Mestringtilbud til stråleterapipasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

I og med at dette prosjektet ble omgjort til et forprosjekt av fagutvalget så er prosjektbeskrivelsen og sammendraget omarbeidet.

Pasienter som kommer med Helseekspressen til behandling ved stråleterapiavdelingen på Ra-diumhospitalet har i dag ikke kartlagte/systematiserte lavterskeltilbud under og etter behand-ling. Pasientens strålebehandling går i gjennomsnitt over 5-7 uker, men hver enkelt behand-ling varer ofte ikke mer enn 10-20 min. Det betyr at pasientene må oppholde seg på sykehuset i flere timer (mellom kl 08:30-14:00), til bussen returnerer til de ulike destinasjonene (2-4 timer fra Oslo). Pasienter som kommer til behandling med Helseekspressen til Radiumhospi-talet har savnet aktivitets-/mestringsstilbud i forbindelse med behandlingen. Dette gjelder ca 8000 pasienter i 2011. Tilbudet representerer en nytenkning både ift samarbeid og kartlegging til nevnte gruppe.
Derfor ønsker vi å kartlegge behovet for et lavterskeltilbud (ingen påmelding, gratis) til pasi-enter som kommer til sykehuset for behandling (stråleterapi-/cellegiftbehandling) med Helse-ekspressen. Helseekspressene er spesialbygd for pasientreiser og kjører pasienter til behand-ling innenfor Helse Sør-Øst til behandling på blant annet Radiumhospitalet.
Det vektlegges et fokus på mennesket som en helhet. En helhetlig kreftomsorg, fra medisinsk behandling til psykososial støtte og mestring, samt en ivaretakelse av individuelle behov.
I prosjektet vektlegges en aktiv brukermedvirkning og individuell tilnærming. Den viktigste aktøren er brukeren selv (pasienten), noe som skal gjenspeiles i vår anonyme spørreundersø-kelse/ fokusgruppeintervju, for å få frem pasientenes behov.

Som et forprosjekt har vi valgt å begrense nedslagsfeltet til Akse Sør (fylkene Telemark og Vestfold) som vist på bildet, for å begrense prosjektets omfang. Strålepasienter som kommer til behandling, har gitt uttrykk for at de savner tilbud i hjemkommunen og er også usikker på hva som finnes etter endt behandling ved Radiumhospitalet. Prosjektet skal derfor også kartlegge hvilke tilbud som finnes i nedslagsfeltet til Helseekspressen som har STHF Kragerø og Skien (Akse Sør) som utgangspunkt, og i etterkant lage en informasjonsbrosjyre om tilbudene.
Målgruppe
Kreftpasienter som kommer med Helseekspressen (fra STHF Kragerø og Skien) til behandling ved Stråleterapiavdelingen v/ Radiumhospitalet.
Hovedmål:
1. Å kartlegge hvilke behov stråleterapipasienter, som kommer med Helseekspressen til Radiumhospitalet, har for aktivitets- og mestringstilbilbud under og etter strålebehandling
2. Å kartlegge hvilke aktivitets- og mestringstilbud som finnes i nedslagsfeltet til Helseekspressruten fra STHF Kragerø og Skien (fylkene Telemark og Vestfold) til Radiumhospitalet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0121.pdf

Sluttrapportsammendrag

BAKGRUNN: Pasienter som kommer med Helseekspressen til Radiumhospitalet har savnet et aktivitetstilbud. Pasientens strålebehandling går i gjennomsnitt over 6-8 uker, men hver enkelt behandling varer ofte ikke mer enn 10-20 min. Det betyr at pasientene må være på sykehuset i flere timer. MÅLGRUPPE: Kreftpasienter som kommer med Helseekspressen fra Kragerø, Skien og Vestfold byene til Radiumhospitalet. HOVEDMÅL: 1) Kartlegge hvilke behov for aktivitets- og mestringstilbud strålepasienter med Helseekspressen til Radiumhospitalet. 2) Kartlegge hvilke tilbud som finnes langs Helseekspressruten fra Kragerø og Skien til Radiumhospitalet. METODE: Fokusgruppe intervjuer og en kvalitativ spørreundersøkelse til pasienter som kjørte Helseekspressen til Radiumhospitalet for strålebehandling. GJENNOMFØRING: Reisende ble invitert til to fokusgruppe intervjuer. Prosjektgruppen deltok på 20 turer med Helseekspressen, pasientene ble informert muntlig om prosjektet og de ble invitert til å svare på spørre skjemaet. Vi hadde i alt 86 informanter. RESULTAT: Da spørreundersøkelsen ble analysert viste det seg at det var 21 av respondentene som kjente til tilbudet på Vardesenteret og 28 som ikke kjente til tilbud og 37 som ikke har svart. 58 % vet ikke om det eksisterer et tilbud til dem lokalt når de har avsluttet behandling. Mange av brukerne av Helseekspressen er ikke informert om tilbudene ved Radiumhospitalet, eller lokalt. Vi så et behov for å utarbeide informasjonsmateriell til pasientene. Det ble laget en informasjonsbrosjyre om tilbudene. Brosjyren deles nå ut på Helseekspressen, Vardesenteret, kreftpoliklinikker, legekontor lokalt, på kurs for kreftpasienter ved LMS Telemark og Vestfold og via kreftkoordinatorene. Det er trykket opp 5000 brosjyrene. Ledelsen i Helseekspressen og Kreftforeningen vil arbeide for å sikre at informasjonstilbudet blir videreført. Det er viktig for brukerne å få vite om tilbudene som fins.

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Larsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Mestringtilbud til stråleterapipasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2011: kr 75 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.10.2012
Status
Avsluttet