Mindful Eating – venn med maten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I ROS sin 5-årige strategiplan er overspisningsproblematikk et prioritert område. Vi har hatt en drastisk økning i henvendelser fra denne gruppen, og ser viktigheten av å kunne tilby et bedre hjelpetiltak for disse. Fordi en konsekvens av spiseproblematikk er overvekt, opplever mange som søker hjelp at det fokuseres for mye på fysisk aktivitet og ernæring – og ikke på bakenforliggende psykiske årsaker. ME-CL-kurset fokuserer på hvilken rolle maten spiller i vårt liv, og programmet har vist gode resultater i USA. Derfor ønsker vi å introdusere og evaluere programmet i Norge.

Målsetting

Hovedmålsetting er å kunne gi et lavterskeltilbud til mennesker med overspisningsproblematikk i Norge ved å ha kompetente instruktører innenfor ME-CL-programmet. En viktig målsetting er også å få evaluert både ME-CL-utdannelsen og programmet under norske forhold.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er personer som ønsker å bli ME-CL instruktører samt personer med selvopplevd overspisningsproblematikk som kan ha nytte av gruppetilbudet.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet «Venn med maten» vil åpne for utdannelse til maks 30 instruktører (grunnleggerne av utdannelsen fra USA vil ikke kunne tilby sin utdannelse i Norge dersom vi er færre enn 30 deltakere). ROS vil knytte til seg 15 instruktører på landsbasis som skal få utdannelsen dekket mot å avholde fire 8 ukers grupper i regi av ROS fordelt på to år. Samtlige grupper skal evalueres med veiledning fra UiB og Modum Bad. De øvrige plassene ved utdannelsen vil være åpen for personer utenfor ROS. Deltakere som ikke avholder grupper for ROS vil selv måtte betale for utdannelsen.

Fremdriftsplan

Første halvår av 2018 skal brukes på å rekruttere deltakere og praktisk tilrettelegging for kurssamling. Første del av utdannelsen skal gjennomføres i august 2018. Påfølgende år brukes til gjennomføring av gruppetilbudet samt veiledning og evaluering. Andre del av utdannelsen gjennomføres i april/mai 2019. Resten av året brukes på å gjennomføre gruppetilbudet samt veiledning og evaluering.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Høsten 2018 – 2020 ble det gjennomført 29 grupper i Bli venn med maten, fordelt på 13 instruktører. Instruktørene som fikk utdannelsen dekket forpliktet seg til å avholde fire 8 ukers grupper i regi av ROS fordelt på to år. Samtlige gjennomførte grupper ble evaluert med veiledning fra UiB og Modum Bad. Totalt 197 brukere deltok i programmet, hvorav 95 % av deltakerne var kvinner. 45 % fra Vest-Norge, 27 % fra Sør-Øst, 25 % fra Midt og 3 % fra Nord. Aldersvariasjonen var 20 – 67 år, med snittalder på 41 år. Snitt KMI på deltakerne ved oppstart var 32. Deltakere ble rekruttert via ROS sine kanaler som egen nettside, Facebook og gjennom foredrag samt instruktørenes egne profesjonelle nettverk og sosiale medier. Deltakere som ble inkludert i gruppene måtte være fylt 16 år og ha selvopplevd overspisningsproblematikk. Deltakere måtte også gjennomgå et screeningskjema med instruktør samt et kort intervju. Eksklusjonskriterier for deltakelse var alvorlig grad av komorbide lidelser. Deltakerne fikk også informasjon om studien og skjemaene som skulle fylles ut før, under og etter deltakelse. Alle deltakerne måtte ha besvart pre- oppstartskjema før programstart.

Antall personer i målgruppen

197

Oppsummering

Mindful eating kursene har blitt veldig godt mottatt av både instruktører og deltakerne. Resultatene er veldig gode og kan måle seg med resultater fra intervensjoner tilbudt i spesialisthelsetjenesten. Selv om det har vært utfordrende å nå ut til mange nok deltakere ser vi at stadig flere henvender seg med spørsmål knyttet til fremtidige kurs. Vi opplever også stor interesse blant helsepersonell og ernæringsfysiologer som etterspør fremtidig utdannelse i Norge. Samtlige instruktører ønsker å fortsette med å tilby kursene gjennom ROS. Pr i dag tilbyr vi kursene i Bergen, Oslo og Stavanger.

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT1.pdf

Prosjektleder/forsker

Irene Kingswick

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Mindful Eating – venn med maten
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2018: kr 621 100, 2019: kr 556 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring