Motivere frivilligheten

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn:
LMF skal holde et seminar for å motivere eksisterende og fremtidig frivillig arbeid i pasientforeningen.

Organisasjonen har høy aktivitet der det meste arrangeres og utføres på frivillig basis av tillitsvalgte som selv er pasienter eller pårørende til barn og unge med fordøyelsessykdommer. De gir mye av seg selv til andre samtidig som man selv er pasient eller pårørende. Mange har sittet lenge i lokallagene og det er ikke alltid lett å få med nye til å engasjere seg.
For å opprettholde og videreutvikle organisasjonen er det et stort behov for å samle de frivillige slik at en kan dra veksler av hverandre og gi dem ny innputt.

LMF ønsker å få hjelp av en motivator som kan gi inspirasjon og en vitamininsprøytning somhjelp til å opprettholde motivasjon til å holde aktiviteten ved like.

Både lokalt og sentralt har man hele tiden arrangementer som knytter pasientgruppen, både medlemmer og ikke-medlemmer, opp mot faglig kunnskap gjennom foredrag av helsepersonell.
Dette er svært nyttig både for pasienter og pårørende så vell som på det samfunnsøkonomiske planet.

Dessverre har LMF noen lokallag som sliter med å få rekruttert personer til styrene. Noen lokallag er helt eller delvis passive for tiden, men har kontaktpersoner som jobber for å få til aktivitet. Å være alene som kontaktperson i sitt lokallag kan være en slitsom jobb.

For å arrangere seminaret for alle tillitsvalgte,uten å la det gå utover lokallagenes og sentrals tilbud for medlemmene, er en avhengig av økonomisk støtte for å få gjennomført dette.
Skal lokallagene oppe å gå må alle i lokalstyrene bli motivet til å jobbe videre.

2.Målsetting:
Å motivere alle tillitsvalgte til å fortsette sitt positive arbeide for LMF slik at den gode aktiviteten stimuleres til videre utvikling.

Stikkord for mål: motivere,engasjere,skape lystbetont og kreativ arb.konkretisere og iverksette tiltak,se muligheter og utfordinger.

3.Målgruppen:
Er alle som har tillitsverv i LMF sine 18 lokallag, landstyret, web-ansvarlig, redaksjonskomiteen, ansvarlige for kontakt telefonen og administrasjonen sentralt. Lokallagene består av frivillige eller er pårørende til barn og unge med en fordøyelsessykdom.

4.Beskrivelse:
Seminaret skal vare en helg.
En innleid foredragsholder skal åpne seminaret med et innlegg om motivasjon som passer for frivillig arbeid.
LMF ønsker at foredraget skal gi ny inspirasjon, kreativitet og ideer, glede og humor, samhold og nytenkning som videre gir ny motivasjon for å jobbe mot de målene LMF har utarbeidet.

Seminaret vil videre bli ledet av administrasjon og leder i landstyret. Det vil bli gruppearbeide rundt tema motivasjon som skal lede oss inn på
videre arbeide innen tema som er satsningsområder på handlingsplanen.I løpet av helgen vil alle gruppene møtes i fellesskap. På kveldene er det sosialt med middag.

Videre vil landsstyret og administrasjon følge opp resultater av seminarets arbeide og fortsette utviklingen av arbeidet sammen med lokallagene.

5.Betydning:
Å innhente inspirasjon utenifra mener vi nå vil kunne gi alle tillitsvalgte en «vitamininnsprøytning» for videre arbeide for LMF.

Foreningen er snart 25 år og har opparbeidet seg mange erfaringer gjennom årene. Mye skjer i utviklingen i samfunnet og det er på noen felt en utfordring å følge det tempoet og det behovet samfunnet utvikler seg i.
Dette kan man også merke i lokallagene der medlemmer har andre behov for informasjon enn tidligere.
Derfor trenger vi nå et slik seminar for videre utvikling uten at det går på bekostning av økonomien som er satt av til medlemstilbud.

Det arbeidet som utføres i LMF lokalt og sentralt stimulerer til økt livskvalitet og dermed økt trivsel til alle de som lever med IBD eller de som lever sammen med IBD-pasienter.

6.Fremdriftsplan:

Arbeidsområde/Frist
Sammensetning av prosjektgruppe/Desember 2011
Reservasjon av hotell for seminar/Desember 2011
Avtale med foredragsholder/Januar 2012
Planleggingsmøte for seminar/Vår 2012
Utsendelse av invitasjon til lokallagene/Vår 2012
Gjennomføring seminar/Oktober/november 2012
Evaluering/November 2012
Sluttrapport Extrastiftelsen/Februar 2013

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0277.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sluttrapport Utviklingseminar
LMF er en interesseorganisasjon for pasienter med fordøyelsessykdommer. Hovedtyngden av medlemmene har ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (Morbus crohn). LMF ble stiftet i 1987 og har ca. 3200 medlemmer og 18 lokallag. Mer info på www.lmfnorge.no
Prosjektet ble tildelt kr. 294 000,- i støtte fra Ekstrastiftelsen. Seminaret ble arrangert 14. – 16. september 2012 på Hurdalssjøen Hotell. Deltakere på seminaret var tillitsvalgte fra hele landet samt administrasjon.
Temaet for seminaret var «Motivasjon »
For å opprettholde og videreutvikle organisasjonen var det et stort behov for å samle de frivillige slik at en kan dra veksler av hverandre og få ny innputt.
Når man lenge gir mye av seg selv til et arbeid er det viktig med inspirasjon til å få ny motivasjon.
Cecilie Andvik, profesjonell motivatør, holdt et utmerket foredrag som passet til seminarets tema. Natursti i skjønne omgivelser som var en del av den sosiale biten. Ellers jobbet vi med videre planlegging og drift av organisasjonen.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var udelt positive. Vi fikk ny motivasjon for å fortsette med det frivillige arbeidet. Vi takker Ekstrastiftelsen for at vi fikk gjennomført et meget vellykket seminar.
Det var 43 deltakere og i søknaden var det stipulert med ca 75 stykker. Vi valgte dermed å ikke ta egenandel fra lokallagene da det var viktig for oss at
flest mulig fra hvert lokallag kunne delta.
Pga frafallet fikk vi godkjent å gjenta prosjektet i forbindelse med vårt Landsmøte i juni 2013 slik at de som ikke deltok fikk følge en enkel utgave av prosjektet som da ble gjentatt i Bodø slik at overskytende ble benyttet til dette.
Programmet i Bodø besto av et ekstern innlegg med påfølgende diskusjoner. Tema for diskusjonene var motivasjon for videre drift av foreningen for tillitsvalgte og ansatte. Vi opplever at prosjektet har gitt en ny giv i blant vår tillitsvalgte og administrasjonen for stabil ivaretagelse av foreningen og likemannsarbeid. Pga videreførelsen fikk planlagte antall deltakere deltatt.

Prosjektleder/forsker

Tine Rønning Øyen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Motivere frivilligheten
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Beløp Bevilget
2012: kr 294 000
Startdato
02.01.2012
Sluttdato
10.06.2013
Status
Avsluttet