Min hverdag – behandlingsapp mot PTSD

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi TF-CBT er anbefalt som første behandlingsvalg for barn og ungdommer som strever med posttraumatiske stress-symptomer (PTSS) og implementeres nå i alle BUP’er i Norge. Å bruke en app i tillegg, for å følge med på egne symptomer og reaksjonsmønstre mens de går i behandling kan øke behandlingens effektivitet og redusere sannsynligheten for at ungdommen dropper ut av behandlingen underveis. Det finnes ingen slik app til bruk i behandling av PTSD for unge i dag.

Målsetting for prosjektet

Det overordnede målet med dette prosjektet er at ungdommer med PTSD skal oppleve raskest mulig bedring fra plagene sine. Som et ledd av dette er det også et mål med mer brukermedvirkning i behandling av PTSD, og at pasienter skal få mer innsikt i, og mulighet til å påvirke sine egne behandlingsløp.

Målgruppe

Ungdom mellom 13 og 18 år med PTSD. Et konservativt anslag til sier at minst 11.300 norske ungdommer i denne aldersgruppen har PTSD.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi skal 1) Utvikle en app der ungdom med PTSD kan lære om og mestre egne symptomer, tanker og følelser, på en enkel, morsom, nyttig og effektiv måte, og 2) Gjøre en preliminær vurdering av effekt av denne appen (vurdert fra et brukerperspektiv samt en kvantitativ pilotundersøkelse). Hovedproblemstillingene vil derfor være: Hva bør appen inneholde, og hvordan bør den se ut, for at den skal være nyttig for ungdom i behandling for PTSD? Er appen hjelpsom fra et brukerperspektiv (både pasient og terapeut)? Er appen effektiv i å redusere symptomer på PTSD? Som et utgangspunkt tenker vi at appen skal ha fire hovedfunksjoner: 1) Registrering av symptomer: En gang om dagen blir deltakerne bli bedt om å svare på i hvilken grad de har opplevd å bli påminnet traumet den dagen og PTSD-symptomer. 2) Psykoedukasjon og verktøy: Appen vil gi informasjon om traumer, vanlige reaksjoner på dette, og hva som kan fremme bedring. 3) Feedback om egen symptomprofil og utvikling. Basert på siste ukes symptomer gir appen informasjon om hva ungdommen og behandleren bør fokusere mest på fremover. 4) Kalender- og notatfunksjon: Appen gir ungdommene mulighet til å selv kan skrive inn ting de må huske på, og eventuelt få påminnelser om.

Fremdriftsplan for prosjektet

Arbeidspakke 1: Oppstart og lage pilotversjon av app (jan 2019 – juni 2019) Arbeidspakke 2: Uttesting av av appen (juli 2019 – desember 2019) Arbeidspakke 3: Evaluere effekt (jan 2020 – des 2020) Arbeidspakke 4: Formidling og tilgjengeliggjøring (jan 2021 – juni 2021) Se detaljer i prosjektbeskrivelsen.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi TF-CBT er anbefalt som første behandlingsvalg for barn og ungdommer som strever med posttraumatiske stress-symptomer (PTSS) og implementeres nå omtrent 77% av BUPene i Norge. Å bruke en app i tillegg, for å følge med på egne symptomer og reaksjonsmønstre mens de går i behandling, kan øke behandlingens effektivitet og redusere sannsynligheten for at ungdommen dropper ut av behandlingen underveis. Det fantes ingen slik app til bruk i behandling av PTSD for unge i dag (de nærmeste er «PTSD coach» og «SMART» som er utviklet for veteraner etter krig). I dette prosjektet utviklet vi og prøvde ut en applikasjon til smarttelefon (en «app») hvor ungdom mellom 13 og 18 år som mottar traume-fokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) kan følge med på egne symptomer underveis i behandlingsforløpet, og få verktøy til hjelp for mestring av symptomene de opplever i hverdagen sin.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Pasienter fortalte oss at spesielt informasjonen om traumer og PTSD samt pusteøvelsene ble mye brukt og godt likt. Terapeuter fortalte at de opplevde det som nyttig at pasientene hadde tilgang på verktøy de kunne bruke mellom timene samt at de ble ansvarliggjort for egen bedringsprosess. Noen fortalte også at det var nyttig å se på grafen sammen med pasienten. Dessverre har vi kun informasjon om at 26 av 59 ungdommer fullførte TF-CBT, og av disse svarte kun 13 på sluttskjemaet. Blant disse var reduksjonen i PTSD omtrent like stor som hos personer som ikke hadde tilgang på appen. Utvalget er for lite til å si noe sikkert om eventuell tilleggseffekt av å bruke appen. Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å sterkt anbefale appen til alle, men at den heller bør brukes som tilleggsressurs for å støtte TF-CBT for de ungdommene som motiveres av å følge med på egen bedring og av å ha tilgang på digitale verktøy underveis.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

