Med rett til å sørge?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Flere kvinner kontakter LUB etter svangerskapsavbrudd mellom uke 15 og 22. De opplever å ha mistet et barn de kjente sterk tilknytning til, men kjenner på begrenset legitimitet til å sørge og lurer på om de hører hjemme i LUB. Erfaring tilsier at flere i denne situasjonen ikke tør ta kontakt eller ikke vet om tilbud som LUB og Amathea. Amathea har lang erfaring med og kompetanse med samtaler ved svangerskapsavbrudd, og LUB har erfaring og kompetanse på likepersonstøtte ved dødfødsler fra uke 22 og spedbarnsdød. Hvordan kan vi sammen bidra til at disse kvinnene blir bedre ivaretatt?

Målsetting

Få økt innsikt i hvilke psykososiale behov kvinner med erfaring fra svangerskapsavbrudd i uke 15-22 har slik at helsepersonell og aktører som Amathea og LUB kan ivareta denne gruppen bedre.

Målgruppe

Kvinner som opplever svangerskapsavbrudd mellom svangerskapsuke 15 og 22 og helsepersonell som møter denne gruppen.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal gjøre 10 kvalitative intervjuer; fem intervjuer med helsepersonell fra tre ulike sykehus; St Olavs i Trondheim, OUS Ullevål og Rikshospitalet og fem intervjuer med kvinner som har opplevd svangerskapsavbrudd mellom uke 15 og 22, og som har kontaktet LUB eller Amathea. Helsepersonell kan være både sykepleier/jordmor, lege og sosionom da dette varierer med type tap og fra sykehus til sykehus. Prosjektleder i Amathea og fagsjef i LUB vil rekruttere informantene gjennom telefonisk henvendelse etter tilsendt mail med utfyllende informasjon. All deltakelse er på frivillig basis. Informasjonen vil bli anonymisert. Intervjuene gjøres der informanten ønsker, og vil vil søke informasjon og refleksjoner om hva oppleves som viktig hjelp og støtte og hvordan kan dette best imøtekommes? Hvilke erfaringer gjør helsepersonell seg? Prosjektgruppa består av prosjektleder og direktør i Amathea, fagsjef i LUB og tre brukere med tapserfaring som har hatt kontakt med LUB og/eller Amathea. Vi vil ha to møter, ett der rekruttering og intervjuer planlegges i detalj og ett møte der vi analyserer og oppsummere intervjuene slik at vi kan drøfte hvordan resultatene skal presenteres, formidles og gi retning for videre arbeid internt i LUB og Amathea.

Fremdriftsplan

September 2020-desember 2020: Prosjektgruppemøte med planlegging, søke godkjenninger ol, rekruttere, utforme intervjuguide og informasjonsskriv. Januar 21- juni 21: Gjennomføre intervjuene, transkribering. Juli 21-desembere 2021: Oppsummering, prosjektgruppemøte, rapportering, formidling av resultater, drøfting og implementering av resultatene i LUB og Amathea.

Prosjektleder/forsker

Hege Follestad

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Med rett til å sørge?
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Amathea
Beløp Bevilget
2020: kr 225 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
31.03.2023
Status
Under gjennomføring