MedMonitor -mobil medisineringsassistent

App skal gjøre livet enklere for familier som lever med sykdom

I samarbeid med

Utvikler Håvard Nesvold sammen med Kristine Gjul Harstad og Victoria Sande fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

For noen år siden opplevde Håvard Nesvold det mange frykter. Et nært familiemedlem ble diagnostisert med demens. Familien bestemte tidlig at personen skulle bo hjemme så lenge som mulig, men opplevde etterhvert at det bød på store utfordringer.

– Belastningen på familien var stor. Det var vanskelig for oss å holde styr på medisineringen, og formen varierte veldig fra dag til dag. Vi klarte ikke å danne oss et skikkelig inntrykk av hvordan det faktisk gikk.

Vanskelighetene inspirerte Håvard til å se etter løsninger som kunne gjøre hverdagen litt enklere for familien. Han er programmerer av yrke, og så at det lå muligheter i å utvikle en app.

– Jeg ville bruke teknologi folk allerede har, og lage et verktøy som alle kan bruke. De aller fleste har en smarttelefon eller et nettbrett.

Laget sin egen app

Resultatet ble appen MedMonitor. Den gir beskjed om når medisin skal tas, hvilken medisin det dreier seg om, og dosen. I tillegg svarer brukeren hver dag på noen enkle spørsmål. Over tid gir dette et godt bilde av helsetilstanden til personen med demens. Appen samler svarene i en rapport man kan ta med til legen.

Appen er hovedsakelig ment for dem som har omsorg for personer med demens, men kan også brukes av personer med demens i et tidlig fase av sykdommen. I følge Håvard er en av styrkene med MedMonitor at den gir brukeren frihet.

– Appen svarer på et veldig konkret behov. Den er lett å ta med seg på tur, og passer for folk som vil klare seg selv. Du slipper å være avhengig av at det kommer helsepersonell på besøk hver dag bare for å gi medisiner.

Appen minner bruker på når de skal ta medisin, hvilken medisin det dreier seg om, og dosen.

Vil gjøre hverdagen lettere

Extrastiftelsen deler hvert år ut 300 millioner til prosjekter innenfor helse og rehabilitering. Til våren lanserer stiftelsen en ny ordning som skal gi midler til utviklingsprosjekter, som Håvards app er et godt eksempel på.

For å søke må man samarbeide med en av Extrastiftelsens medlemsorganisasjoner. For Håvard ble det Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Nasjonalforeningen har vært en viktig partner for meg. De har vært en god samtalepartner og bidratt med nyttige råd og henvisninger.

MedMonitor skal testes på et brukerpanel våren 2019. Håvard har tatt permisjon fra jobben for å videreutvikle appen. Han håper erfaringene kan bidra til å utvikle flere gode verktøy for pårørende som velger å ha sine kjære boende hjemme.

– Det viktige for meg er ikke at vi realiserer akkurat denne appen, men at prosjektet mitt bidrar til at vi får frem verktøy som gjør hverdagen enklere for personer med sykdom og familiene deres.

Rapport

Bakgrunn

MedMonitor er velferdsteknologi som oppstod for å dekke et konkret brukerbehov hos pårørende til en demenssyk. Løsningen er en kombinasjon av medisinalarm og helsejournal, i form av en app. Ved hver medisinering registreres data om pasientens helse, koblet til medisinene som gis. Slik får en hjelp til å ta medisiner til riktig tid samtidig som man fortløpende får samlet data om medisinenes effekt, uten å måtte uroe seg over å redegjøre riktig for dette i ettertid. Målgruppen til MedMonitor er pårørende til pasienter med demens. I dag bor over 45 000 pasienter med demens i eget hjem og over 350 000 er nær pårørende til en med demens. Prosjektet har vært et tidsavgrenset utviklingsprosjekt med følgende målsetninger: 1) Å utvikle en produksjonsklar utgave av appen «MedMonitor». 2) Å instruere, igangsette og følge 10-15 testbrukere. 3) Prosjektevaluering

Oppsummering

Det foreligger ingen konkrete planer for prosjektet på nåværende tidspunkt, utover å fortsette å la appen være tilgjengelig for nedlastning, samt å utføre nødvendig vedlikehold av denne.

