søkte psykososial støtte fra LUB og/eller Amathea ble rekruttert til studien. Follestad og Kalstad rekrutterte helsepersonell gjennom deres nettverk. To jordmødre, to sykepleiere og en ansatt fra prestetjenesten, fra tre ulike sykehus ble intervjuet. Grunnet pandemien ble de semi-strukturerte intervjuene gjennomført digitalt, tatt opp på lydbånd og transkribert. Formidling: Intern undervisning i Amathea og LUB, LUB-magasinet, A-magasinet 19.08.21 og vitenskapelig artikkel til Midwifery.

Resultater og resultatvurdering

Studiens resultater er oppsummert i en vitenskapelig artikkel. Studien beskriver hvordan kvinnene og mødrenes evne og rett til å sørge og mestre sin nye livssituasjon kan styrkes ved å sikre tilstrekkelig støtte og validering fra helsepersonell før, under og etter fødselen av det døde barnet. Studien har bidratt til intern kompetansebygging og tiltak i Amathea og LUB gjennom jevnlige samarbeidsmøter, foredrag på samlinger og fagdager, og deling av erfaring fra ulike støttetilbud som f.eks sorggrupper og diskutert hvordan hjelpe og støttetiltak kan kommuniseres og tydeliggjøres på Amatheas nettside.

Oppsummering og videre planer

Kvinner som søker hjelp ved en senabort før uke 22 opplever i større grad å ha «født et barn» og ikke «hatt en abort». LUB og Amathea erkjenner behovet for mer anerkjennelse og oppmerksomhet. Amathea vil kommunisere tydeligere deres tilbud til disse kvinnene, og starte opp nye sorggrupper. LUB vil fortsatt gi tilbud om samtaler og digitale sorggrupper til de som henvender seg til LUB. Det er imidlertid behov for tettere samhandling mellom tjenester og tilbud. LUB og Amathea vil fortsette samarbeidet med mål om å sikre denne gruppen kvinner et stadig bedre hjelpe- og oppfølgingstilbud.

Prosjektleder

Hege Follestad

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Med rett til å sørge?
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Amathea
Beløp Bevilget
2020: kr 225 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
31.03.2023
Status
Avsluttet