373

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi gjennomførte prosjektet omtrent som planlagt, men med noen forsinkelser. Vi innhentet erfaringer fra andre som hadde laget lignende apper og rekrutterte ungdommer som tidligere hatt fått TF-CBT, TF-CBT-terapeuter og TF-CBT-veiledere som vi intervjuet for å få innspill om hva appen burde inneholde og hvordan den burde se ut. Vi utviklet innholdet til appen. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) skisserte og programmerte appen. Appen ble testet av ungdommer, terapeuter og andre og ble endret flere ganger på bakgrunn av tilbakemeldinger. Vi søkte REK om å lage et forskningsprosjekt tilknyttet bruk av appen og lagde datahåndteringsplan (DPIA). Vi laget en enkel nettside om prosjektet. Vi rekrutterte 17 BUPer og trente opp 59 terapeuter som ville være med og pilotteste appen. Pasienter ble rekruttert fra fra september 2020 til mars 2022. Vi gjorde intervjuer av de ti første pasientene og terapeutene som ble inkludert og som sa ja. Appen ble gjort tilgjengelig for alle oktober 2022. Vi søkte midler til å forske på innsamlede data i både 2020, 2021 og 2022, og fikk tildeling i 2022. Det er skrevet to hovedoppgaver og en vitenskapelig artikkel basert på data.

Resultater og resultatvurdering

Vi oppnådde målsettingene våre om å utvikle en app for ungdom som mottar TF-CBT, og å gjøre en preliminær vurdering av effekt av denne appen. Prosjektet har frembrakt ny kunnskap om å utvikle og bruke en app som tillegg til TF-CBT. Det er stor interesse for appen og både terapeuter og pasienter ønsker å prøve den. Det er viktig at pasienter og terapeuter realistiske forventninger til appen. Vi anbefaler å fokusere på å få gjennomført TF-CBT, og eventuelt bruke appen for å støtte dette. Prosjektet har også avdekket utfordringer med implementering av TF-CBT. Prosjektet har også gjort det mulig å fremskaffe ny kunnskap om kompleks PTSD, endring i symptomgrupper gjennom TF-CBT og kontrafaktisk tenkning.

Oppsummering og videre planer

Intervjuer og pilotdata tyder på at mange likte å bruke appen, og at det å motta TF-CBT støttet av appen har omtrent samme effekt som å motta TF-CBT uten appen. Appen kan brukes som tilleggsressurs for å støtte TF-CBT for pasienter som ønsker å ha tilgang på digitale verktøy og følge med på egen bedring. Appen vil presentes på NKVTS sin traumebehandlingskonferanse i mai 2024, hvor mange TF-CBT terapeuter deltar. Vi skriver en forskningsartikkel om appen og en PhD basert på data fra prosjektet. Vi starter et prosjekt basert på data fra fremtidige brukere som tillater deling av data med oss.

Prosjektleder

Marianne Skogbrott Birkeland

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Min hverdag – behandlingsapp mot PTSD
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2019: kr 859 000, 2020: kr 843 000, 2021: kr 402 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.10.2023
Status
Avsluttet