Prosjektgjennomføring

Utvikling av appen ble gjennomført som planlagt i prosjektets første fase. Etter dette ble det iverksatt en rekke tiltak for rekruttering. Av tiltak kan nevnes informasjonsmøter med sykehus, bydeler, demensforeninger og demenskoordinatorer i Oslo. Utlegging av brosjyrer og postere på sykehus, seniorsentre og møtesteder for eldre. Annonsering i tidsskrift. Utvikling av nettsted for informasjon. Informasjon via kanaler tilgjengeliggjort via søkerorganisasjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. Etter å hatt vanskeligheter med å rekruttere egnede testbrukere besluttet prosjektet å søke Stiftelsen Dam om å forlenge prosjektperioden med 6 måneder for å legge ut appen gratis for alle på Google Play og App Store, for således å rekruttere brukere fra kandidater som laster ned appen. Prosjektet ble følgelig forlenget til juni 2020.

Antall personer i målgruppen

2

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Økt folketall og høyere levealder vil føre til en dobling av antall pasienter med demens i Norge innen 25-35 år. Stadig flere vil mao. være hjemmeboende med demens, ofte sammen med en pårørende som omsorgsperson. Mange bruker flere legemidler samtidig, også pga. andre sykdommer, og det kan være utfordrende for pårørende (som allerede lever i en psykisk og fysisk tung hverdag) å redegjøre objektivt og riktig for effekten av ulike medisiner som prøves ut – gjerne retrospektivt i samtale med lege. Et annet problem for pårørende er å påse at medisiner tas til rett tid, uansett hvor man er.

Målsetting

Prosjektet er et tidsavgrenset utviklingsprosjekt med følgende målsetninger: 1) Å utvikle en produksjonsklar utgave av appen «MedMonitor». 2) Å instruere, igangsette og følge 10-15 testbrukere. 3) Prosjektevaluering og formidling av resultater.

Målgruppe

Omsorgspersoner til pasienter med demens. I dag bor det over 45 000 pasienter med demens i eget hjem.

Antall personer i målgruppen

15

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er et tidsavgrenset utviklingsprosjekt med hovedvekt på metodeutvikling (utvikling av «MedMonitor»-appen). Prosjektet vil gjennomføres som en tretrinnsrakett, med følgende tre faser: 1) Metodeutvikling 2) Gjennomføring 3) Evaluering og formidling Metoden (appen) fungerer ved at det går av en alarm på telefonen når det er tid for medisinering. I forbindelse med at man slår av alarmen besvares enkle spørsmål om pasientens form. Spørsmålene er skreddersydd det enkelte sykdomstilfellet og utformet for å best mulig gi et bilde av hvordan pasienten fungerer i det daglige. Slik samles data med regelmessige vurderinger om pasienten over tid, koblet til hvilke medisiner pasienten står på. Dette gir et unikt datagrunnlag for evaluering av funksjon til ulike medisiner og doser. Løsningen har et svært enkelt brukergrensesnitt tilrettelagt eldre personer med lite erfaring med smarttelefon (knapper og tekster er store og det er få elementer å ta stilling til på skjermbildene). Appen krever ingen betjening underveis, utover å slå av alarmen og svare på spørsmålene. Overlege Peter Bekkhus-Wetterberg ved Hukommelsesklinikken i Oslo og Dr Nenad Bogdanovic ved Karolinska institut vil bistå med utforming av spørsmålene i prosjektet.

Fremdriftsplan

Prosjektet vil gå over ett år. Utviklingen av appen vil være første oppgave, og vil etter estimater gjennomføres på 12 uker. Påfølgende rekruttering, opplæring og igangsetting av testbrukere er estimert til ca 4 måneder. Siste periode på ca 5 måneder består i videre oppfølging av testbrukere, samt nødvendige justeringer og forvaltningsoppgaver. Evaluering og formidling av resultater fra bruken av velferdsteknologien er prosjektets siste fase.

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
MedMonitor -mobil medisineringsassistent
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
MedMonitor
Beløp Bevilget
2018: kr 449 400
Startdato
15.10.2018
Sluttdato
30.06.2020
Status
Under gjennomføring