Mestring hos hjemmeboende eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Hjemmesykepleien skal bidra til at hjelpetrengende får assistanse for funksjonssvikt og hjelp til å sikre livskvalitet og velvære.

 

Målsetting: Å øke kunnskapen om den eldste pasientgruppen i hjemmesykepleien. Å undersøke grunnene til at eldre ikke lenger greier å bo hjemme. Å frembringe kunnskap om de mestringsevner den enkelte har, og om hjemmesykepleien benyttet disse ressursene i sitt arbeid med de eldre.

 

Respondenter og metode: 242 hjemmesykepleiepasienter mellom 75 og 98 år ble intervjuet i eget hjem, og alle ble fulgt over en periode på 2 år, for å registrere om de i denne perioden trengte innleggelse i sykehjem.

 

Resultater: De eldste pasientene var de friskeste. Subjektive symptomer var viktigere for opplevelsen av egen helse enn objektivt registrerte sykdommer. En sterk opplevelse av sosial støtte og en positiv egenvurdert helse predikerte god evne til å bo i eget hjem.

Funnene viser at det ikke bare er objektive (målbare) helsetilstander (funksjonssvikt eller mental/kognitiv) som gjør det vanskelig å bli boende i eget hjem. Også eldres egen subjektive oppfatning av sin helse, (hvordan de generelt vurderer sin helsetilstand i øyeblikket og hvordan de opplever samhandlingen i sitt sosiale nettverk) viser seg å ha negativ innflytelse på evnen til å bo i eget hjem.

 

Hjelp fra pårørende og mestringsressurser, målt som «Sense og Coherence» (SOC), medvirket ikke til lengre tid i eget hjem. Subjektiv opplevelsen av helse kan være en begrensning når opplevelsen er negativ, men også være en mestringsressurs når helsen oppleves positivt. Tildeling av hjemmesykepleie skjedde i hovedsak på grunnlag av funksjonssvikt, og var ikke påvirket av pasientens subjektive opplevelser av helse.

 

Studien viser at tildeling av hjemmesykepleie i stor grad kun prioriteres til hjelp for funksjonssvikt. Dette betyr at de subjektive plagene som pasienten opplever, enten blir oversett eller ikke kan prioriteres på grunn av ressursmangel. Dette kan medføre både en unødvendig forringelse av livskvalitet og en forringet mulighet til å bo hjemme. Derfor er pasienter som opplever ensomhet i eget hjem en særlig utfordring for hjemmesykepleien.

 

Konklusjon: Eldre personer med dårlig egenvurdert helse og svak opplevelse av sosial støtte er særlig sårbare, siden slike tilstander ikke fanges opp av hjemmesykepleien ved tildeling av hjelp.

 

Implikasjoner: Sykepleiere bør vektlegge å identifisere og behandle subjektive helseproblemer. Det er et behov for å utvikle nye og enklere instrumenter for å identifisere mestringsressurser hos pasienter i hjemmesykepleien. En salutogenisk tilnærming til pasienten bør vektlegges. Videre forskning bør utføres for å avsløre hvordan dimensjonene i SOC medvirker til helsefremmede atferd, både på individuelt nivå, og gjennom organiseringen av omsorgstjenestene.

 

Doktorgradsavhandling:

Sævareid HI (2013) Health, coping and independent living in community-residing older care recipients. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske faklutet, ISBN: 978-82-308-2301-9.

 

Artikler:

Saevareid HI, Thygesen E, Nygaard HA & Lindstrom TC (2007) “Does sense of coherence affect the relationship between self-rated health and health status in a sample of community-dwelling frail elderly people?” Aging and Mental Health, årg. 11, nr. 6, s. 658-667.

doi: 10.1080/13607860701368513

 

Thygesen E, Sævareid HI, Lindstrøm TC, Nygaard HA & Engedal K (2009) “Predicting needs for nursing home admission – does sense of coherence delay nursing home admission in care dependent older people? A longitudinal study.” Int J Older People Nurs., årg. 4, nr. 1, s.12-21.

doi: 10.1111/j.1748-3743.2008.00132.x.

 

Saevareid HI, Thygesen E, Lindstrom TC & Nygaard HA (2012) “Association between self-reported care needs and the allocation of care in Norwegian home nursing care recipients.”

International Journal of Older People Nursing, årg. 7, nr. 1, s. 20-28.

doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00247.x

 

Andre publikasjoner:

Thygesen E, Lindstrøm TC, Sævareid HI & Engedal K (2009) “Psychological distress and it correlates in older care dependent persons living at home.” Aging & Mental Health, årg. 13, nr. 3, s. 319-327.

 

Thygesen E, Sævareid HI, Lindstrøm TC & Engedal K (2009) “The Subjective Health Complaints Inventory: A useful instrument to identify various aspects of health and coping in older people?” Scandinavian Journal of Public Health, årg. 37, nr. 7, s. 690-696.

 

Dale B, Sævareid HI, Kirkevold M & Söderhamn O (2008) “Formal and informal care in relation to activities of daily living and self-perceived health among older care-dependent individuals in Norway.” International Journal of Older People Nursing, årg. 3, nr. 3, s. 194-203.

 

Dale B, Sævareid HI & Söderhamn O (2009) “Testing and using Goldberg’s General Health Questionnaire: mental health in relation to home nursing, home help and family care among older care-dependent individuals.” International Journal of Mental Health Nursing, årg. 18, nr. 2, s. 133-143.

 

Dale B, Sævareid HI, Kirkevold M & Söderhamn O (2010) “Older home nursing patients’ perception of social provisions and received care.” Scand J Caring Sci, årg. 24, nr. 3, s. 523-532.

 

Dale B, Sævareid HI & Söderhamn O (2013) “Testing reliability and validity of Lorensen’s Self-care Capability Scale (LSCS) among older home-living, care-dependent individuals in Norway.” International Journal of Older People Nursing, årg. 8, nr. 2, s. 166-173.

 

Dale B, Sævareid HI, Kirkevold M & Söderhamn O (2011) “Older home-living patients’ perceptions of received home nursing and family care.” Nordisk sygeplejeforskning, årg. 1, nr. 3, s. 219-234.

 

Nilsen A & Sævareid HI (2005) ”Religiøst liv blant de eldste eldre på Sørlandet” i Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Repstad P & Henriksen JO, red., Fagbokforlaget, Oslo.

 

Saevareid HI (2006) “New approaches on community care for the elderly Results from the CARMA project.” i The Many Faces of Being Old. Health and Socio-cultural Aspects of Ageing. Micha³ Musielak, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Macinkowskiego, Poznan University of Medical Sciences, Poznañ. ISBN 8360187428.

 

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Hans Inge Sævareid

Hovedveileder

Harald Nygaard

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Mestring hos hjemmeboende eldre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2000: kr 410 000, 2001: kr 144 000, 2002: kr 742 000
Startdato
01.09.2000
Sluttdato
31.08.2003
Status
Avsluttet