Mestring av diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og hensikt: Diabetes er en kronisk sykdom som stiller store krav til egenbehandling med økt fokus på individets kunns

Bakgrunn og hensikt: Diabetes er en kronisk sykdom som stiller store krav til egenbehandling med økt fokus på individets kunnskap om og motivasjon for dette. Det er personen med diabetes som selv holder nøkkelen til et godt liv gjennom mestring av sykdommen. Spørsmål om mestring og evnen til å leve bra med sykdommen er dermed viktig for opplevelsen av velvære og trivsel for den enkelte. Hensikten med mitt doktorgradsarbeid var derfor å frembringe ny kunnskap om faktorer som påvirker mestring, psykisk velvære, stress og metabolsk kontroll hos voksne med type 1 og 2 diabetes, og hvordan slik kunnskap kan formidles gjennom veiledning for å bedre mestring av sykdommen.

 

Metode og utvalg: Studien er inndelt i to faser. Fase 1 var en spørreundersøkelse der 534 voksne med type 1 eller type 2 diabetes mellom 25 og 70 år deltok. Deltakerne ble tilfeldig trukket fra sykehus, allmennpraksis og medlemslisten i Norges Diabetesforbund. Fase 2 bestod av en eksperimentell testing av et gruppebasert veiledningstiltak. Utvalget på 63 voksne ble trukket fra survey utvalget og utgjorde ca. 12% av dette. Ved hjelp av stratifisert randomisering ble utvalget delt i to grupper; en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe. Veiledningsprogrammet som var basert på en modell fra Havard Medical School ble ledet av sykepleiere og erfarne personer med diabetes.

 

Resultat: Funnene indikerer at svekket psykisk velvære er tre ganger så vanlig blant personer med diabetes som i befolkningen ellers. Selv om flesteparten ser ut til å integrere sykdommen i dagliglivet og kun få anvender benekting eller resignasjon, er det overraskende få som rapporterer bruk av aktive problemfokuserte mestringsstiler i møte med diabetesrelaterte utfordringer. Dessuten er det uventet mange som klandrer seg selv. Støtte fra familien synes å være spesielt viktig for aktiv mestring av diabetes. Men ikke all støtte oppleves som positiv. De som opplever familiens støtte som mas og kritikk har en tendens til å forholde seg mer passivt til sykdommen. Overraskende var det liten sammenheng mellom formell støtte fra helsevesenet og mestring. Likevel viser resultatene fra fase 2 at støtten gitt gjennom det gruppebaserte veiledningstiltaket etter seks måneder har et potensial til å redusere stress og selvklandring, samt stimulere til mer aktiv mestring og bedret tilpasning til anbefalt HbA1c nivå mellom 7.5% og 8%.

 

Prosjektets nytteverdi: Doktorgradsarbeidet synes å føre til økt forståelse for psykososiale utfordringer hos personer med diabetes og helsepersonell. Det impliserer også økt vektlegging av psykososiale aspekter i veiledning av diabetes. Det vil være viktig å endre og videreutvikle støtten i tilnærmingen fra helsepersonell med videre forskning innenfor dette området.

 

Avhandlingens tittel:            

Karlsen B (2004) Coping with diabetes. A study of factors influencing psychological well-being and coping in adults with diabetes. Universitetet I Bergen, Det medisinske fakultet, ISBN 82-7788-179-7.

 

Artikler:

Karlsen B, Idsoe T, Dirdal I, Hanestad BR & Bru E (2004) ”Effects of a group-based counselling programme on diabetes related stress, coping, psychological well-being and metabolic control in adults with type 1 or type 2 diabetes.” Patient Education and Counselling, nr. 53, s. 299-308.

 

Karlsen B, Idsoe T, Hanestad BR, Murberg T & Bru E (2004) ”Perceptions of support, diabetes-related coping and psychological well-being in adults with type 1 and type 2 diabetes.” Psychology, Health & Medicin, nr. 9, s. 53-70.

 

Karlsen B & Bru E (2002) ”Coping styles among adults with Type I and Type II diabetes.” Psychology, Health & Medicine, nr. 7, s. 245-259.

 

Karlsen B, Bru E & Hanestad BR (2002) ”Self-reported psychological well-being and disease-related strains among adults with diabetes.” Psychology and Heath, nr. 17, s. 459-473.

Prosjektleder/forsker

Bjørg Karlsen

Hovedveileder

Edvin Bru

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Mestring av diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 445 000, 2000: kr 410 000, 2001: kr 430 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet